ScmInternalCond  245 ext/threads/threads.c   ScmInternalCond dummyc = PTHREAD_COND_INITIALIZER;
ScmInternalCond  63 ext/threads/threads.h   ScmInternalCond cv;
ScmInternalCond  87 ext/threads/threads.h   ScmInternalCond cv;
ScmInternalCond  109 ext/threads/threads.h   ScmInternalCond cond;
ScmInternalCond  183 src/class.c    ScmInternalCond  cv;
ScmInternalCond  486 src/gauche.h    ScmInternalCond cv;     /* wait on this while a class being updated */
ScmInternalCond 1372 src/gauche.h    ScmInternalCond cv;    /* for port mutex */
ScmInternalCond 2805 src/gauche.h    ScmInternalCond cv;     /* ... and condition variable. */
ScmInternalCond  359 src/gauche/vm.h   ScmInternalCond cond;    /* the condition variable to wait for state
ScmInternalCond  75 src/load.c     ScmInternalCond prov_cv;