GC_PUSH_ONE_HEAP 307 gc/finalize.c   	  GC_PUSH_ONE_HEAP((word)r, q);
GC_PUSH_ONE_HEAP 1557 gc/mark.c   	     GC_PUSH_ONE_HEAP(q, p + i);
GC_PUSH_ONE_HEAP 1605 gc/mark.c   	     GC_PUSH_ONE_HEAP(q, p + i);
GC_PUSH_ONE_HEAP 1607 gc/mark.c   	     GC_PUSH_ONE_HEAP(q, p + i);
GC_PUSH_ONE_HEAP 1654 gc/mark.c   	     GC_PUSH_ONE_HEAP(q, p + i);
GC_PUSH_ONE_HEAP 1656 gc/mark.c   	     GC_PUSH_ONE_HEAP(q, p + i + 1);
GC_PUSH_ONE_HEAP 1658 gc/mark.c   	     GC_PUSH_ONE_HEAP(q, p + i + 2);
GC_PUSH_ONE_HEAP 1660 gc/mark.c   	     GC_PUSH_ONE_HEAP(q, p + i + 3);