module       12 examples/spigot/spigot.h extern void Scm_Init_spigotlib(ScmModule *module);
module      831 ext/auxsys/auxsyslib.c void Scm_Init_auxsyslib(ScmModule *module)
module      834 ext/auxsys/auxsyslib.c  SCM_DEFINE(module, "sys-localeconv", SCM_OBJ(&auxsyslib_sys_localeconv__STUB));
module      854 ext/auxsys/auxsyslib.c  SCM_DEFINE(module, "%sys-lchown", SCM_OBJ(&auxsyslib__25sys_lchown__STUB));
module      857 ext/auxsys/auxsyslib.c  SCM_DEFINE(module, "sys-chown", SCM_OBJ(&auxsyslib_sys_chown__STUB));
module      860 ext/auxsys/auxsyslib.c  SCM_DEFINE(module, "sys-ctermid", SCM_OBJ(&auxsyslib_sys_ctermid__STUB));
module      863 ext/auxsys/auxsyslib.c  SCM_DEFINE(module, "%sys-unsetenv", SCM_OBJ(&auxsyslib__25sys_unsetenv__STUB));
module      866 ext/auxsys/auxsyslib.c  SCM_DEFINE(module, "%sys-setenv", SCM_OBJ(&auxsyslib__25sys_setenv__STUB));
module      869 ext/auxsys/auxsyslib.c  SCM_DEFINE(module, "%sys-putenv", SCM_OBJ(&auxsyslib__25sys_putenv__STUB));
module      872 ext/auxsys/auxsyslib.c  SCM_DEFINE(module, "%sys-getdomainname", SCM_OBJ(&auxsyslib__25sys_getdomainname__STUB));
module      875 ext/auxsys/auxsyslib.c  SCM_DEFINE(module, "%sys-gethostname", SCM_OBJ(&auxsyslib__25sys_gethostname__STUB));
module      878 ext/auxsys/auxsyslib.c  SCM_DEFINE(module, "sys-uname", SCM_OBJ(&auxsyslib_sys_uname__STUB));
module      881 ext/auxsys/auxsyslib.c  SCM_DEFINE(module, "sys-times", SCM_OBJ(&auxsyslib_sys_times__STUB));
module      883 ext/auxsys/auxsyslib.c  SCM_DEFINE(module, "sys-getlogin", SCM_OBJ(&auxsyslib_sys_getlogin__STUB));
module      885 ext/auxsys/auxsyslib.c  SCM_DEFINE(module, "sys-getgroups", SCM_OBJ(&auxsyslib_sys_getgroups__STUB));
module      888 ext/auxsys/auxsyslib.c  SCM_DEFINE(module, "sys-setuid", SCM_OBJ(&auxsyslib_sys_setuid__STUB));
module      891 ext/auxsys/auxsyslib.c  SCM_DEFINE(module, "sys-setsid", SCM_OBJ(&auxsyslib_sys_setsid__STUB));
module      894 ext/auxsys/auxsyslib.c  SCM_DEFINE(module, "sys-getpgrp", SCM_OBJ(&auxsyslib_sys_getpgrp__STUB));
module      897 ext/auxsys/auxsyslib.c  SCM_DEFINE(module, "%sys-getpgid", SCM_OBJ(&auxsyslib__25sys_getpgid__STUB));
module      900 ext/auxsys/auxsyslib.c  SCM_DEFINE(module, "sys-setpgid", SCM_OBJ(&auxsyslib_sys_setpgid__STUB));
module      903 ext/auxsys/auxsyslib.c  SCM_DEFINE(module, "sys-setgid", SCM_OBJ(&auxsyslib_sys_setgid__STUB));
module      905 ext/auxsys/auxsyslib.c  SCM_DEFINE(module, "sys-utime", SCM_OBJ(&auxsyslib_sys_utime__STUB));
module      907 ext/auxsys/auxsyslib.c  SCM_DEFINE(module, "sys-mkfifo", SCM_OBJ(&auxsyslib_sys_mkfifo__STUB));
module      910 ext/auxsys/auxsyslib.c  SCM_DEFINE(module, "%sys-gettimeofday", SCM_OBJ(&auxsyslib__25sys_gettimeofday__STUB));
module      913 ext/auxsys/auxsyslib.c  SCM_DEFINE(module, "%sys-getloadavg", SCM_OBJ(&auxsyslib__25sys_getloadavg__STUB));
module      915 ext/auxsys/auxsyslib.c  SCM_DEFINE(module, "log10", SCM_OBJ(&auxsyslib_log10__STUB));
module      916 ext/auxsys/auxsyslib.c  SCM_DEFINE(module, "ldexp", SCM_OBJ(&auxsyslib_ldexp__STUB));
module      917 ext/auxsys/auxsyslib.c  SCM_DEFINE(module, "modf", SCM_OBJ(&auxsyslib_modf__STUB));
module      918 ext/auxsys/auxsyslib.c  SCM_DEFINE(module, "frexp", SCM_OBJ(&auxsyslib_frexp__STUB));
module      919 ext/auxsys/auxsyslib.c  SCM_DEFINE(module, "fmod", SCM_OBJ(&auxsyslib_fmod__STUB));
module      921 ext/auxsys/auxsyslib.c  SCM_DEFINE(module, "%sys-realpath", SCM_OBJ(&auxsyslib__25sys_realpath__STUB));
module      923 ext/auxsys/auxsyslib.c  SCM_DEFINE(module, "sys-abort", SCM_OBJ(&auxsyslib_sys_abort__STUB));
module      739 ext/binary/binarylib.c void Scm_Init_binarylib(ScmModule *module)
module      742 ext/binary/binarylib.c  SCM_DEFINE(module, "write-binary-double", SCM_OBJ(&binarylib_write_binary_double__STUB));
module      743 ext/binary/binarylib.c  SCM_DEFINE(module, "write-binary-float", SCM_OBJ(&binarylib_write_binary_float__STUB));
module      744 ext/binary/binarylib.c  SCM_DEFINE(module, "read-binary-double", SCM_OBJ(&binarylib_read_binary_double__STUB));
module      745 ext/binary/binarylib.c  SCM_DEFINE(module, "read-binary-float", SCM_OBJ(&binarylib_read_binary_float__STUB));
module      746 ext/binary/binarylib.c  SCM_DEFINE(module, "write-binary-sint64", SCM_OBJ(&binarylib_write_binary_sint64__STUB));
module      747 ext/binary/binarylib.c  SCM_DEFINE(module, "write-binary-sint32", SCM_OBJ(&binarylib_write_binary_sint32__STUB));
module      748 ext/binary/binarylib.c  SCM_DEFINE(module, "write-binary-sint16", SCM_OBJ(&binarylib_write_binary_sint16__STUB));
module      749 ext/binary/binarylib.c  SCM_DEFINE(module, "write-binary-sint8", SCM_OBJ(&binarylib_write_binary_sint8__STUB));
module      750 ext/binary/binarylib.c  SCM_DEFINE(module, "write-binary-uint64", SCM_OBJ(&binarylib_write_binary_uint64__STUB));
module      751 ext/binary/binarylib.c  SCM_DEFINE(module, "write-binary-uint32", SCM_OBJ(&binarylib_write_binary_uint32__STUB));
module      752 ext/binary/binarylib.c  SCM_DEFINE(module, "write-binary-uint16", SCM_OBJ(&binarylib_write_binary_uint16__STUB));
module      753 ext/binary/binarylib.c  SCM_DEFINE(module, "write-binary-uint8", SCM_OBJ(&binarylib_write_binary_uint8__STUB));
module      754 ext/binary/binarylib.c  SCM_DEFINE(module, "read-binary-sint64", SCM_OBJ(&binarylib_read_binary_sint64__STUB));
module      755 ext/binary/binarylib.c  SCM_DEFINE(module, "read-binary-sint32", SCM_OBJ(&binarylib_read_binary_sint32__STUB));
module      756 ext/binary/binarylib.c  SCM_DEFINE(module, "read-binary-sint16", SCM_OBJ(&binarylib_read_binary_sint16__STUB));
module      757 ext/binary/binarylib.c  SCM_DEFINE(module, "read-binary-sint8", SCM_OBJ(&binarylib_read_binary_sint8__STUB));
module      758 ext/binary/binarylib.c  SCM_DEFINE(module, "read-binary-uint64", SCM_OBJ(&binarylib_read_binary_uint64__STUB));
module      759 ext/binary/binarylib.c  SCM_DEFINE(module, "read-binary-uint32", SCM_OBJ(&binarylib_read_binary_uint32__STUB));
module      760 ext/binary/binarylib.c  SCM_DEFINE(module, "read-binary-uint16", SCM_OBJ(&binarylib_read_binary_uint16__STUB));
module      761 ext/binary/binarylib.c  SCM_DEFINE(module, "read-binary-uint8", SCM_OBJ(&binarylib_read_binary_uint8__STUB));
module      762 ext/binary/binarylib.c  SCM_DEFINE(module, "default-endian", SCM_OBJ(&binarylib_default_endian__STUB));
module      602 ext/charconv/charconv.c extern void Scm_Init_convlib(ScmModule *module);
module      162 ext/charconv/convlib.c void Scm_Init_convlib(ScmModule *module)
module      165 ext/charconv/convlib.c  SCM_DEFINE(module, "ces-guess-from-string", SCM_OBJ(&convlib_ces_guess_from_string__STUB));
module      167 ext/charconv/convlib.c  SCM_DEFINE(module, "open-output-conversion-port", SCM_OBJ(&convlib_open_output_conversion_port__STUB));
module      172 ext/charconv/convlib.c  SCM_DEFINE(module, "open-input-conversion-port", SCM_OBJ(&convlib_open_input_conversion_port__STUB));
module      173 ext/charconv/convlib.c  SCM_DEFINE(module, "ces-conversion-supported?", SCM_OBJ(&convlib_ces_conversion_supportedP__STUB));
module      510 ext/dbm/gdbm.c void Scm_Init_gdbm(ScmModule *module)
module      514 ext/dbm/gdbm.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(gdbm_GDBM_COALESCEBLKS__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(GDBM_COALESCEBLKS)));
module      516 ext/dbm/gdbm.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(gdbm_GDBM_CENTFREE__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(GDBM_CENTFREE)));
module      518 ext/dbm/gdbm.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(gdbm_GDBM_SYNCMODE__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(GDBM_SYNCMODE)));
module      520 ext/dbm/gdbm.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(gdbm_GDBM_FASTMODE__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(GDBM_FASTMODE)));
module      522 ext/dbm/gdbm.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(gdbm_GDBM_CACHESIZE__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(GDBM_CACHESIZE)));
module      524 ext/dbm/gdbm.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(gdbm_GDBM_REPLACE__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(GDBM_REPLACE)));
module      526 ext/dbm/gdbm.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(gdbm_GDBM_INSERT__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(GDBM_INSERT)));
module      528 ext/dbm/gdbm.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(gdbm_GDBM_NOLOCK__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(GDBM_NOLOCK)));
module      530 ext/dbm/gdbm.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(gdbm_GDBM_SYNC__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(GDBM_SYNC)));
module      532 ext/dbm/gdbm.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(gdbm_GDBM_FAST__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(GDBM_FAST)));
module      534 ext/dbm/gdbm.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(gdbm_GDBM_NEWDB__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(GDBM_NEWDB)));
module      536 ext/dbm/gdbm.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(gdbm_GDBM_WRCREAT__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(GDBM_WRCREAT)));
module      538 ext/dbm/gdbm.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(gdbm_GDBM_WRITER__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(GDBM_WRITER)));
module      540 ext/dbm/gdbm.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(gdbm_GDBM_READER__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(GDBM_READER)));
module      541 ext/dbm/gdbm.c  SCM_DEFINE(module, "gdbm-errno", SCM_OBJ(&gdbm_gdbm_errno__STUB));
module      542 ext/dbm/gdbm.c  SCM_DEFINE(module, "gdbm-version", SCM_OBJ(&gdbm_gdbm_version__STUB));
module      543 ext/dbm/gdbm.c  SCM_DEFINE(module, "gdbm-setopt", SCM_OBJ(&gdbm_gdbm_setopt__STUB));
module      544 ext/dbm/gdbm.c  SCM_DEFINE(module, "gdbm-strerror", SCM_OBJ(&gdbm_gdbm_strerror__STUB));
module      545 ext/dbm/gdbm.c  SCM_DEFINE(module, "gdbm-exists?", SCM_OBJ(&gdbm_gdbm_existsP__STUB));
module      546 ext/dbm/gdbm.c  SCM_DEFINE(module, "gdbm-sync", SCM_OBJ(&gdbm_gdbm_sync__STUB));
module      547 ext/dbm/gdbm.c  SCM_DEFINE(module, "gdbm-reorganize", SCM_OBJ(&gdbm_gdbm_reorganize__STUB));
module      548 ext/dbm/gdbm.c  SCM_DEFINE(module, "gdbm-nextkey", SCM_OBJ(&gdbm_gdbm_nextkey__STUB));
module      549 ext/dbm/gdbm.c  SCM_DEFINE(module, "gdbm-firstkey", SCM_OBJ(&gdbm_gdbm_firstkey__STUB));
module      550 ext/dbm/gdbm.c  SCM_DEFINE(module, "gdbm-delete", SCM_OBJ(&gdbm_gdbm_delete__STUB));
module      551 ext/dbm/gdbm.c  SCM_DEFINE(module, "gdbm-fetch", SCM_OBJ(&gdbm_gdbm_fetch__STUB));
module      552 ext/dbm/gdbm.c  SCM_DEFINE(module, "gdbm-store", SCM_OBJ(&gdbm_gdbm_store__STUB));
module      553 ext/dbm/gdbm.c  SCM_DEFINE(module, "gdbm-closed?", SCM_OBJ(&gdbm_gdbm_closedP__STUB));
module      554 ext/dbm/gdbm.c  SCM_DEFINE(module, "gdbm-close", SCM_OBJ(&gdbm_gdbm_close__STUB));
module      555 ext/dbm/gdbm.c  SCM_DEFINE(module, "gdbm-open", SCM_OBJ(&gdbm_gdbm_open__STUB));
module      376 ext/dbm/ndbm.c void Scm_Init_ndbm(ScmModule *module)
module      380 ext/dbm/ndbm.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(ndbm_O_TRUNC__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(O_TRUNC)));
module      382 ext/dbm/ndbm.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(ndbm_O_CREAT__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(O_CREAT)));
module      384 ext/dbm/ndbm.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(ndbm_O_RDWR__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(O_RDWR)));
module      386 ext/dbm/ndbm.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(ndbm_O_WRONLY__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(O_WRONLY)));
module      388 ext/dbm/ndbm.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(ndbm_O_RDONLY__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(O_RDONLY)));
module      390 ext/dbm/ndbm.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(ndbm_DBM_REPLACE__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(DBM_REPLACE)));
module      392 ext/dbm/ndbm.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(ndbm_DBM_INSERT__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(DBM_INSERT)));
module      393 ext/dbm/ndbm.c  SCM_DEFINE(module, "ndbm-clearerror", SCM_OBJ(&ndbm_ndbm_clearerror__STUB));
module      394 ext/dbm/ndbm.c  SCM_DEFINE(module, "ndbm-error", SCM_OBJ(&ndbm_ndbm_error__STUB));
module      395 ext/dbm/ndbm.c  SCM_DEFINE(module, "ndbm-nextkey", SCM_OBJ(&ndbm_ndbm_nextkey__STUB));
module      396 ext/dbm/ndbm.c  SCM_DEFINE(module, "ndbm-firstkey", SCM_OBJ(&ndbm_ndbm_firstkey__STUB));
module      397 ext/dbm/ndbm.c  SCM_DEFINE(module, "ndbm-delete", SCM_OBJ(&ndbm_ndbm_delete__STUB));
module      398 ext/dbm/ndbm.c  SCM_DEFINE(module, "ndbm-exists?", SCM_OBJ(&ndbm_ndbm_existsP__STUB));
module      399 ext/dbm/ndbm.c  SCM_DEFINE(module, "ndbm-fetch", SCM_OBJ(&ndbm_ndbm_fetch__STUB));
module      400 ext/dbm/ndbm.c  SCM_DEFINE(module, "ndbm-store", SCM_OBJ(&ndbm_ndbm_store__STUB));
module      401 ext/dbm/ndbm.c  SCM_DEFINE(module, "ndbm-closed?", SCM_OBJ(&ndbm_ndbm_closedP__STUB));
module      402 ext/dbm/ndbm.c  SCM_DEFINE(module, "ndbm-close", SCM_OBJ(&ndbm_ndbm_close__STUB));
module      403 ext/dbm/ndbm.c  SCM_DEFINE(module, "ndbm-open", SCM_OBJ(&ndbm_ndbm_open__STUB));
module      218 ext/dbm/odbm.c void Scm_Init_odbm(ScmModule *module)
module      221 ext/dbm/odbm.c  SCM_DEFINE(module, "odbm-nextkey", SCM_OBJ(&odbm_odbm_nextkey__STUB));
module      222 ext/dbm/odbm.c  SCM_DEFINE(module, "odbm-firstkey", SCM_OBJ(&odbm_odbm_firstkey__STUB));
module      223 ext/dbm/odbm.c  SCM_DEFINE(module, "odbm-delete", SCM_OBJ(&odbm_odbm_delete__STUB));
module      224 ext/dbm/odbm.c  SCM_DEFINE(module, "odbm-fetch", SCM_OBJ(&odbm_odbm_fetch__STUB));
module      225 ext/dbm/odbm.c  SCM_DEFINE(module, "odbm-store", SCM_OBJ(&odbm_odbm_store__STUB));
module      226 ext/dbm/odbm.c  SCM_DEFINE(module, "odbm-closed?", SCM_OBJ(&odbm_odbm_closedP__STUB));
module      227 ext/dbm/odbm.c  SCM_DEFINE(module, "odbm-close", SCM_OBJ(&odbm_odbm_close__STUB));
module      228 ext/dbm/odbm.c  SCM_DEFINE(module, "odbm-init", SCM_OBJ(&odbm_odbm_init__STUB));
module       98 ext/digest/md5.c void Scm_Init_md5(ScmModule *module)
module      101 ext/digest/md5.c  SCM_DEFINE(module, "%md5-final", SCM_OBJ(&md5__25md5_final__STUB));
module      102 ext/digest/md5.c  SCM_DEFINE(module, "%md5-update", SCM_OBJ(&md5__25md5_update__STUB));
module       98 ext/digest/sha1.c void Scm_Init_sha1(ScmModule *module)
module      101 ext/digest/sha1.c  SCM_DEFINE(module, "%sha1-final", SCM_OBJ(&sha1__25sha1_final__STUB));
module      102 ext/digest/sha1.c  SCM_DEFINE(module, "%sha1-update", SCM_OBJ(&sha1__25sha1_update__STUB));
module      154 ext/fcntl/fcntlib.c void Scm_Init_fcntlib(ScmModule *module)
module      157 ext/fcntl/fcntlib.c  SCM_DEFINE(module, "sys-fcntl", SCM_OBJ(&fcntlib_sys_fcntl__STUB));
module      160 ext/fcntl/fcntlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(fcntlib_DN_MULTISHOT__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(DN_MULTISHOT)));
module      164 ext/fcntl/fcntlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(fcntlib_DN_ATTRIB__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(DN_ATTRIB)));
module      168 ext/fcntl/fcntlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(fcntlib_DN_RENAME__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(DN_RENAME)));
module      172 ext/fcntl/fcntlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(fcntlib_DN_DELETE__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(DN_DELETE)));
module      176 ext/fcntl/fcntlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(fcntlib_DN_CREATE__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(DN_CREATE)));
module      180 ext/fcntl/fcntlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(fcntlib_DN_MODIFY__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(DN_MODIFY)));
module      184 ext/fcntl/fcntlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(fcntlib_DN_ACCESS__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(DN_ACCESS)));
module      187 ext/fcntl/fcntlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(fcntlib_O_TRUNC__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(O_TRUNC)));
module      190 ext/fcntl/fcntlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(fcntlib_O_ASYNC__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(O_ASYNC)));
module      194 ext/fcntl/fcntlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(fcntlib_O_NONBLOCK__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(O_NONBLOCK)));
module      198 ext/fcntl/fcntlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(fcntlib_O_NOCTTY__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(O_NOCTTY)));
module      201 ext/fcntl/fcntlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(fcntlib_O_EXCL__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(O_EXCL)));
module      203 ext/fcntl/fcntlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(fcntlib_O_CREAT__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(O_CREAT)));
module      205 ext/fcntl/fcntlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(fcntlib_O_APPEND__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(O_APPEND)));
module      207 ext/fcntl/fcntlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(fcntlib_O_RDWR__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(O_RDWR)));
module      209 ext/fcntl/fcntlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(fcntlib_O_WRONLY__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(O_WRONLY)));
module      211 ext/fcntl/fcntlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(fcntlib_O_RDONLY__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(O_RDONLY)));
module      213 ext/fcntl/fcntlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(fcntlib_O_ACCMODE__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(O_ACCMODE)));
module      216 ext/fcntl/fcntlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(fcntlib_FD_CLOEXEC__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(FD_CLOEXEC)));
module      220 ext/fcntl/fcntlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(fcntlib_F_NOTIFY__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(F_NOTIFY)));
module      224 ext/fcntl/fcntlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(fcntlib_F_SETLEASE__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(F_SETLEASE)));
module      228 ext/fcntl/fcntlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(fcntlib_F_GETLEASE__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(F_GETLEASE)));
module      232 ext/fcntl/fcntlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(fcntlib_F_SETSIG__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(F_SETSIG)));
module      236 ext/fcntl/fcntlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(fcntlib_F_GETSIG__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(F_GETSIG)));
module      240 ext/fcntl/fcntlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(fcntlib_F_SETOWN__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(F_SETOWN)));
module      244 ext/fcntl/fcntlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(fcntlib_F_GETOWN__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(F_GETOWN)));
module      247 ext/fcntl/fcntlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(fcntlib_F_UNLCK__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(F_UNLCK)));
module      249 ext/fcntl/fcntlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(fcntlib_F_WRLCK__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(F_WRLCK)));
module      251 ext/fcntl/fcntlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(fcntlib_F_RDLCK__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(F_RDLCK)));
module      253 ext/fcntl/fcntlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(fcntlib_F_SETLKW__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(F_SETLKW)));
module      255 ext/fcntl/fcntlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(fcntlib_F_SETLK__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(F_SETLK)));
module      257 ext/fcntl/fcntlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(fcntlib_F_GETLK__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(F_GETLK)));
module      259 ext/fcntl/fcntlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(fcntlib_F_SETFL__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(F_SETFL)));
module      261 ext/fcntl/fcntlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(fcntlib_F_GETFL__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(F_GETFL)));
module      263 ext/fcntl/fcntlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(fcntlib_F_SETFD__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(F_SETFD)));
module      265 ext/fcntl/fcntlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(fcntlib_F_GETFD__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(F_GETFD)));
module      267 ext/fcntl/fcntlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(fcntlib_F_DUPFD__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(F_DUPFD)));
module      249 ext/mt-random/mt-lib.c void Scm_Init_mt_lib(ScmModule *module)
module      252 ext/mt-random/mt-lib.c  SCM_DEFINE(module, "mt-random-fill-f64vector!", SCM_OBJ(&mt_lib_mt_random_fill_f64vectorX__STUB));
module      253 ext/mt-random/mt-lib.c  SCM_DEFINE(module, "mt-random-fill-f32vector!", SCM_OBJ(&mt_lib_mt_random_fill_f32vectorX__STUB));
module      254 ext/mt-random/mt-lib.c  SCM_DEFINE(module, "mt-random-fill-u32vector!", SCM_OBJ(&mt_lib_mt_random_fill_u32vectorX__STUB));
module      255 ext/mt-random/mt-lib.c  SCM_DEFINE(module, "%mt-random-uint32", SCM_OBJ(&mt_lib__25mt_random_uint32__STUB));
module      256 ext/mt-random/mt-lib.c  SCM_DEFINE(module, "%mt-random-integer", SCM_OBJ(&mt_lib__25mt_random_integer__STUB));
module      257 ext/mt-random/mt-lib.c  SCM_DEFINE(module, "mt-random-real0", SCM_OBJ(&mt_lib_mt_random_real0__STUB));
module      258 ext/mt-random/mt-lib.c  SCM_DEFINE(module, "mt-random-real", SCM_OBJ(&mt_lib_mt_random_real__STUB));
module      259 ext/mt-random/mt-lib.c  SCM_DEFINE(module, "mt-random-set-state!", SCM_OBJ(&mt_lib_mt_random_set_stateX__STUB));
module      260 ext/mt-random/mt-lib.c  SCM_DEFINE(module, "mt-random-get-state", SCM_OBJ(&mt_lib_mt_random_get_state__STUB));
module      261 ext/mt-random/mt-lib.c  SCM_DEFINE(module, "mt-random-set-seed!", SCM_OBJ(&mt_lib_mt_random_set_seedX__STUB));
module      1477 ext/net/netlib.c void Scm_Init_netlib(ScmModule *module)
module      1482 ext/net/netlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(netlib_NI_DGRAM__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(NI_DGRAM)));
module      1486 ext/net/netlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(netlib_NI_NUMERICSERV__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(NI_NUMERICSERV)));
module      1490 ext/net/netlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(netlib_NI_NAMEREQD__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(NI_NAMEREQD)));
module      1494 ext/net/netlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(netlib_NI_NUMERICHOST__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(NI_NUMERICHOST)));
module      1498 ext/net/netlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(netlib_NI_NOFQDN__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(NI_NOFQDN)));
module      1502 ext/net/netlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(netlib_AI_ADDRCONFIG__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(AI_ADDRCONFIG)));
module      1506 ext/net/netlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(netlib_AI_ALL__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(AI_ALL)));
module      1510 ext/net/netlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(netlib_AI_V4MAPPED__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(AI_V4MAPPED)));
module      1514 ext/net/netlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(netlib_AI_NUMERICSERV__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(AI_NUMERICSERV)));
module      1518 ext/net/netlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(netlib_AI_NUMERICHOST__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(AI_NUMERICHOST)));
module      1522 ext/net/netlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(netlib_AI_CANONNAME__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(AI_CANONNAME)));
module      1526 ext/net/netlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(netlib_AI_PASSIVE__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(AI_PASSIVE)));
module      1530 ext/net/netlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(netlib_IPV6_V6ONLY__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(IPV6_V6ONLY)));
module      1534 ext/net/netlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(netlib_IPV6_LEAVE_GROUP__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(IPV6_LEAVE_GROUP)));
module      1538 ext/net/netlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(netlib_IPV6_JOIN_GROUP__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(IPV6_JOIN_GROUP)));
module      1542 ext/net/netlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(netlib_IPV6_MULTICAST_LOOP__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(IPV6_MULTICAST_LOOP)));
module      1546 ext/net/netlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(netlib_IPV6_MULTICAST_HOPS__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(IPV6_MULTICAST_HOPS)));
module      1550 ext/net/netlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(netlib_IPV6_MULTICAST_IF__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(IPV6_MULTICAST_IF)));
module      1554 ext/net/netlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(netlib_IPV6_UNICAST_HOPS__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(IPV6_UNICAST_HOPS)));
module      1558 ext/net/netlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(netlib_IPPROTO_IPV6__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(IPPROTO_IPV6)));
module      1562 ext/net/netlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(netlib_PF_INET6__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(PF_INET6)));
module      1566 ext/net/netlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(netlib_AF_INET6__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(AF_INET6)));
module      1569 ext/net/netlib.c  SCM_DEFINE(module, "sys-getnameinfo", SCM_OBJ(&netlib_sys_getnameinfo__STUB));
module      1572 ext/net/netlib.c  SCM_DEFINE(module, "sys-getaddrinfo", SCM_OBJ(&netlib_sys_getaddrinfo__STUB));
module      1575 ext/net/netlib.c  Scm_InitBuiltinClass(&Scm_SysAddrinfoClass, "<sys-addrinfo>", Scm_SysAddrinfoClass__SLOTS, TRUE, module);
module      1577 ext/net/netlib.c  SCM_DEFINE(module, "sys-htons", SCM_OBJ(&netlib_sys_htons__STUB));
module      1578 ext/net/netlib.c  SCM_DEFINE(module, "sys-htonl", SCM_OBJ(&netlib_sys_htonl__STUB));
module      1579 ext/net/netlib.c  SCM_DEFINE(module, "sys-ntohs", SCM_OBJ(&netlib_sys_ntohs__STUB));
module      1580 ext/net/netlib.c  SCM_DEFINE(module, "sys-ntohl", SCM_OBJ(&netlib_sys_ntohl__STUB));
module      1581 ext/net/netlib.c  SCM_DEFINE(module, "sys-getservbyport", SCM_OBJ(&netlib_sys_getservbyport__STUB));
module      1582 ext/net/netlib.c  SCM_DEFINE(module, "sys-getservbyname", SCM_OBJ(&netlib_sys_getservbyname__STUB));
module      1583 ext/net/netlib.c  SCM_DEFINE(module, "sys-getprotobynumber", SCM_OBJ(&netlib_sys_getprotobynumber__STUB));
module      1584 ext/net/netlib.c  SCM_DEFINE(module, "sys-getprotobyname", SCM_OBJ(&netlib_sys_getprotobyname__STUB));
module      1585 ext/net/netlib.c  SCM_DEFINE(module, "sys-gethostbyaddr", SCM_OBJ(&netlib_sys_gethostbyaddr__STUB));
module      1586 ext/net/netlib.c  SCM_DEFINE(module, "sys-gethostbyname", SCM_OBJ(&netlib_sys_gethostbyname__STUB));
module      1589 ext/net/netlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(netlib_IP_OPTIONS__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(IP_OPTIONS)));
module      1593 ext/net/netlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(netlib_SOL_IP__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(SOL_IP)));
module      1597 ext/net/netlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(netlib_TCP_CORK__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(TCP_CORK)));
module      1601 ext/net/netlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(netlib_TCP_MAXSEG__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(TCP_MAXSEG)));
module      1605 ext/net/netlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(netlib_TCP_NODELAY__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(TCP_NODELAY)));
module      1609 ext/net/netlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(netlib_SOL_TCP__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(SOL_TCP)));
module      1613 ext/net/netlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(netlib_SO_ERROR__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(SO_ERROR)));
module      1617 ext/net/netlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(netlib_SO_PRIORITY__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(SO_PRIORITY)));
module      1621 ext/net/netlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(netlib_SO_RFCBUF__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(SO_RFCBUF)));
module      1625 ext/net/netlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(netlib_SO_SNDBUF__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(SO_SNDBUF)));
module      1629 ext/net/netlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(netlib_SO_BROADCAST__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(SO_BROADCAST)));
module      1633 ext/net/netlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(netlib_SO_TYPE__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(SO_TYPE)));
module      1637 ext/net/netlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(netlib_SO_REUSEADDR__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(SO_REUSEADDR)));
module      1641 ext/net/netlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(netlib_SO_OOBINLINE__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(SO_OOBINLINE)));
module      1645 ext/net/netlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(netlib_SO_KEEPALIVE__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(SO_KEEPALIVE)));
module      1649 ext/net/netlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(netlib_SOL_SOCKET__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(SOL_SOCKET)));
module      1651 ext/net/netlib.c  SCM_DEFINE(module, "socket-getsockopt", SCM_OBJ(&netlib_socket_getsockopt__STUB));
module      1652 ext/net/netlib.c  SCM_DEFINE(module, "socket-setsockopt", SCM_OBJ(&netlib_socket_setsockopt__STUB));
module      1653 ext/net/netlib.c  SCM_DEFINE(module, "socket-recvfrom", SCM_OBJ(&netlib_socket_recvfrom__STUB));
module      1654 ext/net/netlib.c  SCM_DEFINE(module, "socket-recv", SCM_OBJ(&netlib_socket_recv__STUB));
module      1655 ext/net/netlib.c  SCM_DEFINE(module, "socket-sendto", SCM_OBJ(&netlib_socket_sendto__STUB));
module      1656 ext/net/netlib.c  SCM_DEFINE(module, "socket-send", SCM_OBJ(&netlib_socket_send__STUB));
module      1657 ext/net/netlib.c  SCM_DEFINE(module, "socket-getpeername", SCM_OBJ(&netlib_socket_getpeername__STUB));
module      1658 ext/net/netlib.c  SCM_DEFINE(module, "socket-getsockname", SCM_OBJ(&netlib_socket_getsockname__STUB));
module      1659 ext/net/netlib.c  SCM_DEFINE(module, "socket-connect", SCM_OBJ(&netlib_socket_connect__STUB));
module      1660 ext/net/netlib.c  SCM_DEFINE(module, "socket-accept", SCM_OBJ(&netlib_socket_accept__STUB));
module      1661 ext/net/netlib.c  SCM_DEFINE(module, "socket-listen", SCM_OBJ(&netlib_socket_listen__STUB));
module      1662 ext/net/netlib.c  SCM_DEFINE(module, "socket-bind", SCM_OBJ(&netlib_socket_bind__STUB));
module      1663 ext/net/netlib.c  SCM_DEFINE(module, "socket-close", SCM_OBJ(&netlib_socket_close__STUB));
module      1664 ext/net/netlib.c  SCM_DEFINE(module, "socket-shutdown", SCM_OBJ(&netlib_socket_shutdown__STUB));
module      1665 ext/net/netlib.c  SCM_DEFINE(module, "socket-output-port", SCM_OBJ(&netlib_socket_output_port__STUB));
module      1668 ext/net/netlib.c  SCM_DEFINE(module, "socket-input-port", SCM_OBJ(&netlib_socket_input_port__STUB));
module      1669 ext/net/netlib.c  SCM_DEFINE(module, "socket-fd", SCM_OBJ(&netlib_socket_fd__STUB));
module      1670 ext/net/netlib.c  SCM_DEFINE(module, "socket-status", SCM_OBJ(&netlib_socket_status__STUB));
module      1677 ext/net/netlib.c  SCM_DEFINE(module, "socket-address", SCM_OBJ(&netlib_socket_address__STUB));
module      1680 ext/net/netlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(netlib_IPPROTO_UDP__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(IPPROTO_UDP)));
module      1684 ext/net/netlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(netlib_IPPROTO_TCP__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(IPPROTO_TCP)));
module      1688 ext/net/netlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(netlib_IPPROTO_ICMP__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(IPPROTO_ICMP)));
module      1692 ext/net/netlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(netlib_IPPROTO_IP__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(IPPROTO_IP)));
module      1696 ext/net/netlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(netlib_MSG_WAITALL__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(MSG_WAITALL)));
module      1700 ext/net/netlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(netlib_MSG_TRUNC__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(MSG_TRUNC)));
module      1704 ext/net/netlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(netlib_MSG_PEEK__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(MSG_PEEK)));
module      1708 ext/net/netlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(netlib_MSG_OOB__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(MSG_OOB)));
module      1712 ext/net/netlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(netlib_MSG_EOR__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(MSG_EOR)));
module      1716 ext/net/netlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(netlib_MSG_DONTROUTE__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(MSG_DONTROUTE)));
module      1720 ext/net/netlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(netlib_MSG_CTRUNC__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(MSG_CTRUNC)));
module      1723 ext/net/netlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(netlib_SOCK_RAW__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(SOCK_RAW)));
module      1725 ext/net/netlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(netlib_SOCK_DGRAM__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(SOCK_DGRAM)));
module      1727 ext/net/netlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(netlib_SOCK_STREAM__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(SOCK_STREAM)));
module      1729 ext/net/netlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(netlib_AF_INET__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(AF_INET)));
module      1731 ext/net/netlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(netlib_AF_UNIX__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(AF_UNIX)));
module      1733 ext/net/netlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(netlib_AF_UNSPEC__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(AF_UNSPEC)));
module      1735 ext/net/netlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(netlib_PF_INET__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(PF_INET)));
module      1737 ext/net/netlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(netlib_PF_UNIX__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(PF_UNIX)));
module      1739 ext/net/netlib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(netlib_PF_UNSPEC__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(PF_UNSPEC)));
module      1740 ext/net/netlib.c  SCM_DEFINE(module, "make-socket", SCM_OBJ(&netlib_make_socket__STUB));
module      1767 ext/net/netlib.c  Scm_InitBuiltinGeneric(&Scm_GenericSockAddrPort, "sockaddr-port", module);
module      1768 ext/net/netlib.c  Scm_InitBuiltinGeneric(&Scm_GenericSockAddrAddr, "sockaddr-addr", module);
module      1769 ext/net/netlib.c  Scm_InitBuiltinGeneric(&Scm_GenericSockAddrFamily, "sockaddr-family", module);
module      1770 ext/net/netlib.c  Scm_InitBuiltinGeneric(&Scm_GenericSockAddrName, "sockaddr-name", module);
module      272 ext/syslog/syslog.c void Scm_Init_syslog(ScmModule *module)
module      277 ext/syslog/syslog.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslog_LOG_DEBUG__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(LOG_DEBUG)));
module      281 ext/syslog/syslog.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslog_LOG_INFO__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(LOG_INFO)));
module      285 ext/syslog/syslog.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslog_LOG_NOTICE__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(LOG_NOTICE)));
module      289 ext/syslog/syslog.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslog_LOG_WARNING__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(LOG_WARNING)));
module      293 ext/syslog/syslog.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslog_LOG_ERR__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(LOG_ERR)));
module      297 ext/syslog/syslog.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslog_LOG_CRIT__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(LOG_CRIT)));
module      301 ext/syslog/syslog.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslog_LOG_ALERT__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(LOG_ALERT)));
module      305 ext/syslog/syslog.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslog_LOG_EMERG__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(LOG_EMERG)));
module      309 ext/syslog/syslog.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslog_LOG_UUCP__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(LOG_UUCP)));
module      313 ext/syslog/syslog.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslog_LOG_USER__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(LOG_USER)));
module      317 ext/syslog/syslog.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslog_LOG_SYSLOG__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(LOG_SYSLOG)));
module      321 ext/syslog/syslog.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslog_LOG_NEWS__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(LOG_NEWS)));
module      325 ext/syslog/syslog.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslog_LOG_MAIL__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(LOG_MAIL)));
module      329 ext/syslog/syslog.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslog_LOG_LPR__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(LOG_LPR)));
module      333 ext/syslog/syslog.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslog_LOG_LOCAL7__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(LOG_LOCAL7)));
module      337 ext/syslog/syslog.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslog_LOG_LOCAL6__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(LOG_LOCAL6)));
module      341 ext/syslog/syslog.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslog_LOG_LOCAL5__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(LOG_LOCAL5)));
module      345 ext/syslog/syslog.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslog_LOG_LOCAL4__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(LOG_LOCAL4)));
module      349 ext/syslog/syslog.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslog_LOG_LOCAL3__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(LOG_LOCAL3)));
module      353 ext/syslog/syslog.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslog_LOG_LOCAL2__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(LOG_LOCAL2)));
module      357 ext/syslog/syslog.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslog_LOG_LOCAL1__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(LOG_LOCAL1)));
module      361 ext/syslog/syslog.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslog_LOG_LOCAL0__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(LOG_LOCAL0)));
module      365 ext/syslog/syslog.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslog_LOG_KERN__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(LOG_KERN)));
module      369 ext/syslog/syslog.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslog_LOG_FTP__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(LOG_FTP)));
module      373 ext/syslog/syslog.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslog_LOG_DAEMON__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(LOG_DAEMON)));
module      377 ext/syslog/syslog.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslog_LOG_CRON__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(LOG_CRON)));
module      381 ext/syslog/syslog.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslog_LOG_AUTHPRIV__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(LOG_AUTHPRIV)));
module      385 ext/syslog/syslog.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslog_LOG_AUTH__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(LOG_AUTH)));
module      389 ext/syslog/syslog.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslog_LOG_PID__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(LOG_PID)));
module      393 ext/syslog/syslog.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslog_LOG_PERROR__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(LOG_PERROR)));
module      397 ext/syslog/syslog.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslog_LOG_ODELAY__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(LOG_ODELAY)));
module      401 ext/syslog/syslog.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslog_LOG_NOWAIT__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(LOG_NOWAIT)));
module      405 ext/syslog/syslog.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslog_LOG_NDELAY__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(LOG_NDELAY)));
module      409 ext/syslog/syslog.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslog_LOG_CONS__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(LOG_CONS)));
module      412 ext/syslog/syslog.c  SCM_DEFINE(module, "sys-setlogmask", SCM_OBJ(&syslog_sys_setlogmask__STUB));
module      415 ext/syslog/syslog.c  SCM_DEFINE(module, "sys-logmask", SCM_OBJ(&syslog_sys_logmask__STUB));
module      418 ext/syslog/syslog.c  SCM_DEFINE(module, "sys-closelog", SCM_OBJ(&syslog_sys_closelog__STUB));
module      421 ext/syslog/syslog.c  SCM_DEFINE(module, "sys-syslog", SCM_OBJ(&syslog_sys_syslog__STUB));
module      424 ext/syslog/syslog.c  SCM_DEFINE(module, "sys-openlog", SCM_OBJ(&syslog_sys_openlog__STUB));
module      444 ext/termios/termiolib.c void Scm_Init_termiolib(ScmModule *module)
module      448 ext/termios/termiolib.c  SCM_DEFINE(module, "sys-forkpty", SCM_OBJ(&termiolib_sys_forkpty__STUB));
module      451 ext/termios/termiolib.c  SCM_DEFINE(module, "sys-openpty", SCM_OBJ(&termiolib_sys_openpty__STUB));
module      454 ext/termios/termiolib.c  SCM_DEFINE(module, "sys-cfsetospeed", SCM_OBJ(&termiolib_sys_cfsetospeed__STUB));
module      457 ext/termios/termiolib.c  SCM_DEFINE(module, "sys-cfgetospeed", SCM_OBJ(&termiolib_sys_cfgetospeed__STUB));
module      460 ext/termios/termiolib.c  SCM_DEFINE(module, "sys-cfsetispeed", SCM_OBJ(&termiolib_sys_cfsetispeed__STUB));
module      463 ext/termios/termiolib.c  SCM_DEFINE(module, "sys-cfgetispeed", SCM_OBJ(&termiolib_sys_cfgetispeed__STUB));
module      466 ext/termios/termiolib.c  SCM_DEFINE(module, "sys-tcsetpgrp", SCM_OBJ(&termiolib_sys_tcsetpgrp__STUB));
module      469 ext/termios/termiolib.c  SCM_DEFINE(module, "sys-tcgetpgrp", SCM_OBJ(&termiolib_sys_tcgetpgrp__STUB));
module      472 ext/termios/termiolib.c  SCM_DEFINE(module, "sys-tcflow", SCM_OBJ(&termiolib_sys_tcflow__STUB));
module      475 ext/termios/termiolib.c  SCM_DEFINE(module, "sys-tcflush", SCM_OBJ(&termiolib_sys_tcflush__STUB));
module      478 ext/termios/termiolib.c  SCM_DEFINE(module, "sys-tcdrain", SCM_OBJ(&termiolib_sys_tcdrain__STUB));
module      481 ext/termios/termiolib.c  SCM_DEFINE(module, "sys-tcsendbreak", SCM_OBJ(&termiolib_sys_tcsendbreak__STUB));
module      484 ext/termios/termiolib.c  SCM_DEFINE(module, "sys-tcsetattr", SCM_OBJ(&termiolib_sys_tcsetattr__STUB));
module      487 ext/termios/termiolib.c  SCM_DEFINE(module, "sys-tcgetattr", SCM_OBJ(&termiolib_sys_tcgetattr__STUB));
module      491 ext/termios/termiolib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(termiolib_B38400__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(B38400)));
module      495 ext/termios/termiolib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(termiolib_B19200__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(B19200)));
module      499 ext/termios/termiolib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(termiolib_B9600__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(B9600)));
module      503 ext/termios/termiolib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(termiolib_B4800__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(B4800)));
module      507 ext/termios/termiolib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(termiolib_B2400__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(B2400)));
module      511 ext/termios/termiolib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(termiolib_B1800__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(B1800)));
module      515 ext/termios/termiolib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(termiolib_B1200__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(B1200)));
module      519 ext/termios/termiolib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(termiolib_B600__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(B600)));
module      523 ext/termios/termiolib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(termiolib_B300__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(B300)));
module      527 ext/termios/termiolib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(termiolib_B200__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(B200)));
module      531 ext/termios/termiolib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(termiolib_B150__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(B150)));
module      535 ext/termios/termiolib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(termiolib_B134__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(B134)));
module      539 ext/termios/termiolib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(termiolib_B110__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(B110)));
module      543 ext/termios/termiolib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(termiolib_B75__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(B75)));
module      547 ext/termios/termiolib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(termiolib_B50__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(B50)));
module      551 ext/termios/termiolib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(termiolib_B0__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(B0)));
module      555 ext/termios/termiolib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(termiolib_TCION__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(TCION)));
module      559 ext/termios/termiolib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(termiolib_TCIOFF__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(TCIOFF)));
module      563 ext/termios/termiolib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(termiolib_TCOON__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(TCOON)));
module      567 ext/termios/termiolib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(termiolib_TCOOFF__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(TCOOFF)));
module      571 ext/termios/termiolib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(termiolib_TCIOFLUSH__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(TCIOFLUSH)));
module      575 ext/termios/termiolib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(termiolib_TCOFLUSH__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(TCOFLUSH)));
module      579 ext/termios/termiolib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(termiolib_TCIFLUSH__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(TCIFLUSH)));
module      583 ext/termios/termiolib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(termiolib_TCSAFLUSH__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(TCSAFLUSH)));
module      587 ext/termios/termiolib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(termiolib_TCSADRAIN__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(TCSADRAIN)));
module      591 ext/termios/termiolib.c  Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(termiolib_TCSANOW__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(TCSANOW)));
module      739 ext/threads/thrlib.c void Scm_Init_thrlib(ScmModule *module)
module      742 ext/threads/thrlib.c  Scm_InitBuiltinClass(&Scm_UncaughtExceptionClass, "<uncaught-exception>", Scm_UncaughtExceptionClass__SLOTS, TRUE, module);
module      743 ext/threads/thrlib.c  Scm_InitBuiltinClass(&Scm_TerminatedThreadExceptionClass, "<terminated-thread-exception>", Scm_TerminatedThreadExceptionClass__SLOTS, TRUE, module);
module      744 ext/threads/thrlib.c  Scm_InitBuiltinClass(&Scm_AbandonedMutexExceptionClass, "<abandoned-mutex-exception>", Scm_AbandonedMutexExceptionClass__SLOTS, TRUE, module);
module      745 ext/threads/thrlib.c  Scm_InitBuiltinClass(&Scm_JoinTimeoutExceptionClass, "<join-timeout-exception>", NULL, TRUE, module);
module      746 ext/threads/thrlib.c  Scm_InitBuiltinClass(&Scm_ThreadExceptionClass, "<thread-exception>", Scm_ThreadExceptionClass__SLOTS, TRUE, module);
module      747 ext/threads/thrlib.c  SCM_DEFINE(module, "condition-variable-broadcast!", SCM_OBJ(&thrlib_condition_variable_broadcastX__STUB));
module      748 ext/threads/thrlib.c  SCM_DEFINE(module, "condition-variable-signal!", SCM_OBJ(&thrlib_condition_variable_signalX__STUB));
module      749 ext/threads/thrlib.c  SCM_DEFINE(module, "condition-variable-specific-set!", SCM_OBJ(&thrlib_condition_variable_specific_setX__STUB));
module      750 ext/threads/thrlib.c  SCM_DEFINE(module, "condition-variable-specific", SCM_OBJ(&thrlib_condition_variable_specific__STUB));
module      751 ext/threads/thrlib.c  SCM_DEFINE(module, "condition-variable-name", SCM_OBJ(&thrlib_condition_variable_name__STUB));
module      752 ext/threads/thrlib.c  SCM_DEFINE(module, "condition-variable?", SCM_OBJ(&thrlib_condition_variableP__STUB));
module      753 ext/threads/thrlib.c  SCM_DEFINE(module, "make-condition-variable", SCM_OBJ(&thrlib_make_condition_variable__STUB));
module      754 ext/threads/thrlib.c  SCM_DEFINE(module, "mutex-name", SCM_OBJ(&thrlib_mutex_name__STUB));
module      755 ext/threads/thrlib.c  SCM_DEFINE(module, "mutex-specific-set!", SCM_OBJ(&thrlib_mutex_specific_setX__STUB));
module      756 ext/threads/thrlib.c  SCM_DEFINE(module, "mutex-specific", SCM_OBJ(&thrlib_mutex_specific__STUB));
module      757 ext/threads/thrlib.c  SCM_DEFINE(module, "mutex-unlock!", SCM_OBJ(&thrlib_mutex_unlockX__STUB));
module      758 ext/threads/thrlib.c  SCM_DEFINE(module, "mutex-lock!", SCM_OBJ(&thrlib_mutex_lockX__STUB));
module      759 ext/threads/thrlib.c  SCM_DEFINE(module, "mutex-state", SCM_OBJ(&thrlib_mutex_state__STUB));
module      763 ext/threads/thrlib.c  SCM_DEFINE(module, "mutex?", SCM_OBJ(&thrlib_mutexP__STUB));
module      764 ext/threads/thrlib.c  SCM_DEFINE(module, "make-mutex", SCM_OBJ(&thrlib_make_mutex__STUB));
module      765 ext/threads/thrlib.c  SCM_DEFINE(module, "thread-terminate!", SCM_OBJ(&thrlib_thread_terminateX__STUB));
module      766 ext/threads/thrlib.c  SCM_DEFINE(module, "thread-join!", SCM_OBJ(&thrlib_thread_joinX__STUB));
module      767 ext/threads/thrlib.c  SCM_DEFINE(module, "thread-sleep!", SCM_OBJ(&thrlib_thread_sleepX__STUB));
module      768 ext/threads/thrlib.c  SCM_DEFINE(module, "thread-yield!", SCM_OBJ(&thrlib_thread_yieldX__STUB));
module      769 ext/threads/thrlib.c  SCM_DEFINE(module, "thread-start!", SCM_OBJ(&thrlib_thread_startX__STUB));
module      770 ext/threads/thrlib.c  SCM_DEFINE(module, "make-thread", SCM_OBJ(&thrlib_make_thread__STUB));
module      771 ext/threads/thrlib.c  SCM_DEFINE(module, "thread-specific-set!", SCM_OBJ(&thrlib_thread_specific_setX__STUB));
module      772 ext/threads/thrlib.c  SCM_DEFINE(module, "thread-specific", SCM_OBJ(&thrlib_thread_specific__STUB));
module      773 ext/threads/thrlib.c  SCM_DEFINE(module, "thread-name", SCM_OBJ(&thrlib_thread_name__STUB));
module      774 ext/threads/thrlib.c  SCM_DEFINE(module, "thread?", SCM_OBJ(&thrlib_threadP__STUB));
module      775 ext/threads/thrlib.c  SCM_DEFINE(module, "gauche-thread-type", SCM_OBJ(&thrlib_gauche_thread_type__STUB));
module      9530 ext/uvector/uvlib.c void Scm_Init_uvlib(ScmModule *module)
module      9533 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u32vector->string", SCM_OBJ(&uvlib_u32vector_TOstring__STUB));
module      9534 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s32vector->string", SCM_OBJ(&uvlib_s32vector_TOstring__STUB));
module      9535 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "string->u32vector", SCM_OBJ(&uvlib_string_TOu32vector__STUB));
module      9536 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "string->s32vector", SCM_OBJ(&uvlib_string_TOs32vector__STUB));
module      9537 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u8vector->string", SCM_OBJ(&uvlib_u8vector_TOstring__STUB));
module      9538 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s8vector->string", SCM_OBJ(&uvlib_s8vector_TOstring__STUB));
module      9539 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "string->u8vector!", SCM_OBJ(&uvlib_string_TOu8vectorX__STUB));
module      9540 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "string->s8vector!", SCM_OBJ(&uvlib_string_TOs8vectorX__STUB));
module      9541 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "string->u8vector", SCM_OBJ(&uvlib_string_TOu8vector__STUB));
module      9542 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "string->s8vector", SCM_OBJ(&uvlib_string_TOs8vector__STUB));
module      9543 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "write-block", SCM_OBJ(&uvlib_write_block__STUB));
module      9544 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "read-block!", SCM_OBJ(&uvlib_read_blockX__STUB));
module      9545 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "uvector-swap-bytes!", SCM_OBJ(&uvlib_uvector_swap_bytesX__STUB));
module      9546 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "uvector-swap-bytes", SCM_OBJ(&uvlib_uvector_swap_bytes__STUB));
module      9547 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "uvector-alias", SCM_OBJ(&uvlib_uvector_alias__STUB));
module      9548 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "f64vector-swap-bytes!", SCM_OBJ(&uvlib_f64vector_swap_bytesX__STUB));
module      9549 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "f64vector-swap-bytes", SCM_OBJ(&uvlib_f64vector_swap_bytes__STUB));
module      9550 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "f32vector-swap-bytes!", SCM_OBJ(&uvlib_f32vector_swap_bytesX__STUB));
module      9551 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "f32vector-swap-bytes", SCM_OBJ(&uvlib_f32vector_swap_bytes__STUB));
module      9552 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u64vector-swap-bytes!", SCM_OBJ(&uvlib_u64vector_swap_bytesX__STUB));
module      9553 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u64vector-swap-bytes", SCM_OBJ(&uvlib_u64vector_swap_bytes__STUB));
module      9554 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s64vector-swap-bytes!", SCM_OBJ(&uvlib_s64vector_swap_bytesX__STUB));
module      9555 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s64vector-swap-bytes", SCM_OBJ(&uvlib_s64vector_swap_bytes__STUB));
module      9556 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u32vector-swap-bytes!", SCM_OBJ(&uvlib_u32vector_swap_bytesX__STUB));
module      9557 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u32vector-swap-bytes", SCM_OBJ(&uvlib_u32vector_swap_bytes__STUB));
module      9558 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s32vector-swap-bytes!", SCM_OBJ(&uvlib_s32vector_swap_bytesX__STUB));
module      9559 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s32vector-swap-bytes", SCM_OBJ(&uvlib_s32vector_swap_bytes__STUB));
module      9560 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u16vector-swap-bytes!", SCM_OBJ(&uvlib_u16vector_swap_bytesX__STUB));
module      9561 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u16vector-swap-bytes", SCM_OBJ(&uvlib_u16vector_swap_bytes__STUB));
module      9562 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s16vector-swap-bytes!", SCM_OBJ(&uvlib_s16vector_swap_bytesX__STUB));
module      9563 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s16vector-swap-bytes", SCM_OBJ(&uvlib_s16vector_swap_bytes__STUB));
module      9564 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "f64vector-clamp!", SCM_OBJ(&uvlib_f64vector_clampX__STUB));
module      9565 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "f64vector-clamp", SCM_OBJ(&uvlib_f64vector_clamp__STUB));
module      9566 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "f64vector-range-check", SCM_OBJ(&uvlib_f64vector_range_check__STUB));
module      9567 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "f32vector-clamp!", SCM_OBJ(&uvlib_f32vector_clampX__STUB));
module      9568 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "f32vector-clamp", SCM_OBJ(&uvlib_f32vector_clamp__STUB));
module      9569 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "f32vector-range-check", SCM_OBJ(&uvlib_f32vector_range_check__STUB));
module      9570 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u64vector-clamp!", SCM_OBJ(&uvlib_u64vector_clampX__STUB));
module      9571 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u64vector-clamp", SCM_OBJ(&uvlib_u64vector_clamp__STUB));
module      9572 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u64vector-range-check", SCM_OBJ(&uvlib_u64vector_range_check__STUB));
module      9573 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s64vector-clamp!", SCM_OBJ(&uvlib_s64vector_clampX__STUB));
module      9574 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s64vector-clamp", SCM_OBJ(&uvlib_s64vector_clamp__STUB));
module      9575 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s64vector-range-check", SCM_OBJ(&uvlib_s64vector_range_check__STUB));
module      9576 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u32vector-clamp!", SCM_OBJ(&uvlib_u32vector_clampX__STUB));
module      9577 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u32vector-clamp", SCM_OBJ(&uvlib_u32vector_clamp__STUB));
module      9578 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u32vector-range-check", SCM_OBJ(&uvlib_u32vector_range_check__STUB));
module      9579 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s32vector-clamp!", SCM_OBJ(&uvlib_s32vector_clampX__STUB));
module      9580 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s32vector-clamp", SCM_OBJ(&uvlib_s32vector_clamp__STUB));
module      9581 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s32vector-range-check", SCM_OBJ(&uvlib_s32vector_range_check__STUB));
module      9582 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u16vector-clamp!", SCM_OBJ(&uvlib_u16vector_clampX__STUB));
module      9583 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u16vector-clamp", SCM_OBJ(&uvlib_u16vector_clamp__STUB));
module      9584 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u16vector-range-check", SCM_OBJ(&uvlib_u16vector_range_check__STUB));
module      9585 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s16vector-clamp!", SCM_OBJ(&uvlib_s16vector_clampX__STUB));
module      9586 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s16vector-clamp", SCM_OBJ(&uvlib_s16vector_clamp__STUB));
module      9587 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s16vector-range-check", SCM_OBJ(&uvlib_s16vector_range_check__STUB));
module      9588 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u8vector-clamp!", SCM_OBJ(&uvlib_u8vector_clampX__STUB));
module      9589 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u8vector-clamp", SCM_OBJ(&uvlib_u8vector_clamp__STUB));
module      9590 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u8vector-range-check", SCM_OBJ(&uvlib_u8vector_range_check__STUB));
module      9591 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s8vector-clamp!", SCM_OBJ(&uvlib_s8vector_clampX__STUB));
module      9592 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s8vector-clamp", SCM_OBJ(&uvlib_s8vector_clamp__STUB));
module      9593 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s8vector-range-check", SCM_OBJ(&uvlib_s8vector_range_check__STUB));
module      9594 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "f64vector-dot", SCM_OBJ(&uvlib_f64vector_dot__STUB));
module      9595 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "f32vector-dot", SCM_OBJ(&uvlib_f32vector_dot__STUB));
module      9596 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u64vector-dot", SCM_OBJ(&uvlib_u64vector_dot__STUB));
module      9597 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s64vector-dot", SCM_OBJ(&uvlib_s64vector_dot__STUB));
module      9598 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u32vector-dot", SCM_OBJ(&uvlib_u32vector_dot__STUB));
module      9599 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s32vector-dot", SCM_OBJ(&uvlib_s32vector_dot__STUB));
module      9600 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u16vector-dot", SCM_OBJ(&uvlib_u16vector_dot__STUB));
module      9601 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s16vector-dot", SCM_OBJ(&uvlib_s16vector_dot__STUB));
module      9602 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u8vector-dot", SCM_OBJ(&uvlib_u8vector_dot__STUB));
module      9603 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s8vector-dot", SCM_OBJ(&uvlib_s8vector_dot__STUB));
module      9604 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u64vector-xor!", SCM_OBJ(&uvlib_u64vector_xorX__STUB));
module      9605 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u64vector-xor", SCM_OBJ(&uvlib_u64vector_xor__STUB));
module      9606 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u64vector-ior!", SCM_OBJ(&uvlib_u64vector_iorX__STUB));
module      9607 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u64vector-ior", SCM_OBJ(&uvlib_u64vector_ior__STUB));
module      9608 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u64vector-and!", SCM_OBJ(&uvlib_u64vector_andX__STUB));
module      9609 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u64vector-and", SCM_OBJ(&uvlib_u64vector_and__STUB));
module      9610 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s64vector-xor!", SCM_OBJ(&uvlib_s64vector_xorX__STUB));
module      9611 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s64vector-xor", SCM_OBJ(&uvlib_s64vector_xor__STUB));
module      9612 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s64vector-ior!", SCM_OBJ(&uvlib_s64vector_iorX__STUB));
module      9613 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s64vector-ior", SCM_OBJ(&uvlib_s64vector_ior__STUB));
module      9614 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s64vector-and!", SCM_OBJ(&uvlib_s64vector_andX__STUB));
module      9615 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s64vector-and", SCM_OBJ(&uvlib_s64vector_and__STUB));
module      9616 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u32vector-xor!", SCM_OBJ(&uvlib_u32vector_xorX__STUB));
module      9617 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u32vector-xor", SCM_OBJ(&uvlib_u32vector_xor__STUB));
module      9618 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u32vector-ior!", SCM_OBJ(&uvlib_u32vector_iorX__STUB));
module      9619 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u32vector-ior", SCM_OBJ(&uvlib_u32vector_ior__STUB));
module      9620 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u32vector-and!", SCM_OBJ(&uvlib_u32vector_andX__STUB));
module      9621 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u32vector-and", SCM_OBJ(&uvlib_u32vector_and__STUB));
module      9622 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s32vector-xor!", SCM_OBJ(&uvlib_s32vector_xorX__STUB));
module      9623 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s32vector-xor", SCM_OBJ(&uvlib_s32vector_xor__STUB));
module      9624 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s32vector-ior!", SCM_OBJ(&uvlib_s32vector_iorX__STUB));
module      9625 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s32vector-ior", SCM_OBJ(&uvlib_s32vector_ior__STUB));
module      9626 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s32vector-and!", SCM_OBJ(&uvlib_s32vector_andX__STUB));
module      9627 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s32vector-and", SCM_OBJ(&uvlib_s32vector_and__STUB));
module      9628 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u16vector-xor!", SCM_OBJ(&uvlib_u16vector_xorX__STUB));
module      9629 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u16vector-xor", SCM_OBJ(&uvlib_u16vector_xor__STUB));
module      9630 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u16vector-ior!", SCM_OBJ(&uvlib_u16vector_iorX__STUB));
module      9631 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u16vector-ior", SCM_OBJ(&uvlib_u16vector_ior__STUB));
module      9632 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u16vector-and!", SCM_OBJ(&uvlib_u16vector_andX__STUB));
module      9633 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u16vector-and", SCM_OBJ(&uvlib_u16vector_and__STUB));
module      9634 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s16vector-xor!", SCM_OBJ(&uvlib_s16vector_xorX__STUB));
module      9635 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s16vector-xor", SCM_OBJ(&uvlib_s16vector_xor__STUB));
module      9636 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s16vector-ior!", SCM_OBJ(&uvlib_s16vector_iorX__STUB));
module      9637 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s16vector-ior", SCM_OBJ(&uvlib_s16vector_ior__STUB));
module      9638 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s16vector-and!", SCM_OBJ(&uvlib_s16vector_andX__STUB));
module      9639 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s16vector-and", SCM_OBJ(&uvlib_s16vector_and__STUB));
module      9640 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u8vector-xor!", SCM_OBJ(&uvlib_u8vector_xorX__STUB));
module      9641 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u8vector-xor", SCM_OBJ(&uvlib_u8vector_xor__STUB));
module      9642 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u8vector-ior!", SCM_OBJ(&uvlib_u8vector_iorX__STUB));
module      9643 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u8vector-ior", SCM_OBJ(&uvlib_u8vector_ior__STUB));
module      9644 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u8vector-and!", SCM_OBJ(&uvlib_u8vector_andX__STUB));
module      9645 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u8vector-and", SCM_OBJ(&uvlib_u8vector_and__STUB));
module      9646 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s8vector-xor!", SCM_OBJ(&uvlib_s8vector_xorX__STUB));
module      9647 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s8vector-xor", SCM_OBJ(&uvlib_s8vector_xor__STUB));
module      9648 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s8vector-ior!", SCM_OBJ(&uvlib_s8vector_iorX__STUB));
module      9649 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s8vector-ior", SCM_OBJ(&uvlib_s8vector_ior__STUB));
module      9650 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s8vector-and!", SCM_OBJ(&uvlib_s8vector_andX__STUB));
module      9651 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s8vector-and", SCM_OBJ(&uvlib_s8vector_and__STUB));
module      9652 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "f64vector-div!", SCM_OBJ(&uvlib_f64vector_divX__STUB));
module      9653 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "f64vector-div", SCM_OBJ(&uvlib_f64vector_div__STUB));
module      9654 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "f32vector-div!", SCM_OBJ(&uvlib_f32vector_divX__STUB));
module      9655 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "f32vector-div", SCM_OBJ(&uvlib_f32vector_div__STUB));
module      9656 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "f64vector-mul!", SCM_OBJ(&uvlib_f64vector_mulX__STUB));
module      9657 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "f64vector-mul", SCM_OBJ(&uvlib_f64vector_mul__STUB));
module      9658 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "f32vector-mul!", SCM_OBJ(&uvlib_f32vector_mulX__STUB));
module      9659 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "f32vector-mul", SCM_OBJ(&uvlib_f32vector_mul__STUB));
module      9660 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u64vector-mul!", SCM_OBJ(&uvlib_u64vector_mulX__STUB));
module      9661 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u64vector-mul", SCM_OBJ(&uvlib_u64vector_mul__STUB));
module      9662 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s64vector-mul!", SCM_OBJ(&uvlib_s64vector_mulX__STUB));
module      9663 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s64vector-mul", SCM_OBJ(&uvlib_s64vector_mul__STUB));
module      9664 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u32vector-mul!", SCM_OBJ(&uvlib_u32vector_mulX__STUB));
module      9665 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u32vector-mul", SCM_OBJ(&uvlib_u32vector_mul__STUB));
module      9666 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s32vector-mul!", SCM_OBJ(&uvlib_s32vector_mulX__STUB));
module      9667 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s32vector-mul", SCM_OBJ(&uvlib_s32vector_mul__STUB));
module      9668 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u16vector-mul!", SCM_OBJ(&uvlib_u16vector_mulX__STUB));
module      9669 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u16vector-mul", SCM_OBJ(&uvlib_u16vector_mul__STUB));
module      9670 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s16vector-mul!", SCM_OBJ(&uvlib_s16vector_mulX__STUB));
module      9671 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s16vector-mul", SCM_OBJ(&uvlib_s16vector_mul__STUB));
module      9672 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u8vector-mul!", SCM_OBJ(&uvlib_u8vector_mulX__STUB));
module      9673 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u8vector-mul", SCM_OBJ(&uvlib_u8vector_mul__STUB));
module      9674 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s8vector-mul!", SCM_OBJ(&uvlib_s8vector_mulX__STUB));
module      9675 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s8vector-mul", SCM_OBJ(&uvlib_s8vector_mul__STUB));
module      9676 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "f64vector-sub!", SCM_OBJ(&uvlib_f64vector_subX__STUB));
module      9677 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "f64vector-sub", SCM_OBJ(&uvlib_f64vector_sub__STUB));
module      9678 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "f32vector-sub!", SCM_OBJ(&uvlib_f32vector_subX__STUB));
module      9679 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "f32vector-sub", SCM_OBJ(&uvlib_f32vector_sub__STUB));
module      9680 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u64vector-sub!", SCM_OBJ(&uvlib_u64vector_subX__STUB));
module      9681 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u64vector-sub", SCM_OBJ(&uvlib_u64vector_sub__STUB));
module      9682 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s64vector-sub!", SCM_OBJ(&uvlib_s64vector_subX__STUB));
module      9683 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s64vector-sub", SCM_OBJ(&uvlib_s64vector_sub__STUB));
module      9684 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u32vector-sub!", SCM_OBJ(&uvlib_u32vector_subX__STUB));
module      9685 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u32vector-sub", SCM_OBJ(&uvlib_u32vector_sub__STUB));
module      9686 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s32vector-sub!", SCM_OBJ(&uvlib_s32vector_subX__STUB));
module      9687 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s32vector-sub", SCM_OBJ(&uvlib_s32vector_sub__STUB));
module      9688 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u16vector-sub!", SCM_OBJ(&uvlib_u16vector_subX__STUB));
module      9689 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u16vector-sub", SCM_OBJ(&uvlib_u16vector_sub__STUB));
module      9690 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s16vector-sub!", SCM_OBJ(&uvlib_s16vector_subX__STUB));
module      9691 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s16vector-sub", SCM_OBJ(&uvlib_s16vector_sub__STUB));
module      9692 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u8vector-sub!", SCM_OBJ(&uvlib_u8vector_subX__STUB));
module      9693 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u8vector-sub", SCM_OBJ(&uvlib_u8vector_sub__STUB));
module      9694 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s8vector-sub!", SCM_OBJ(&uvlib_s8vector_subX__STUB));
module      9695 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s8vector-sub", SCM_OBJ(&uvlib_s8vector_sub__STUB));
module      9696 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "f64vector-add!", SCM_OBJ(&uvlib_f64vector_addX__STUB));
module      9697 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "f64vector-add", SCM_OBJ(&uvlib_f64vector_add__STUB));
module      9698 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "f32vector-add!", SCM_OBJ(&uvlib_f32vector_addX__STUB));
module      9699 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "f32vector-add", SCM_OBJ(&uvlib_f32vector_add__STUB));
module      9700 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u64vector-add!", SCM_OBJ(&uvlib_u64vector_addX__STUB));
module      9701 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u64vector-add", SCM_OBJ(&uvlib_u64vector_add__STUB));
module      9702 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s64vector-add!", SCM_OBJ(&uvlib_s64vector_addX__STUB));
module      9703 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s64vector-add", SCM_OBJ(&uvlib_s64vector_add__STUB));
module      9704 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u32vector-add!", SCM_OBJ(&uvlib_u32vector_addX__STUB));
module      9705 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u32vector-add", SCM_OBJ(&uvlib_u32vector_add__STUB));
module      9706 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s32vector-add!", SCM_OBJ(&uvlib_s32vector_addX__STUB));
module      9707 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s32vector-add", SCM_OBJ(&uvlib_s32vector_add__STUB));
module      9708 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u16vector-add!", SCM_OBJ(&uvlib_u16vector_addX__STUB));
module      9709 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u16vector-add", SCM_OBJ(&uvlib_u16vector_add__STUB));
module      9710 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s16vector-add!", SCM_OBJ(&uvlib_s16vector_addX__STUB));
module      9711 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s16vector-add", SCM_OBJ(&uvlib_s16vector_add__STUB));
module      9712 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u8vector-add!", SCM_OBJ(&uvlib_u8vector_addX__STUB));
module      9713 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u8vector-add", SCM_OBJ(&uvlib_u8vector_add__STUB));
module      9714 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s8vector-add!", SCM_OBJ(&uvlib_s8vector_addX__STUB));
module      9715 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s8vector-add", SCM_OBJ(&uvlib_s8vector_add__STUB));
module      9716 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "vector->f64vector", SCM_OBJ(&uvlib_vector_TOf64vector__STUB));
module      9717 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "f64vector->vector", SCM_OBJ(&uvlib_f64vector_TOvector__STUB));
module      9718 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "f64vector-fill!", SCM_OBJ(&uvlib_f64vector_fillX__STUB));
module      9719 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "list->f64vector", SCM_OBJ(&uvlib_list_TOf64vector__STUB));
module      9720 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "f64vector->list", SCM_OBJ(&uvlib_f64vector_TOlist__STUB));
module      9721 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "f64vector-copy!", SCM_OBJ(&uvlib_f64vector_copyX__STUB));
module      9722 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "f64vector-copy", SCM_OBJ(&uvlib_f64vector_copy__STUB));
module      9723 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "f64vector-set!", SCM_OBJ(&uvlib_f64vector_setX__STUB));
module      9724 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "f64vector-ref", SCM_OBJ(&uvlib_f64vector_ref__STUB));
module      9726 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "f64vector-length", SCM_OBJ(&uvlib_f64vector_length__STUB));
module      9727 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "f64vector", SCM_OBJ(&uvlib_f64vector__STUB));
module      9728 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "make-f64vector", SCM_OBJ(&uvlib_make_f64vector__STUB));
module      9729 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "f64vector?", SCM_OBJ(&uvlib_f64vectorP__STUB));
module      9730 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "vector->f32vector", SCM_OBJ(&uvlib_vector_TOf32vector__STUB));
module      9731 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "f32vector->vector", SCM_OBJ(&uvlib_f32vector_TOvector__STUB));
module      9732 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "f32vector-fill!", SCM_OBJ(&uvlib_f32vector_fillX__STUB));
module      9733 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "list->f32vector", SCM_OBJ(&uvlib_list_TOf32vector__STUB));
module      9734 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "f32vector->list", SCM_OBJ(&uvlib_f32vector_TOlist__STUB));
module      9735 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "f32vector-copy!", SCM_OBJ(&uvlib_f32vector_copyX__STUB));
module      9736 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "f32vector-copy", SCM_OBJ(&uvlib_f32vector_copy__STUB));
module      9737 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "f32vector-set!", SCM_OBJ(&uvlib_f32vector_setX__STUB));
module      9738 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "f32vector-ref", SCM_OBJ(&uvlib_f32vector_ref__STUB));
module      9740 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "f32vector-length", SCM_OBJ(&uvlib_f32vector_length__STUB));
module      9741 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "f32vector", SCM_OBJ(&uvlib_f32vector__STUB));
module      9742 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "make-f32vector", SCM_OBJ(&uvlib_make_f32vector__STUB));
module      9743 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "f32vector?", SCM_OBJ(&uvlib_f32vectorP__STUB));
module      9744 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "vector->u64vector", SCM_OBJ(&uvlib_vector_TOu64vector__STUB));
module      9745 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u64vector->vector", SCM_OBJ(&uvlib_u64vector_TOvector__STUB));
module      9746 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u64vector-fill!", SCM_OBJ(&uvlib_u64vector_fillX__STUB));
module      9747 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "list->u64vector", SCM_OBJ(&uvlib_list_TOu64vector__STUB));
module      9748 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u64vector->list", SCM_OBJ(&uvlib_u64vector_TOlist__STUB));
module      9749 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u64vector-copy!", SCM_OBJ(&uvlib_u64vector_copyX__STUB));
module      9750 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u64vector-copy", SCM_OBJ(&uvlib_u64vector_copy__STUB));
module      9751 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u64vector-set!", SCM_OBJ(&uvlib_u64vector_setX__STUB));
module      9752 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u64vector-ref", SCM_OBJ(&uvlib_u64vector_ref__STUB));
module      9754 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u64vector-length", SCM_OBJ(&uvlib_u64vector_length__STUB));
module      9755 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u64vector", SCM_OBJ(&uvlib_u64vector__STUB));
module      9756 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "make-u64vector", SCM_OBJ(&uvlib_make_u64vector__STUB));
module      9757 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u64vector?", SCM_OBJ(&uvlib_u64vectorP__STUB));
module      9758 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "vector->s64vector", SCM_OBJ(&uvlib_vector_TOs64vector__STUB));
module      9759 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s64vector->vector", SCM_OBJ(&uvlib_s64vector_TOvector__STUB));
module      9760 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s64vector-fill!", SCM_OBJ(&uvlib_s64vector_fillX__STUB));
module      9761 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "list->s64vector", SCM_OBJ(&uvlib_list_TOs64vector__STUB));
module      9762 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s64vector->list", SCM_OBJ(&uvlib_s64vector_TOlist__STUB));
module      9763 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s64vector-copy!", SCM_OBJ(&uvlib_s64vector_copyX__STUB));
module      9764 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s64vector-copy", SCM_OBJ(&uvlib_s64vector_copy__STUB));
module      9765 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s64vector-set!", SCM_OBJ(&uvlib_s64vector_setX__STUB));
module      9766 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s64vector-ref", SCM_OBJ(&uvlib_s64vector_ref__STUB));
module      9768 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s64vector-length", SCM_OBJ(&uvlib_s64vector_length__STUB));
module      9769 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s64vector", SCM_OBJ(&uvlib_s64vector__STUB));
module      9770 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "make-s64vector", SCM_OBJ(&uvlib_make_s64vector__STUB));
module      9771 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s64vector?", SCM_OBJ(&uvlib_s64vectorP__STUB));
module      9772 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "vector->u32vector", SCM_OBJ(&uvlib_vector_TOu32vector__STUB));
module      9773 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u32vector->vector", SCM_OBJ(&uvlib_u32vector_TOvector__STUB));
module      9774 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u32vector-fill!", SCM_OBJ(&uvlib_u32vector_fillX__STUB));
module      9775 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "list->u32vector", SCM_OBJ(&uvlib_list_TOu32vector__STUB));
module      9776 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u32vector->list", SCM_OBJ(&uvlib_u32vector_TOlist__STUB));
module      9777 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u32vector-copy!", SCM_OBJ(&uvlib_u32vector_copyX__STUB));
module      9778 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u32vector-copy", SCM_OBJ(&uvlib_u32vector_copy__STUB));
module      9779 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u32vector-set!", SCM_OBJ(&uvlib_u32vector_setX__STUB));
module      9780 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u32vector-ref", SCM_OBJ(&uvlib_u32vector_ref__STUB));
module      9782 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u32vector-length", SCM_OBJ(&uvlib_u32vector_length__STUB));
module      9783 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u32vector", SCM_OBJ(&uvlib_u32vector__STUB));
module      9784 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "make-u32vector", SCM_OBJ(&uvlib_make_u32vector__STUB));
module      9785 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u32vector?", SCM_OBJ(&uvlib_u32vectorP__STUB));
module      9786 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "vector->s32vector", SCM_OBJ(&uvlib_vector_TOs32vector__STUB));
module      9787 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s32vector->vector", SCM_OBJ(&uvlib_s32vector_TOvector__STUB));
module      9788 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s32vector-fill!", SCM_OBJ(&uvlib_s32vector_fillX__STUB));
module      9789 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "list->s32vector", SCM_OBJ(&uvlib_list_TOs32vector__STUB));
module      9790 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s32vector->list", SCM_OBJ(&uvlib_s32vector_TOlist__STUB));
module      9791 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s32vector-copy!", SCM_OBJ(&uvlib_s32vector_copyX__STUB));
module      9792 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s32vector-copy", SCM_OBJ(&uvlib_s32vector_copy__STUB));
module      9793 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s32vector-set!", SCM_OBJ(&uvlib_s32vector_setX__STUB));
module      9794 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s32vector-ref", SCM_OBJ(&uvlib_s32vector_ref__STUB));
module      9796 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s32vector-length", SCM_OBJ(&uvlib_s32vector_length__STUB));
module      9797 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s32vector", SCM_OBJ(&uvlib_s32vector__STUB));
module      9798 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "make-s32vector", SCM_OBJ(&uvlib_make_s32vector__STUB));
module      9799 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s32vector?", SCM_OBJ(&uvlib_s32vectorP__STUB));
module      9800 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "vector->u16vector", SCM_OBJ(&uvlib_vector_TOu16vector__STUB));
module      9801 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u16vector->vector", SCM_OBJ(&uvlib_u16vector_TOvector__STUB));
module      9802 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u16vector-fill!", SCM_OBJ(&uvlib_u16vector_fillX__STUB));
module      9803 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "list->u16vector", SCM_OBJ(&uvlib_list_TOu16vector__STUB));
module      9804 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u16vector->list", SCM_OBJ(&uvlib_u16vector_TOlist__STUB));
module      9805 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u16vector-copy!", SCM_OBJ(&uvlib_u16vector_copyX__STUB));
module      9806 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u16vector-copy", SCM_OBJ(&uvlib_u16vector_copy__STUB));
module      9807 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u16vector-set!", SCM_OBJ(&uvlib_u16vector_setX__STUB));
module      9808 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u16vector-ref", SCM_OBJ(&uvlib_u16vector_ref__STUB));
module      9810 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u16vector-length", SCM_OBJ(&uvlib_u16vector_length__STUB));
module      9811 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u16vector", SCM_OBJ(&uvlib_u16vector__STUB));
module      9812 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "make-u16vector", SCM_OBJ(&uvlib_make_u16vector__STUB));
module      9813 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u16vector?", SCM_OBJ(&uvlib_u16vectorP__STUB));
module      9814 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "vector->s16vector", SCM_OBJ(&uvlib_vector_TOs16vector__STUB));
module      9815 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s16vector->vector", SCM_OBJ(&uvlib_s16vector_TOvector__STUB));
module      9816 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s16vector-fill!", SCM_OBJ(&uvlib_s16vector_fillX__STUB));
module      9817 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "list->s16vector", SCM_OBJ(&uvlib_list_TOs16vector__STUB));
module      9818 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s16vector->list", SCM_OBJ(&uvlib_s16vector_TOlist__STUB));
module      9819 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s16vector-copy!", SCM_OBJ(&uvlib_s16vector_copyX__STUB));
module      9820 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s16vector-copy", SCM_OBJ(&uvlib_s16vector_copy__STUB));
module      9821 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s16vector-set!", SCM_OBJ(&uvlib_s16vector_setX__STUB));
module      9822 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s16vector-ref", SCM_OBJ(&uvlib_s16vector_ref__STUB));
module      9824 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s16vector-length", SCM_OBJ(&uvlib_s16vector_length__STUB));
module      9825 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s16vector", SCM_OBJ(&uvlib_s16vector__STUB));
module      9826 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "make-s16vector", SCM_OBJ(&uvlib_make_s16vector__STUB));
module      9827 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s16vector?", SCM_OBJ(&uvlib_s16vectorP__STUB));
module      9828 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "vector->u8vector", SCM_OBJ(&uvlib_vector_TOu8vector__STUB));
module      9829 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u8vector->vector", SCM_OBJ(&uvlib_u8vector_TOvector__STUB));
module      9830 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u8vector-fill!", SCM_OBJ(&uvlib_u8vector_fillX__STUB));
module      9831 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "list->u8vector", SCM_OBJ(&uvlib_list_TOu8vector__STUB));
module      9832 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u8vector->list", SCM_OBJ(&uvlib_u8vector_TOlist__STUB));
module      9833 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u8vector-copy!", SCM_OBJ(&uvlib_u8vector_copyX__STUB));
module      9834 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u8vector-copy", SCM_OBJ(&uvlib_u8vector_copy__STUB));
module      9835 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u8vector-set!", SCM_OBJ(&uvlib_u8vector_setX__STUB));
module      9836 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u8vector-ref", SCM_OBJ(&uvlib_u8vector_ref__STUB));
module      9838 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u8vector-length", SCM_OBJ(&uvlib_u8vector_length__STUB));
module      9839 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u8vector", SCM_OBJ(&uvlib_u8vector__STUB));
module      9840 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "make-u8vector", SCM_OBJ(&uvlib_make_u8vector__STUB));
module      9841 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "u8vector?", SCM_OBJ(&uvlib_u8vectorP__STUB));
module      9842 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "vector->s8vector", SCM_OBJ(&uvlib_vector_TOs8vector__STUB));
module      9843 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s8vector->vector", SCM_OBJ(&uvlib_s8vector_TOvector__STUB));
module      9844 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s8vector-fill!", SCM_OBJ(&uvlib_s8vector_fillX__STUB));
module      9845 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "list->s8vector", SCM_OBJ(&uvlib_list_TOs8vector__STUB));
module      9846 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s8vector->list", SCM_OBJ(&uvlib_s8vector_TOlist__STUB));
module      9847 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s8vector-copy!", SCM_OBJ(&uvlib_s8vector_copyX__STUB));
module      9848 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s8vector-copy", SCM_OBJ(&uvlib_s8vector_copy__STUB));
module      9849 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s8vector-set!", SCM_OBJ(&uvlib_s8vector_setX__STUB));
module      9850 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s8vector-ref", SCM_OBJ(&uvlib_s8vector_ref__STUB));
module      9852 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s8vector-length", SCM_OBJ(&uvlib_s8vector_length__STUB));
module      9853 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s8vector", SCM_OBJ(&uvlib_s8vector__STUB));
module      9854 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "make-s8vector", SCM_OBJ(&uvlib_make_s8vector__STUB));
module      9855 ext/uvector/uvlib.c  SCM_DEFINE(module, "s8vector?", SCM_OBJ(&uvlib_s8vectorP__STUB));
module       10 ext/vport/vportlib.c void Scm_Init_vportlib(ScmModule *module)
module      964 src/class.c  ScmObj Scm_CheckClassBinding(ScmObj name, ScmModule *module)
module      968 src/class.c    v = Scm_SymbolValue(module, SCM_SYMBOL(name));
module      152 src/compaux.c   Scm_Printf(port, "#<identifier %S#%S>", id->module->name, id->name);
module      174 src/compaux.c   id->module = mod? mod : SCM_CURRENT_MODULE();
module      191 src/compaux.c   id->module = orig->module;
module      211 src/compaux.c   return SCM_OBJ(SCM_IDENTIFIER(obj)->module);
module      219 src/compaux.c   SCM_IDENTIFIER(obj)->module = SCM_MODULE(val);
module       59 src/dl_darwin.c   NSModule module;
module       84 src/dl_darwin.c   module = NSLinkModule(image, path, options);
module       86 src/dl_darwin.c   if (module == NULL) {
module       89 src/dl_darwin.c   return module;
module      882 src/error.c  extern void Scm_Init_exclib(ScmModule *module);
module      185 src/exclib.c  void Scm_Init_exclib(ScmModule *module)
module      188 src/exclib.c   SCM_DEFINE(module, "make-compound-condition", SCM_OBJ(&exclib_make_compound_condition__STUB));
module      189 src/exclib.c   SCM_DEFINE(module, "condition-has-type?", SCM_OBJ(&exclib_condition_has_typeP__STUB));
module      190 src/exclib.c   SCM_DEFINE(module, "condition?", SCM_OBJ(&exclib_conditionP__STUB));
module      191 src/exclib.c   SCM_DEFINE(module, "report-error", SCM_OBJ(&exclib_report_error__STUB));
module      192 src/exclib.c   SCM_DEFINE(module, "raise", SCM_OBJ(&exclib_raise__STUB));
module      193 src/exclib.c   SCM_DEFINE(module, "with-exception-handler", SCM_OBJ(&exclib_with_exception_handler__STUB));
module      194 src/exclib.c   SCM_DEFINE(module, "current-exception-handler", SCM_OBJ(&exclib_current_exception_handler__STUB));
module      195 src/exclib.c   SCM_DEFINE(module, "with-error-handler", SCM_OBJ(&exclib_with_error_handler__STUB));
module      5104 src/extlib.c   ScmModule* module;
module      5108 src/extlib.c   module = SCM_MODULE(module_scm);
module      5112 src/extlib.c  SCM_RESULT = Scm_ExportAll(module);
module      5124 src/extlib.c   ScmModule* module;
module      5130 src/extlib.c   module = SCM_MODULE(module_scm);
module      5137 src/extlib.c  SCM_RESULT = Scm_ExtendModule(module, supers);
module      5174 src/extlib.c  ScmModule *module = get_module_from_mod_or_name(mod_or_name);
module      5175 src/extlib.c  SCM_RESULT = (Scm_SymbolValue(module, name) != SCM_UNBOUND);
module      5210 src/extlib.c  ScmModule *module = get_module_from_mod_or_name(mod_or_name);
module      5211 src/extlib.c  ScmObj r = Scm_SymbolValue(module, name);
module      5215 src/extlib.c   Scm_Error("global variable %S is not bound in module %S", name, module);
module      5933 src/extlib.c  void Scm_Init_extlib(ScmModule *module)
module      5936 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "procedure-info", SCM_OBJ(&extlib_procedure_info__STUB));
module      5937 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "closure-code", SCM_OBJ(&extlib_closure_code__STUB));
module      5938 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "toplevel-closure?", SCM_OBJ(&extlib_toplevel_closureP__STUB));
module      5939 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "closure?", SCM_OBJ(&extlib_closureP__STUB));
module      5940 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "subr?", SCM_OBJ(&extlib_subrP__STUB));
module      5941 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "profiler-reset", SCM_OBJ(&extlib_profiler_reset__STUB));
module      5942 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "profiler-stop", SCM_OBJ(&extlib_profiler_stop__STUB));
module      5943 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "profiler-start", SCM_OBJ(&extlib_profiler_start__STUB));
module      5944 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "gc-stat", SCM_OBJ(&extlib_gc_stat__STUB));
module      5949 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "gc", SCM_OBJ(&extlib_gc__STUB));
module      5950 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "foreign-pointer-attribute-set", SCM_OBJ(&extlib_foreign_pointer_attribute_set__STUB));
module      5951 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "foreign-pointer-attribute-get", SCM_OBJ(&extlib_foreign_pointer_attribute_get__STUB));
module      5952 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "foreign-pointer-attributes", SCM_OBJ(&extlib_foreign_pointer_attributes__STUB));
module      5953 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "unwrap-syntax", SCM_OBJ(&extlib_unwrap_syntax__STUB));
module      5954 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "current-thread", SCM_OBJ(&extlib_current_thread__STUB));
module      5955 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "gauche-dso-suffix", SCM_OBJ(&extlib_gauche_dso_suffix__STUB));
module      5956 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "gauche-site-architecture-directory", SCM_OBJ(&extlib_gauche_site_architecture_directory__STUB));
module      5957 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "gauche-site-library-directory", SCM_OBJ(&extlib_gauche_site_library_directory__STUB));
module      5958 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "gauche-architecture-directory", SCM_OBJ(&extlib_gauche_architecture_directory__STUB));
module      5959 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "gauche-library-directory", SCM_OBJ(&extlib_gauche_library_directory__STUB));
module      5960 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "gauche-architecture", SCM_OBJ(&extlib_gauche_architecture__STUB));
module      5961 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "gauche-version", SCM_OBJ(&extlib_gauche_version__STUB));
module      5962 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "%vm-parameter-set!", SCM_OBJ(&extlib__25vm_parameter_setX__STUB));
module      5963 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "%vm-parameter-ref", SCM_OBJ(&extlib__25vm_parameter_ref__STUB));
module      5964 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "%vm-make-parameter-slot", SCM_OBJ(&extlib__25vm_make_parameter_slot__STUB));
module      5965 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "current-load-port", SCM_OBJ(&extlib_current_load_port__STUB));
module      5966 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "current-load-next", SCM_OBJ(&extlib_current_load_next__STUB));
module      5967 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "current-load-history", SCM_OBJ(&extlib_current_load_history__STUB));
module      5968 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "vm-set-default-exception-handler", SCM_OBJ(&extlib_vm_set_default_exception_handler__STUB));
module      5969 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "vm-get-stack-trace-lite", SCM_OBJ(&extlib_vm_get_stack_trace_lite__STUB));
module      5970 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "vm-get-stack-trace", SCM_OBJ(&extlib_vm_get_stack_trace__STUB));
module      5971 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "vm-dump", SCM_OBJ(&extlib_vm_dump__STUB));
module      5972 src/extlib.c   Scm_InitBuiltinClass(&Scm_VMClass, "<thread>", Scm_VMClass__SLOTS, TRUE, module);
module      5973 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "exit", SCM_OBJ(&extlib_exit__STUB));
module      5974 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "%format", SCM_OBJ(&extlib__25format__STUB));
module      5975 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "global-variable-ref", SCM_OBJ(&extlib_global_variable_ref__STUB));
module      5976 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "global-variable-bound?", SCM_OBJ(&extlib_global_variable_boundP__STUB));
module      5977 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "%extend-module", SCM_OBJ(&extlib__25extend_module__STUB));
module      5978 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "%export-all", SCM_OBJ(&extlib__25export_all__STUB));
module      5979 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "path->module-name", SCM_OBJ(&extlib_path_TOmodule_name__STUB));
module      5980 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "module-name->path", SCM_OBJ(&extlib_module_name_TOpath__STUB));
module      5981 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "make-module", SCM_OBJ(&extlib_make_module__STUB));
module      5982 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "all-modules", SCM_OBJ(&extlib_all_modules__STUB));
module      5983 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "find-module", SCM_OBJ(&extlib_find_module__STUB));
module      5984 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "module-table", SCM_OBJ(&extlib_module_table__STUB));
module      5985 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "module-exports", SCM_OBJ(&extlib_module_exports__STUB));
module      5986 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "module-imports", SCM_OBJ(&extlib_module_imports__STUB));
module      5987 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "module-precedence-list", SCM_OBJ(&extlib_module_precedence_list__STUB));
module      5988 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "module-parents", SCM_OBJ(&extlib_module_parents__STUB));
module      5989 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "module-name", SCM_OBJ(&extlib_module_name__STUB));
module      5990 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "module?", SCM_OBJ(&extlib_moduleP__STUB));
module      5991 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "hash-table-stat", SCM_OBJ(&extlib_hash_table_stat__STUB));
module      5992 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "hash-table-values", SCM_OBJ(&extlib_hash_table_values__STUB));
module      5993 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "hash-table-keys", SCM_OBJ(&extlib_hash_table_keys__STUB));
module      5994 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "%hash-table-iter", SCM_OBJ(&extlib__25hash_table_iter__STUB));
module      5995 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "hash-table-pop!", SCM_OBJ(&extlib_hash_table_popX__STUB));
module      5996 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "hash-table-push!", SCM_OBJ(&extlib_hash_table_pushX__STUB));
module      5997 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "hash-table-update!", SCM_OBJ(&extlib_hash_table_updateX__STUB));
module      5998 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "hash-table-exists?", SCM_OBJ(&extlib_hash_table_existsP__STUB));
module      5999 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "hash-table-delete!", SCM_OBJ(&extlib_hash_table_deleteX__STUB));
module      6000 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "hash-table-put!", SCM_OBJ(&extlib_hash_table_putX__STUB));
module      6001 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "hash-table-get", SCM_OBJ(&extlib_hash_table_get__STUB));
module      6002 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "hash-table-num-entries", SCM_OBJ(&extlib_hash_table_num_entries__STUB));
module      6003 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "hash-table-type", SCM_OBJ(&extlib_hash_table_type__STUB));
module      6004 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "hash-table?", SCM_OBJ(&extlib_hash_tableP__STUB));
module      6005 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "make-hash-table", SCM_OBJ(&extlib_make_hash_table__STUB));
module      6006 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "hash", SCM_OBJ(&extlib_hash__STUB));
module      6007 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "eqv-hash", SCM_OBJ(&extlib_eqv_hash__STUB));
module      6008 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "eq-hash", SCM_OBJ(&extlib_eq_hash__STUB));
module      6009 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "warn", SCM_OBJ(&extlib_warn__STUB));
module      6010 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "undefined?", SCM_OBJ(&extlib_undefinedP__STUB));
module      6011 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "undefined", SCM_OBJ(&extlib_undefined__STUB));
module      6012 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "%autoload", SCM_OBJ(&extlib__25autoload__STUB));
module      6013 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "provided?", SCM_OBJ(&extlib_providedP__STUB));
module      6014 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "provide", SCM_OBJ(&extlib_provide__STUB));
module      6015 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "%require", SCM_OBJ(&extlib__25require__STUB));
module      6018 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "dynamic-load", SCM_OBJ(&extlib_dynamic_load__STUB));
module      6019 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "%add-load-path", SCM_OBJ(&extlib__25add_load_path__STUB));
module      6020 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "write*", SCM_OBJ(&extlib_write_2a__STUB));
module      6021 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "write-limited", SCM_OBJ(&extlib_write_limited__STUB));
module      6022 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "write-byte", SCM_OBJ(&extlib_write_byte__STUB));
module      6023 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "read-reference-value", SCM_OBJ(&extlib_read_reference_value__STUB));
module      6024 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "read-reference-has-value?", SCM_OBJ(&extlib_read_reference_has_valueP__STUB));
module      6025 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "read-reference?", SCM_OBJ(&extlib_read_referenceP__STUB));
module      6026 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "define-reader-ctor", SCM_OBJ(&extlib_define_reader_ctor__STUB));
module      6027 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "read-list", SCM_OBJ(&extlib_read_list__STUB));
module      6028 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "read-block", SCM_OBJ(&extlib_read_block__STUB));
module      6029 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "read-line", SCM_OBJ(&extlib_read_line__STUB));
module      6030 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "peek-byte", SCM_OBJ(&extlib_peek_byte__STUB));
module      6031 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "read-byte", SCM_OBJ(&extlib_read_byte__STUB));
module      6032 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "byte-ready?", SCM_OBJ(&extlib_byte_readyP__STUB));
module      6033 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "port->byte-string", SCM_OBJ(&extlib_port_TObyte_string__STUB));
module      6034 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "with-port-locking", SCM_OBJ(&extlib_with_port_locking__STUB));
module      6035 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "open-output-fd-port", SCM_OBJ(&extlib_open_output_fd_port__STUB));
module      6038 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "open-input-fd-port", SCM_OBJ(&extlib_open_input_fd_port__STUB));
module      6039 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "port-buffering", SCM_OBJ(&extlib_port_buffering__STUB));
module      6041 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "port-type", SCM_OBJ(&extlib_port_type__STUB));
module      6045 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "port-seek", SCM_OBJ(&extlib_port_seek__STUB));
module      6047 src/extlib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(extlib_SEEK_END__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(SEEK_END)));
module      6049 src/extlib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(extlib_SEEK_CUR__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(SEEK_CUR)));
module      6051 src/extlib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(extlib_SEEK_SET__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(SEEK_SET)));
module      6052 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "port-file-number", SCM_OBJ(&extlib_port_file_number__STUB));
module      6053 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "port-current-line", SCM_OBJ(&extlib_port_current_line__STUB));
module      6054 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "port-name", SCM_OBJ(&extlib_port_name__STUB));
module      6055 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "with-error-to-port", SCM_OBJ(&extlib_with_error_to_port__STUB));
module      6056 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "with-output-to-port", SCM_OBJ(&extlib_with_output_to_port__STUB));
module      6057 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "with-input-from-port", SCM_OBJ(&extlib_with_input_from_port__STUB));
module      6058 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "standard-error-port", SCM_OBJ(&extlib_standard_error_port__STUB));
module      6059 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "standard-output-port", SCM_OBJ(&extlib_standard_output_port__STUB));
module      6060 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "standard-input-port", SCM_OBJ(&extlib_standard_input_port__STUB));
module      6061 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "current-error-port", SCM_OBJ(&extlib_current_error_port__STUB));
module      6062 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "port-closed?", SCM_OBJ(&extlib_port_closedP__STUB));
module      6063 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "flush-all-ports", SCM_OBJ(&extlib_flush_all_ports__STUB));
module      6064 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "flush", SCM_OBJ(&extlib_flush__STUB));
module      6065 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "open-output-buffered-port", SCM_OBJ(&extlib_open_output_buffered_port__STUB));
module      6066 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "open-input-buffered-port", SCM_OBJ(&extlib_open_input_buffered_port__STUB));
module      6067 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "open-coding-aware-port", SCM_OBJ(&extlib_open_coding_aware_port__STUB));
module      6068 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "get-remaining-input-string", SCM_OBJ(&extlib_get_remaining_input_string__STUB));
module      6069 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "get-output-string", SCM_OBJ(&extlib_get_output_string__STUB));
module      6070 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "open-output-string", SCM_OBJ(&extlib_open_output_string__STUB));
module      6072 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "open-input-string", SCM_OBJ(&extlib_open_input_string__STUB));
module      6075 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "%open-output-file", SCM_OBJ(&extlib__25open_output_file__STUB));
module      6079 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "%open-input-file", SCM_OBJ(&extlib__25open_input_file__STUB));
module      6087 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "promise-kind", SCM_OBJ(&extlib_promise_kind__STUB));
module      6089 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "eager", SCM_OBJ(&extlib_eager__STUB));
module      6090 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "promise?", SCM_OBJ(&extlib_promiseP__STUB));
module      6091 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "identity", SCM_OBJ(&extlib_identity__STUB));
module      6092 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "has-setter?", SCM_OBJ(&extlib_has_setterP__STUB));
module      6093 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "setter", SCM_OBJ(&extlib_setter__STUB));
module      6095 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "weak-vector-set!", SCM_OBJ(&extlib_weak_vector_setX__STUB));
module      6096 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "weak-vector-ref", SCM_OBJ(&extlib_weak_vector_ref__STUB));
module      6097 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "weak-vector-length", SCM_OBJ(&extlib_weak_vector_length__STUB));
module      6098 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "make-weak-vector", SCM_OBJ(&extlib_make_weak_vector__STUB));
module      6099 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "vector-copy", SCM_OBJ(&extlib_vector_copy__STUB));
module      6101 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "%regmatch-dump", SCM_OBJ(&extlib__25regmatch_dump__STUB));
module      6104 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "%regexp-dump", SCM_OBJ(&extlib__25regexp_dump__STUB));
module      6106 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "rxmatch-num-matches", SCM_OBJ(&extlib_rxmatch_num_matches__STUB));
module      6107 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "rxmatch-after", SCM_OBJ(&extlib_rxmatch_after__STUB));
module      6108 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "rxmatch-before", SCM_OBJ(&extlib_rxmatch_before__STUB));
module      6109 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "rxmatch-end", SCM_OBJ(&extlib_rxmatch_end__STUB));
module      6110 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "rxmatch-start", SCM_OBJ(&extlib_rxmatch_start__STUB));
module      6111 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "rxmatch-substring", SCM_OBJ(&extlib_rxmatch_substring__STUB));
module      6112 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "rxmatch", SCM_OBJ(&extlib_rxmatch__STUB));
module      6113 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "regexp-optimize", SCM_OBJ(&extlib_regexp_optimize__STUB));
module      6114 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "regexp-compile", SCM_OBJ(&extlib_regexp_compile__STUB));
module      6115 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "regexp-parse", SCM_OBJ(&extlib_regexp_parse__STUB));
module      6116 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "regexp-case-fold?", SCM_OBJ(&extlib_regexp_case_foldP__STUB));
module      6117 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "regexp->string", SCM_OBJ(&extlib_regexp_TOstring__STUB));
module      6119 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "string->regexp", SCM_OBJ(&extlib_string_TOregexp__STUB));
module      6120 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "regmatch?", SCM_OBJ(&extlib_regmatchP__STUB));
module      6121 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "regexp?", SCM_OBJ(&extlib_regexpP__STUB));
module      6123 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "%string-pointer-dump", SCM_OBJ(&extlib__25string_pointer_dump__STUB));
module      6125 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "string-pointer-byte-index", SCM_OBJ(&extlib_string_pointer_byte_index__STUB));
module      6126 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "string-pointer-copy", SCM_OBJ(&extlib_string_pointer_copy__STUB));
module      6127 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "string-pointer-index", SCM_OBJ(&extlib_string_pointer_index__STUB));
module      6129 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "string-pointer-substring", SCM_OBJ(&extlib_string_pointer_substring__STUB));
module      6130 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "string-pointer-set!", SCM_OBJ(&extlib_string_pointer_setX__STUB));
module      6131 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "string-pointer-prev!", SCM_OBJ(&extlib_string_pointer_prevX__STUB));
module      6132 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "string-pointer-next!", SCM_OBJ(&extlib_string_pointer_nextX__STUB));
module      6133 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "string-pointer-ref", SCM_OBJ(&extlib_string_pointer_ref__STUB));
module      6134 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "string-pointer?", SCM_OBJ(&extlib_string_pointerP__STUB));
module      6135 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "make-string-pointer", SCM_OBJ(&extlib_make_string_pointer__STUB));
module      6136 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "string-scan", SCM_OBJ(&extlib_string_scan__STUB));
module      6143 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "%string-split-by-char", SCM_OBJ(&extlib__25string_split_by_char__STUB));
module      6144 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "%hash-string", SCM_OBJ(&extlib__25hash_string__STUB));
module      6145 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "string-join", SCM_OBJ(&extlib_string_join__STUB));
module      6150 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "%maybe-substring", SCM_OBJ(&extlib__25maybe_substring__STUB));
module      6151 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "string-substitute!", SCM_OBJ(&extlib_string_substituteX__STUB));
module      6152 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "string-byte-set!", SCM_OBJ(&extlib_string_byte_setX__STUB));
module      6153 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "string-byte-ref", SCM_OBJ(&extlib_string_byte_ref__STUB));
module      6154 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "make-byte-string", SCM_OBJ(&extlib_make_byte_string__STUB));
module      6155 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "string-size", SCM_OBJ(&extlib_string_size__STUB));
module      6156 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "string-incomplete->complete", SCM_OBJ(&extlib_string_incomplete_TOcomplete__STUB));
module      6157 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "string-complete->incomplete", SCM_OBJ(&extlib_string_complete_TOincomplete__STUB));
module      6158 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "string-incomplete->complete!", SCM_OBJ(&extlib_string_incomplete_TOcompleteX__STUB));
module      6159 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "string-complete->incomplete!", SCM_OBJ(&extlib_string_complete_TOincompleteX__STUB));
module      6160 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "string-immutable?", SCM_OBJ(&extlib_string_immutableP__STUB));
module      6161 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "string-incomplete?", SCM_OBJ(&extlib_string_incompleteP__STUB));
module      6163 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "%char-set-dump", SCM_OBJ(&extlib__25char_set_dump__STUB));
module      6165 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "%char-set-predefined", SCM_OBJ(&extlib__25char_set_predefined__STUB));
module      6166 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "%char-set-ranges", SCM_OBJ(&extlib__25char_set_ranges__STUB));
module      6167 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "%char-set-complement!", SCM_OBJ(&extlib__25char_set_complementX__STUB));
module      6168 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "char-set-contains?", SCM_OBJ(&extlib_char_set_containsP__STUB));
module      6169 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "%char-set-add!", SCM_OBJ(&extlib__25char_set_addX__STUB));
module      6170 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "%char-set-add-range!", SCM_OBJ(&extlib__25char_set_add_rangeX__STUB));
module      6171 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "%char-set-add-chars!", SCM_OBJ(&extlib__25char_set_add_charsX__STUB));
module      6172 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "char-set-copy", SCM_OBJ(&extlib_char_set_copy__STUB));
module      6173 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "char-set", SCM_OBJ(&extlib_char_set__STUB));
module      6174 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "%char-set<=?", SCM_OBJ(&extlib__25char_set_LT_3dP__STUB));
module      6175 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "%char-set-equal?", SCM_OBJ(&extlib__25char_set_equalP__STUB));
module      6176 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "char-set?", SCM_OBJ(&extlib_char_setP__STUB));
module      6178 src/extlib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(extlib__2achar_code_max_2a__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(SCM_CHAR_MAX)));
module      6179 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "supported-character-encoding?", SCM_OBJ(&extlib_supported_character_encodingP__STUB));
module      6180 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "supported-character-encodings", SCM_OBJ(&extlib_supported_character_encodings__STUB));
module      6181 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "gauche-character-encoding", SCM_OBJ(&extlib_gauche_character_encoding__STUB));
module      6182 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "char->ucs", SCM_OBJ(&extlib_char_TOucs__STUB));
module      6183 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "ucs->char", SCM_OBJ(&extlib_ucs_TOchar__STUB));
module      6184 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "integer->digit", SCM_OBJ(&extlib_integer_TOdigit__STUB));
module      6185 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "digit->integer", SCM_OBJ(&extlib_digit_TOinteger__STUB));
module      6186 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "identifier->symbol", SCM_OBJ(&extlib_identifier_TOsymbol__STUB));
module      6187 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "identifier?", SCM_OBJ(&extlib_identifierP__STUB));
module      6188 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "keyword->string", SCM_OBJ(&extlib_keyword_TOstring__STUB));
module      6189 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "delete-keyword!", SCM_OBJ(&extlib_delete_keywordX__STUB));
module      6190 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "delete-keyword", SCM_OBJ(&extlib_delete_keyword__STUB));
module      6191 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "get-keyword", SCM_OBJ(&extlib_get_keyword__STUB));
module      6192 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "make-keyword", SCM_OBJ(&extlib_make_keyword__STUB));
module      6193 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "keyword?", SCM_OBJ(&extlib_keywordP__STUB));
module      6194 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "gensym", SCM_OBJ(&extlib_gensym__STUB));
module      6195 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "monotonic-merge", SCM_OBJ(&extlib_monotonic_merge__STUB));
module      6196 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "%sort!", SCM_OBJ(&extlib__25sortX__STUB));
module      6197 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "%sort", SCM_OBJ(&extlib__25sort__STUB));
module      6198 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "reverse!", SCM_OBJ(&extlib_reverseX__STUB));
module      6199 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "append!", SCM_OBJ(&extlib_appendX__STUB));
module      6200 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "%alist-delete!", SCM_OBJ(&extlib__25alist_deleteX__STUB));
module      6201 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "%alist-delete", SCM_OBJ(&extlib__25alist_delete__STUB));
module      6202 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "%delete-duplicates!", SCM_OBJ(&extlib__25delete_duplicatesX__STUB));
module      6203 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "%delete-duplicates", SCM_OBJ(&extlib__25delete_duplicates__STUB));
module      6204 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "%delete!", SCM_OBJ(&extlib__25deleteX__STUB));
module      6205 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "%delete", SCM_OBJ(&extlib__25delete__STUB));
module      6206 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "list*", SCM_OBJ(&extlib_list_2a__STUB));
module      6207 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "list-copy", SCM_OBJ(&extlib_list_copy__STUB));
module      6208 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "last-pair", SCM_OBJ(&extlib_last_pair__STUB));
module      6209 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "acons", SCM_OBJ(&extlib_acons__STUB));
module      6210 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "make-list", SCM_OBJ(&extlib_make_list__STUB));
module      6211 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "circular-list?", SCM_OBJ(&extlib_circular_listP__STUB));
module      6212 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "dotted-list?", SCM_OBJ(&extlib_dotted_listP__STUB));
module      6213 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "proper-list?", SCM_OBJ(&extlib_proper_listP__STUB));
module      6214 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "quotient&remainder", SCM_OBJ(&extlib_quotient_26remainder__STUB));
module      6215 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "min&max", SCM_OBJ(&extlib_min_26max__STUB));
module      6217 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "%bignum-dump", SCM_OBJ(&extlib__25bignum_dump__STUB));
module      6219 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "decode-float", SCM_OBJ(&extlib_decode_float__STUB));
module      6220 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "clamp", SCM_OBJ(&extlib_clamp__STUB));
module      6221 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "flonum?", SCM_OBJ(&extlib_flonumP__STUB));
module      6222 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "bignum?", SCM_OBJ(&extlib_bignumP__STUB));
module      6223 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "fixnum?", SCM_OBJ(&extlib_fixnumP__STUB));
module      6224 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "logxor", SCM_OBJ(&extlib_logxor__STUB));
module      6225 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "logior", SCM_OBJ(&extlib_logior__STUB));
module      6226 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "logand", SCM_OBJ(&extlib_logand__STUB));
module      6227 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "lognot", SCM_OBJ(&extlib_lognot__STUB));
module      6228 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "ash", SCM_OBJ(&extlib_ash__STUB));
module      6229 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "compare", SCM_OBJ(&extlib_compare__STUB));
module      6234 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "macroexpand-1", SCM_OBJ(&extlib_macroexpand_1__STUB));
module      6235 src/extlib.c   SCM_DEFINE(module, "macroexpand", SCM_OBJ(&extlib_macroexpand__STUB));
module      164 src/gauche-config.c   const char *file, *module;
module      171 src/gauche-config.c     module = argv[3];
module      181 src/gauche-config.c     module = m;
module      194 src/gauche-config.c       module, module);
module      195 src/gauche-config.c   fprintf(fp, "void *Scm__bssstart_%s;\n", module);
module      207 src/gauche-config.c       module, module);
module      208 src/gauche-config.c   fprintf(fp, "void *Scm__bssend_%s;\n", module);
module      687 src/gauche.h  SCM_EXTERN ScmClass *Scm_MakeForeignPointerClass(ScmModule *module,
module      1826 src/gauche.h  SCM_EXTERN ScmGloc *Scm_FindBinding(ScmModule *module, ScmSymbol *symbol,
module      1829 src/gauche.h  SCM_EXTERN ScmObj Scm_SymbolValue(ScmModule *module, ScmSymbol *symbol);
module      1830 src/gauche.h  SCM_EXTERN ScmObj Scm_Define(ScmModule *module, ScmSymbol *symbol,
module      1832 src/gauche.h  SCM_EXTERN ScmObj Scm_DefineConst(ScmModule *module, ScmSymbol *symbol,
module      1835 src/gauche.h  SCM_EXTERN ScmObj Scm_ExtendModule(ScmModule *module, ScmObj supers);
module      1836 src/gauche.h  SCM_EXTERN ScmObj Scm_ImportModules(ScmModule *module, ScmObj list);
module      1837 src/gauche.h  SCM_EXTERN ScmObj Scm_ExportSymbols(ScmModule *module, ScmObj list);
module      1838 src/gauche.h  SCM_EXTERN ScmObj Scm_ExportAll(ScmModule *module);
module      1868 src/gauche.h  #define SCM_DEFINE(module, cstr, val)      \
module      1869 src/gauche.h    Scm_Define(SCM_MODULE(module),       \
module      1901 src/gauche.h    ScmModule *module;
module      1918 src/gauche.h  SCM_EXTERN ScmObj Scm_MakeGloc(ScmSymbol *sym, ScmModule *module);
module      1919 src/gauche.h  SCM_EXTERN ScmObj Scm_MakeConstGloc(ScmSymbol *sym, ScmModule *module);
module      2557 src/gauche.h  #define SCM_CURRENT_MODULE()    (Scm_VM()->module)
module      2788 src/gauche.h    ScmModule *module;     /* where the binding should be inserted.
module      140 src/gauche/class.h SCM_EXTERN ScmObj Scm_CheckClassBinding(ScmObj name, ScmModule *module);
module      151 src/gauche/vm.h   ScmModule *module;
module      368 src/gauche/vm.h   ScmModule *module;     /* current global namespace. note that this
module      262 src/intlib.c  ScmGloc *g = Scm_FindBinding(id->module, id->name, FALSE);
module      423 src/intlib.c  ScmGloc *gloc = Scm_FindBinding(SCM_IDENTIFIER(id)->module,
module      1358 src/intlib.c  SCM_RESULT = (SCM_OBJ(Scm_VM()->module));
module      1376 src/intlib.c  Scm_VM()->module = mod;
module      1741 src/intlib.c  void Scm_Init_intlib(ScmModule *module)
module      1744 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "%map-cons", SCM_OBJ(&intlib__25map_cons__STUB));
module      1745 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "%map1cc", SCM_OBJ(&intlib__25map1cc__STUB));
module      1746 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "%map1c", SCM_OBJ(&intlib__25map1c__STUB));
module      1747 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "%imax", SCM_OBJ(&intlib__25imax__STUB));
module      1748 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "lvar-set++!", SCM_OBJ(&intlib_lvar_set_2b_2bX__STUB));
module      1749 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "lvar-ref--!", SCM_OBJ(&intlib_lvar_ref__X__STUB));
module      1750 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "lvar-ref++!", SCM_OBJ(&intlib_lvar_ref_2b_2bX__STUB));
module      1751 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "%map-make-lvar", SCM_OBJ(&intlib__25map_make_lvar__STUB));
module      1753 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "renv-lookup", SCM_OBJ(&intlib_renv_lookup__STUB));
module      1754 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "cenv-toplevel?", SCM_OBJ(&intlib_cenv_toplevelP__STUB));
module      1755 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "cenv-lookup", SCM_OBJ(&intlib_cenv_lookup__STUB));
module      1756 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "profiler-raw-result", SCM_OBJ(&intlib_profiler_raw_result__STUB));
module      1757 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "gc-print-static-roots", SCM_OBJ(&intlib_gc_print_static_roots__STUB));
module      1758 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "vm-set-current-module", SCM_OBJ(&intlib_vm_set_current_module__STUB));
module      1759 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "vm-current-module", SCM_OBJ(&intlib_vm_current_module__STUB));
module      1761 src/intlib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(intlib_SCM_COMPILE_NOCOMBINE__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(SCM_COMPILE_NOCOMBINE)));
module      1763 src/intlib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(intlib_SCM_COMPILE_SHOWRESULT__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(SCM_COMPILE_SHOWRESULT)));
module      1765 src/intlib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(intlib_SCM_COMPILE_NOSOURCE__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(SCM_COMPILE_NOSOURCE)));
module      1767 src/intlib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(intlib_SCM_COMPILE_NOINLINE_CONSTS__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(SCM_COMPILE_NOINLINE_CONSTS)));
module      1769 src/intlib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(intlib_SCM_COMPILE_NOINLINE_LOCALS__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(SCM_COMPILE_NOINLINE_LOCALS)));
module      1771 src/intlib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(intlib_SCM_COMPILE_NOINLINE_GLOBALS__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(SCM_COMPILE_NOINLINE_GLOBALS)));
module      1772 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "vm-compiler-flag-noinline-locals?", SCM_OBJ(&intlib_vm_compiler_flag_noinline_localsP__STUB));
module      1773 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "vm-compiler-flag-clear!", SCM_OBJ(&intlib_vm_compiler_flag_clearX__STUB));
module      1774 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "vm-compiler-flag-set!", SCM_OBJ(&intlib_vm_compiler_flag_setX__STUB));
module      1775 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "vm-compiler-flag-is-set?", SCM_OBJ(&intlib_vm_compiler_flag_is_setP__STUB));
module      1777 src/intlib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(intlib_SCM_VM_COMPILING__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(SCM_VM_COMPILING)));
module      1779 src/intlib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(intlib_SCM_VM_LOADING__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(SCM_VM_LOADING)));
module      1781 src/intlib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(intlib_SCM_VM_EXECUTING__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(SCM_VM_EXECUTING)));
module      1782 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "vm-eval-situation", SCM_OBJ(&intlib_vm_eval_situation__STUB));
module      1783 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "vm-insn-build", SCM_OBJ(&intlib_vm_insn_build__STUB));
module      1784 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "vm-code->list", SCM_OBJ(&intlib_vm_code_TOlist__STUB));
module      1785 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "vm-dump-code", SCM_OBJ(&intlib_vm_dump_code__STUB));
module      1787 src/intlib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(intlib_CONT_FRAME_SIZE__VAR)), SCM_OBJ(SCM_MAKE_INT(CONT_FRAME_SIZE)));
module      1789 src/intlib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(intlib_ENV_HEADER_SIZE__VAR)), SCM_OBJ(SCM_MAKE_INT(ENV_SIZE(0))));
module      1790 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "compiled-code-finish-builder", SCM_OBJ(&intlib_compiled_code_finish_builder__STUB));
module      1791 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "compiled-code-set-label!", SCM_OBJ(&intlib_compiled_code_set_labelX__STUB));
module      1792 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "compiled-code-new-label", SCM_OBJ(&intlib_compiled_code_new_label__STUB));
module      1793 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "compiled-code-emit2oi!", SCM_OBJ(&intlib_compiled_code_emit2oiX__STUB));
module      1794 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "compiled-code-emit2i!", SCM_OBJ(&intlib_compiled_code_emit2iX__STUB));
module      1795 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "compiled-code-emit2o!", SCM_OBJ(&intlib_compiled_code_emit2oX__STUB));
module      1796 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "compiled-code-emit2!", SCM_OBJ(&intlib_compiled_code_emit2X__STUB));
module      1797 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "compiled-code-emit1oi!", SCM_OBJ(&intlib_compiled_code_emit1oiX__STUB));
module      1798 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "compiled-code-emit1i!", SCM_OBJ(&intlib_compiled_code_emit1iX__STUB));
module      1799 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "compiled-code-emit1o!", SCM_OBJ(&intlib_compiled_code_emit1oX__STUB));
module      1800 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "compiled-code-emit1!", SCM_OBJ(&intlib_compiled_code_emit1X__STUB));
module      1801 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "compiled-code-emit0oi!", SCM_OBJ(&intlib_compiled_code_emit0oiX__STUB));
module      1802 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "compiled-code-emit0i!", SCM_OBJ(&intlib_compiled_code_emit0iX__STUB));
module      1803 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "compiled-code-emit0o!", SCM_OBJ(&intlib_compiled_code_emit0oX__STUB));
module      1804 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "compiled-code-emit0!", SCM_OBJ(&intlib_compiled_code_emit0X__STUB));
module      1805 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "make-compiled-code-builder", SCM_OBJ(&intlib_make_compiled_code_builder__STUB));
module      1806 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "%procedure-inliner", SCM_OBJ(&intlib__25procedure_inliner__STUB));
module      1808 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "%internal-macro-expand", SCM_OBJ(&intlib__25internal_macro_expand__STUB));
module      1809 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "syntax-handler", SCM_OBJ(&intlib_syntax_handler__STUB));
module      1810 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "call-syntax-handler", SCM_OBJ(&intlib_call_syntax_handler__STUB));
module      1811 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "make-syntax", SCM_OBJ(&intlib_make_syntax__STUB));
module      1812 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "call-macro-expander", SCM_OBJ(&intlib_call_macro_expander__STUB));
module      1813 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "compile-syntax-rules", SCM_OBJ(&intlib_compile_syntax_rules__STUB));
module      1814 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "make-macro-transformer", SCM_OBJ(&intlib_make_macro_transformer__STUB));
module      1815 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "make-toplevel-closure", SCM_OBJ(&intlib_make_toplevel_closure__STUB));
module      1816 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "macro?", SCM_OBJ(&intlib_macroP__STUB));
module      1817 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "global-call-type", SCM_OBJ(&intlib_global_call_type__STUB));
module      1818 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "gloc-const?", SCM_OBJ(&intlib_gloc_constP__STUB));
module      1819 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "gloc-set!", SCM_OBJ(&intlib_gloc_setX__STUB));
module      1820 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "gloc-ref", SCM_OBJ(&intlib_gloc_ref__STUB));
module      1821 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "%import-modules", SCM_OBJ(&intlib__25import_modules__STUB));
module      1822 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "%export-symbols", SCM_OBJ(&intlib__25export_symbols__STUB));
module      1823 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "%insert-binding", SCM_OBJ(&intlib__25insert_binding__STUB));
module      1824 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "find-const-binding", SCM_OBJ(&intlib_find_const_binding__STUB));
module      1825 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "find-binding", SCM_OBJ(&intlib_find_binding__STUB));
module      1826 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "make-identifier", SCM_OBJ(&intlib_make_identifier__STUB));
module      1827 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "make-syntactic-closure", SCM_OBJ(&intlib_make_syntactic_closure__STUB));
module      1828 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "extended-list", SCM_OBJ(&intlib_extended_list__STUB));
module      1829 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "extended-cons", SCM_OBJ(&intlib_extended_cons__STUB));
module      1830 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "extended-pair?", SCM_OBJ(&intlib_extended_pairP__STUB));
module      1831 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "pair-attribute-set!", SCM_OBJ(&intlib_pair_attribute_setX__STUB));
module      1832 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "pair-attribute-get", SCM_OBJ(&intlib_pair_attribute_get__STUB));
module      1833 src/intlib.c   SCM_DEFINE(module, "pair-attributes", SCM_OBJ(&intlib_pair_attributes__STUB));
module      171 src/load.c     ScmModule *module = vm->module;
module      179 src/load.c       module = SCM_MODULE(env);
module      186 src/load.c     p->prev_module = vm->module;
module      200 src/load.c     vm->module = module;
module      923 src/load.c          SCM_AUTOLOAD(obj)->module->name,
module      937 src/load.c     adata->module = where;
module      1025 src/load.c            adata->module, adata->name);
module      1028 src/load.c     prev_module = vm->module;
module      1030 src/load.c       vm->module = adata->module;
module      1032 src/load.c       vm->module = prev_module;
module      1045 src/load.c         g = Scm_FindBinding(adata->module, adata->name, FALSE);
module      1057 src/load.c         ScmGloc *g = Scm_FindBinding(adata->module, adata->name, FALSE);
module      1067 src/load.c       vm->module = prev_module;
module      955 src/macro.c          ScmGloc *g = Scm_FindBinding(Scm_VM()->module,
module      185 src/module.c  ScmGloc *Scm_FindBinding(ScmModule *module, ScmSymbol *symbol,
module      189 src/module.c    ScmModule *m = module;
module      213 src/module.c      SCM_FOR_EACH(p, module->imported) {
module      247 src/module.c      SCM_ASSERT(SCM_PAIRP(module->mpl));
module      248 src/module.c      SCM_FOR_EACH(mp, SCM_CDR(module->mpl)) {
module      260 src/module.c  ScmObj Scm_SymbolValue(ScmModule *module, ScmSymbol *symbol)
module      262 src/module.c    ScmGloc *g = Scm_FindBinding(module, symbol, FALSE);
module      271 src/module.c  ScmObj Scm_Define(ScmModule *module, ScmSymbol *symbol, ScmObj value)
module      278 src/module.c    e = Scm_HashTableGet(module->table, SCM_OBJ(symbol));
module      287 src/module.c      g = SCM_GLOC(Scm_MakeGloc(symbol, module));
module      289 src/module.c      Scm_HashTablePut(module->table, SCM_OBJ(symbol), SCM_OBJ(g));
module      291 src/module.c      if (module->exportAll) {
module      293 src/module.c        module->exported = Scm_Cons(SCM_OBJ(g->name), module->exported);
module      299 src/module.c      Scm_Warn("redefining constant %S::%S", g->module, g->name);
module      304 src/module.c  ScmObj Scm_DefineConst(ScmModule *module, ScmSymbol *symbol, ScmObj value)
module      312 src/module.c    e = Scm_HashTableGet(module->table, SCM_OBJ(symbol));
module      323 src/module.c      g = SCM_GLOC(Scm_MakeConstGloc(symbol, module));
module      325 src/module.c      Scm_HashTablePut(module->table, SCM_OBJ(symbol), SCM_OBJ(g));
module      327 src/module.c      if (module->exportAll) {
module      329 src/module.c        module->exported = Scm_Cons(SCM_OBJ(g->name), module->exported);
module      335 src/module.c      Scm_Warn("redefining constant %S::%S", g->module->name, g->name);
module      340 src/module.c  ScmObj Scm_ImportModules(ScmModule *module, ScmObj list)
module      355 src/module.c      module->imported =
module      357 src/module.c            Scm_DeleteX(SCM_OBJ(mod), module->imported, SCM_CMP_EQ));
module      360 src/module.c    return module->imported;
module      363 src/module.c  ScmObj Scm_ExportSymbols(ScmModule *module, ScmObj list)
module      380 src/module.c    syms = module->exported;
module      388 src/module.c      e = Scm_HashTableAdd(module->table, SCM_OBJ(s), SCM_UNBOUND);
module      396 src/module.c        g = SCM_GLOC(Scm_MakeGloc(s, module));
module      402 src/module.c    if (!error) module->exported = syms;
module      408 src/module.c  ScmObj Scm_ExportAll(ScmModule *module)
module      414 src/module.c    if (!module->exportAll) {
module      417 src/module.c      module->exportAll = TRUE;
module      420 src/module.c      Scm_HashIterInit(module->table, &iter);
module      425 src/module.c          module->exported =
module      426 src/module.c            Scm_Cons(SCM_OBJ(g->name), module->exported);
module      431 src/module.c    return SCM_OBJ(module);
module      443 src/module.c  ScmObj Scm_ExtendModule(ScmModule *module, ScmObj supers)
module      455 src/module.c    module->parents = supers;
module      456 src/module.c    mpl = Scm_MonotonicMerge(SCM_OBJ(module), seqh);
module      460 src/module.c    module->mpl = mpl;
module      509 src/module.c    Scm_VM()->module = mod;
module      587 src/module.c    return Scm_VM()->module;
module       25 src/moplib.c   ScmModule* module;
module       32 src/moplib.c   module = SCM_MODULE(module_scm);
module       34 src/moplib.c   ScmObj val = Scm_SymbolValue(module, name);
module       42 src/moplib.c   Scm_Define(module, name, val);
module      146 src/moplib.c   ScmModule* module;
module      152 src/moplib.c   module = SCM_MODULE(module_scm);
module      156 src/moplib.c  SCM_RESULT = Scm_CheckClassBinding(name, module);
module      602 src/moplib.c  void Scm_Init_moplib(ScmModule *module)
module      605 src/moplib.c   SCM_DEFINE(module, "touch-instance!", SCM_OBJ(&moplib_touch_instanceX__STUB));
module      606 src/moplib.c   SCM_DEFINE(module, "instance-slot-set", SCM_OBJ(&moplib_instance_slot_set__STUB));
module      607 src/moplib.c   SCM_DEFINE(module, "instance-slot-ref", SCM_OBJ(&moplib_instance_slot_ref__STUB));
module      608 src/moplib.c   SCM_DEFINE(module, "slot-initialize-using-accessor!", SCM_OBJ(&moplib_slot_initialize_using_accessorX__STUB));
module      609 src/moplib.c   SCM_DEFINE(module, "slot-set-using-accessor!", SCM_OBJ(&moplib_slot_set_using_accessorX__STUB));
module      610 src/moplib.c   SCM_DEFINE(module, "slot-bound-using-accessor?", SCM_OBJ(&moplib_slot_bound_using_accessorP__STUB));
module      611 src/moplib.c   SCM_DEFINE(module, "slot-ref-using-accessor", SCM_OBJ(&moplib_slot_ref_using_accessor__STUB));
module      612 src/moplib.c   SCM_DEFINE(module, "slot-bound?", SCM_OBJ(&moplib_slot_boundP__STUB));
module      613 src/moplib.c   SCM_DEFINE(module, "slot-set!", SCM_OBJ(&moplib_slot_setX__STUB));
module      614 src/moplib.c   SCM_DEFINE(module, "slot-ref", SCM_OBJ(&moplib_slot_ref__STUB));
module      616 src/moplib.c   SCM_DEFINE(module, "is-a?", SCM_OBJ(&moplib_is_aP__STUB));
module      617 src/moplib.c   SCM_DEFINE(module, "current-class-of", SCM_OBJ(&moplib_current_class_of__STUB));
module      618 src/moplib.c   SCM_DEFINE(module, "class-of", SCM_OBJ(&moplib_class_of__STUB));
module      619 src/moplib.c   SCM_DEFINE(module, "%transplant-instance!", SCM_OBJ(&moplib__25transplant_instanceX__STUB));
module      620 src/moplib.c   SCM_DEFINE(module, "%delete-direct-method!", SCM_OBJ(&moplib__25delete_direct_methodX__STUB));
module      621 src/moplib.c   SCM_DEFINE(module, "%add-direct-method!", SCM_OBJ(&moplib__25add_direct_methodX__STUB));
module      622 src/moplib.c   SCM_DEFINE(module, "%delete-direct-subclass!", SCM_OBJ(&moplib__25delete_direct_subclassX__STUB));
module      623 src/moplib.c   SCM_DEFINE(module, "%add-direct-subclass!", SCM_OBJ(&moplib__25add_direct_subclassX__STUB));
module      624 src/moplib.c   SCM_DEFINE(module, "%replace-class-binding!", SCM_OBJ(&moplib__25replace_class_bindingX__STUB));
module      625 src/moplib.c   SCM_DEFINE(module, "%check-class-binding", SCM_OBJ(&moplib__25check_class_binding__STUB));
module      626 src/moplib.c   SCM_DEFINE(module, "%commit-class-redefinition!", SCM_OBJ(&moplib__25commit_class_redefinitionX__STUB));
module      627 src/moplib.c   SCM_DEFINE(module, "%start-class-redefinition!", SCM_OBJ(&moplib__25start_class_redefinitionX__STUB));
module      628 src/moplib.c   SCM_DEFINE(module, "%method-code", SCM_OBJ(&moplib__25method_code__STUB));
module      629 src/moplib.c   SCM_DEFINE(module, "%make-next-method", SCM_OBJ(&moplib__25make_next_method__STUB));
module      630 src/moplib.c   SCM_DEFINE(module, "%ensure-generic-function", SCM_OBJ(&moplib__25ensure_generic_function__STUB));
module      4001 src/stdlib.c  void Scm_Init_stdlib(ScmModule *module)
module      4004 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "write-char", SCM_OBJ(&stdlib_write_char__STUB));
module      4005 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "newline", SCM_OBJ(&stdlib_newline__STUB));
module      4006 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "display", SCM_OBJ(&stdlib_display__STUB));
module      4007 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "write", SCM_OBJ(&stdlib_write__STUB));
module      4008 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "char-ready?", SCM_OBJ(&stdlib_char_readyP__STUB));
module      4009 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "eof-object?", SCM_OBJ(&stdlib_eof_objectP__STUB));
module      4010 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "peek-char", SCM_OBJ(&stdlib_peek_char__STUB));
module      4011 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "read-char", SCM_OBJ(&stdlib_read_char__STUB));
module      4012 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "read", SCM_OBJ(&stdlib_read__STUB));
module      4013 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "close-output-port", SCM_OBJ(&stdlib_close_output_port__STUB));
module      4014 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "close-input-port", SCM_OBJ(&stdlib_close_input_port__STUB));
module      4015 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "current-output-port", SCM_OBJ(&stdlib_current_output_port__STUB));
module      4016 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "current-input-port", SCM_OBJ(&stdlib_current_input_port__STUB));
module      4017 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "port?", SCM_OBJ(&stdlib_portP__STUB));
module      4018 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "output-port?", SCM_OBJ(&stdlib_output_portP__STUB));
module      4019 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "input-port?", SCM_OBJ(&stdlib_input_portP__STUB));
module      4020 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "interaction-environment", SCM_OBJ(&stdlib_interaction_environment__STUB));
module      4021 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "scheme-report-environment", SCM_OBJ(&stdlib_scheme_report_environment__STUB));
module      4022 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "null-environment", SCM_OBJ(&stdlib_null_environment__STUB));
module      4023 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "eval", SCM_OBJ(&stdlib_eval__STUB));
module      4024 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "dynamic-wind", SCM_OBJ(&stdlib_dynamic_wind__STUB));
module      4025 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "values", SCM_OBJ(&stdlib_values__STUB));
module      4026 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "call-with-current-continuation", SCM_OBJ(&stdlib_call_with_current_continuation__STUB));
module      4027 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "force", SCM_OBJ(&stdlib_force__STUB));
module      4028 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "for-each", SCM_OBJ(&stdlib_for_each__STUB));
module      4029 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "map", SCM_OBJ(&stdlib_map__STUB));
module      4030 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "apply", SCM_OBJ(&stdlib_apply__STUB));
module      4031 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "procedure?", SCM_OBJ(&stdlib_procedureP__STUB));
module      4032 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "vector-fill!", SCM_OBJ(&stdlib_vector_fillX__STUB));
module      4033 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "list->vector", SCM_OBJ(&stdlib_list_TOvector__STUB));
module      4034 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "vector->list", SCM_OBJ(&stdlib_vector_TOlist__STUB));
module      4035 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "vector-set!", SCM_OBJ(&stdlib_vector_setX__STUB));
module      4036 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "vector-ref", SCM_OBJ(&stdlib_vector_ref__STUB));
module      4038 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "vector-length", SCM_OBJ(&stdlib_vector_length__STUB));
module      4039 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "vector", SCM_OBJ(&stdlib_vector__STUB));
module      4040 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "make-vector", SCM_OBJ(&stdlib_make_vector__STUB));
module      4041 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "vector?", SCM_OBJ(&stdlib_vectorP__STUB));
module      4042 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "string-fill!", SCM_OBJ(&stdlib_string_fillX__STUB));
module      4043 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "string-copy", SCM_OBJ(&stdlib_string_copy__STUB));
module      4044 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "list->string", SCM_OBJ(&stdlib_list_TOstring__STUB));
module      4045 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "string->list", SCM_OBJ(&stdlib_string_TOlist__STUB));
module      4046 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "string-append", SCM_OBJ(&stdlib_string_append__STUB));
module      4047 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "substring", SCM_OBJ(&stdlib_substring__STUB));
module      4048 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "string-ci>=?", SCM_OBJ(&stdlib_string_ci_GT_3dP__STUB));
module      4049 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "string-ci>?", SCM_OBJ(&stdlib_string_ci_GTP__STUB));
module      4050 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "string-ci<=?", SCM_OBJ(&stdlib_string_ci_LT_3dP__STUB));
module      4051 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "string-ci<?", SCM_OBJ(&stdlib_string_ci_LTP__STUB));
module      4052 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "string-ci=?", SCM_OBJ(&stdlib_string_ci_3dP__STUB));
module      4053 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "string>=?", SCM_OBJ(&stdlib_string_GT_3dP__STUB));
module      4054 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "string>?", SCM_OBJ(&stdlib_string_GTP__STUB));
module      4055 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "string<=?", SCM_OBJ(&stdlib_string_LT_3dP__STUB));
module      4056 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "string<?", SCM_OBJ(&stdlib_string_LTP__STUB));
module      4057 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "string=?", SCM_OBJ(&stdlib_string_3dP__STUB));
module      4058 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "string-set!", SCM_OBJ(&stdlib_string_setX__STUB));
module      4059 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "string-ref", SCM_OBJ(&stdlib_string_ref__STUB));
module      4061 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "string-length", SCM_OBJ(&stdlib_string_length__STUB));
module      4062 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "string", SCM_OBJ(&stdlib_string__STUB));
module      4063 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "make-string", SCM_OBJ(&stdlib_make_string__STUB));
module      4064 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "string?", SCM_OBJ(&stdlib_stringP__STUB));
module      4065 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "char-downcase", SCM_OBJ(&stdlib_char_downcase__STUB));
module      4066 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "char-upcase", SCM_OBJ(&stdlib_char_upcase__STUB));
module      4067 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "integer->char", SCM_OBJ(&stdlib_integer_TOchar__STUB));
module      4068 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "char->integer", SCM_OBJ(&stdlib_char_TOinteger__STUB));
module      4069 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "char-lower-case?", SCM_OBJ(&stdlib_char_lower_caseP__STUB));
module      4070 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "char-upper-case?", SCM_OBJ(&stdlib_char_upper_caseP__STUB));
module      4071 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "char-whitespace?", SCM_OBJ(&stdlib_char_whitespaceP__STUB));
module      4072 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "char-numeric?", SCM_OBJ(&stdlib_char_numericP__STUB));
module      4073 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "char-alphabetic?", SCM_OBJ(&stdlib_char_alphabeticP__STUB));
module      4074 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "char-ci>=?", SCM_OBJ(&stdlib_char_ci_GT_3dP__STUB));
module      4075 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "char-ci>?", SCM_OBJ(&stdlib_char_ci_GTP__STUB));
module      4076 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "char-ci<=?", SCM_OBJ(&stdlib_char_ci_LT_3dP__STUB));
module      4077 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "char-ci<?", SCM_OBJ(&stdlib_char_ci_LTP__STUB));
module      4078 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "char-ci=?", SCM_OBJ(&stdlib_char_ci_3dP__STUB));
module      4079 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "char>=?", SCM_OBJ(&stdlib_char_GT_3dP__STUB));
module      4080 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "char<=?", SCM_OBJ(&stdlib_char_LT_3dP__STUB));
module      4081 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "char>?", SCM_OBJ(&stdlib_char_GTP__STUB));
module      4082 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "char<?", SCM_OBJ(&stdlib_char_LTP__STUB));
module      4083 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "char=?", SCM_OBJ(&stdlib_char_3dP__STUB));
module      4084 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "char?", SCM_OBJ(&stdlib_charP__STUB));
module      4085 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "string->symbol", SCM_OBJ(&stdlib_string_TOsymbol__STUB));
module      4086 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "symbol->string", SCM_OBJ(&stdlib_symbol_TOstring__STUB));
module      4087 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "symbol?", SCM_OBJ(&stdlib_symbolP__STUB));
module      4088 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "assoc", SCM_OBJ(&stdlib_assoc__STUB));
module      4089 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "assv", SCM_OBJ(&stdlib_assv__STUB));
module      4090 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "assq", SCM_OBJ(&stdlib_assq__STUB));
module      4091 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "member", SCM_OBJ(&stdlib_member__STUB));
module      4092 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "memv", SCM_OBJ(&stdlib_memv__STUB));
module      4093 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "memq", SCM_OBJ(&stdlib_memq__STUB));
module      4094 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "list-ref", SCM_OBJ(&stdlib_list_ref__STUB));
module      4095 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "list-tail", SCM_OBJ(&stdlib_list_tail__STUB));
module      4096 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "reverse", SCM_OBJ(&stdlib_reverse__STUB));
module      4097 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "append", SCM_OBJ(&stdlib_append__STUB));
module      4098 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "length+", SCM_OBJ(&stdlib_length_2b__STUB));
module      4099 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "length", SCM_OBJ(&stdlib_length__STUB));
module      4100 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "list", SCM_OBJ(&stdlib_list__STUB));
module      4101 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "list?", SCM_OBJ(&stdlib_listP__STUB));
module      4102 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "null?", SCM_OBJ(&stdlib_nullP__STUB));
module      4103 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "cddr", SCM_OBJ(&stdlib_cddr__STUB));
module      4105 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "cdar", SCM_OBJ(&stdlib_cdar__STUB));
module      4107 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "cadr", SCM_OBJ(&stdlib_cadr__STUB));
module      4109 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "caar", SCM_OBJ(&stdlib_caar__STUB));
module      4111 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "set-cdr!", SCM_OBJ(&stdlib_set_cdrX__STUB));
module      4112 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "set-car!", SCM_OBJ(&stdlib_set_carX__STUB));
module      4113 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "cdr", SCM_OBJ(&stdlib_cdr__STUB));
module      4115 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "car", SCM_OBJ(&stdlib_car__STUB));
module      4117 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "cons", SCM_OBJ(&stdlib_cons__STUB));
module      4118 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "pair?", SCM_OBJ(&stdlib_pairP__STUB));
module      4119 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "boolean?", SCM_OBJ(&stdlib_booleanP__STUB));
module      4120 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "not", SCM_OBJ(&stdlib_not__STUB));
module      4121 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "string->number", SCM_OBJ(&stdlib_string_TOnumber__STUB));
module      4122 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "number->string", SCM_OBJ(&stdlib_number_TOstring__STUB));
module      4123 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "inexact->exact", SCM_OBJ(&stdlib_inexact_TOexact__STUB));
module      4124 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "exact->inexact", SCM_OBJ(&stdlib_exact_TOinexact__STUB));
module      4125 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "angle", SCM_OBJ(&stdlib_angle__STUB));
module      4126 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "magnitude", SCM_OBJ(&stdlib_magnitude__STUB));
module      4127 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "imag-part", SCM_OBJ(&stdlib_imag_part__STUB));
module      4128 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "real-part", SCM_OBJ(&stdlib_real_part__STUB));
module      4129 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "%complex->real/imag", SCM_OBJ(&stdlib__25complex_TOreal_2fimag__STUB));
module      4130 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "make-polar", SCM_OBJ(&stdlib_make_polar__STUB));
module      4131 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "make-rectangular", SCM_OBJ(&stdlib_make_rectangular__STUB));
module      4132 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "%expt", SCM_OBJ(&stdlib__25expt__STUB));
module      4133 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "%sqrt", SCM_OBJ(&stdlib__25sqrt__STUB));
module      4134 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "%tanh", SCM_OBJ(&stdlib__25tanh__STUB));
module      4135 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "%cosh", SCM_OBJ(&stdlib__25cosh__STUB));
module      4136 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "%sinh", SCM_OBJ(&stdlib__25sinh__STUB));
module      4137 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "%atan", SCM_OBJ(&stdlib__25atan__STUB));
module      4138 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "%acos", SCM_OBJ(&stdlib__25acos__STUB));
module      4139 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "%asin", SCM_OBJ(&stdlib__25asin__STUB));
module      4140 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "%tan", SCM_OBJ(&stdlib__25tan__STUB));
module      4141 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "%cos", SCM_OBJ(&stdlib__25cos__STUB));
module      4142 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "%sin", SCM_OBJ(&stdlib__25sin__STUB));
module      4143 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "%log", SCM_OBJ(&stdlib__25log__STUB));
module      4144 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "%exp", SCM_OBJ(&stdlib__25exp__STUB));
module      4145 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "round", SCM_OBJ(&stdlib_round__STUB));
module      4146 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "truncate", SCM_OBJ(&stdlib_truncate__STUB));
module      4147 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "ceiling", SCM_OBJ(&stdlib_ceiling__STUB));
module      4148 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "floor", SCM_OBJ(&stdlib_floor__STUB));
module      4149 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "modulo", SCM_OBJ(&stdlib_modulo__STUB));
module      4150 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "remainder", SCM_OBJ(&stdlib_remainder__STUB));
module      4151 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "quotient", SCM_OBJ(&stdlib_quotient__STUB));
module      4152 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "abs", SCM_OBJ(&stdlib_abs__STUB));
module      4153 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "/", SCM_OBJ(&stdlib__2f__STUB));
module      4154 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "-", SCM_OBJ(&stdlib____STUB));
module      4155 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "*", SCM_OBJ(&stdlib__2a__STUB));
module      4156 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "+", SCM_OBJ(&stdlib__2b__STUB));
module      4157 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "min", SCM_OBJ(&stdlib_min__STUB));
module      4158 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "max", SCM_OBJ(&stdlib_max__STUB));
module      4159 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "even?", SCM_OBJ(&stdlib_evenP__STUB));
module      4160 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "odd?", SCM_OBJ(&stdlib_oddP__STUB));
module      4161 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "negative?", SCM_OBJ(&stdlib_negativeP__STUB));
module      4162 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "positive?", SCM_OBJ(&stdlib_positiveP__STUB));
module      4163 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "zero?", SCM_OBJ(&stdlib_zeroP__STUB));
module      4164 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, ">=", SCM_OBJ(&stdlib__GT_3d__STUB));
module      4165 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, ">", SCM_OBJ(&stdlib__GT__STUB));
module      4166 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "<=", SCM_OBJ(&stdlib__LT_3d__STUB));
module      4167 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "<", SCM_OBJ(&stdlib__LT__STUB));
module      4168 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "=", SCM_OBJ(&stdlib__3d__STUB));
module      4169 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "inexact?", SCM_OBJ(&stdlib_inexactP__STUB));
module      4170 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "exact?", SCM_OBJ(&stdlib_exactP__STUB));
module      4171 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "integer?", SCM_OBJ(&stdlib_integerP__STUB));
module      4172 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "rational?", SCM_OBJ(&stdlib_rationalP__STUB));
module      4173 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "real?", SCM_OBJ(&stdlib_realP__STUB));
module      4174 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "complex?", SCM_OBJ(&stdlib_complexP__STUB));
module      4175 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "number?", SCM_OBJ(&stdlib_numberP__STUB));
module      4176 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "equal?", SCM_OBJ(&stdlib_equalP__STUB));
module      4177 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "eq?", SCM_OBJ(&stdlib_eqP__STUB));
module      4178 src/stdlib.c   SCM_DEFINE(module, "eqv?", SCM_OBJ(&stdlib_eqvP__STUB));
module      187 src/symbol.c    Scm_Printf(port, "#<gloc %S%s%S>", g->module->name,
module      194 src/symbol.c  ScmObj Scm_MakeGloc(ScmSymbol *sym, ScmModule *module)
module      199 src/symbol.c    g->module = module;
module      207 src/symbol.c  ScmObj Scm_MakeConstGloc(ScmSymbol *sym, ScmModule *module)
module      209 src/symbol.c    ScmGloc *g = SCM_GLOC(Scm_MakeGloc(sym, module));
module      217 src/symbol.c         gloc->module->name, gloc->name);
module      2741 src/syslib.c  void Scm_Init_syslib(ScmModule *module)
module      2745 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-select!", SCM_OBJ(&syslib_sys_selectX__STUB));
module      2748 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-select", SCM_OBJ(&syslib_sys_select__STUB));
module      2751 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-fdset-max-fd", SCM_OBJ(&syslib_sys_fdset_max_fd__STUB));
module      2754 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-fdset-set!", SCM_OBJ(&syslib_sys_fdset_setX__STUB));
module      2757 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-fdset-ref", SCM_OBJ(&syslib_sys_fdset_ref__STUB));
module      2761 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-readlink", SCM_OBJ(&syslib_sys_readlink__STUB));
module      2764 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-symlink", SCM_OBJ(&syslib_sys_symlink__STUB));
module      2767 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-crypt", SCM_OBJ(&syslib_sys_crypt__STUB));
module      2769 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-ftruncate", SCM_OBJ(&syslib_sys_ftruncate__STUB));
module      2770 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-truncate", SCM_OBJ(&syslib_sys_truncate__STUB));
module      2771 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-ttyname", SCM_OBJ(&syslib_sys_ttyname__STUB));
module      2772 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-isatty", SCM_OBJ(&syslib_sys_isatty__STUB));
module      2773 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-unlink", SCM_OBJ(&syslib_sys_unlink__STUB));
module      2775 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-nanosleep", SCM_OBJ(&syslib_sys_nanosleep__STUB));
module      2777 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-sleep", SCM_OBJ(&syslib_sys_sleep__STUB));
module      2778 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-umask", SCM_OBJ(&syslib_sys_umask__STUB));
module      2779 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-rmdir", SCM_OBJ(&syslib_sys_rmdir__STUB));
module      2780 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-mkdir", SCM_OBJ(&syslib_sys_mkdir__STUB));
module      2781 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-close", SCM_OBJ(&syslib_sys_close__STUB));
module      2785 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-pipe", SCM_OBJ(&syslib_sys_pipe__STUB));
module      2786 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-alarm", SCM_OBJ(&syslib_sys_alarm__STUB));
module      2787 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-pause", SCM_OBJ(&syslib_sys_pause__STUB));
module      2788 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-link", SCM_OBJ(&syslib_sys_link__STUB));
module      2789 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-getppid", SCM_OBJ(&syslib_sys_getppid__STUB));
module      2790 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-getpid", SCM_OBJ(&syslib_sys_getpid__STUB));
module      2791 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-getuid", SCM_OBJ(&syslib_sys_getuid__STUB));
module      2792 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-geteuid", SCM_OBJ(&syslib_sys_geteuid__STUB));
module      2793 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-getgid", SCM_OBJ(&syslib_sys_getgid__STUB));
module      2794 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-getegid", SCM_OBJ(&syslib_sys_getegid__STUB));
module      2795 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-getcwd", SCM_OBJ(&syslib_sys_getcwd__STUB));
module      2796 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-fork-and-exec", SCM_OBJ(&syslib_sys_fork_and_exec__STUB));
module      2797 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-exec", SCM_OBJ(&syslib_sys_exec__STUB));
module      2798 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-fork", SCM_OBJ(&syslib_sys_fork__STUB));
module      2799 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-chmod", SCM_OBJ(&syslib_sys_chmod__STUB));
module      2800 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-chdir", SCM_OBJ(&syslib_sys_chdir__STUB));
module      2801 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-access", SCM_OBJ(&syslib_sys_access__STUB));
module      2803 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_F_OK__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(F_OK)));
module      2805 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_X_OK__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(X_OK)));
module      2807 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_W_OK__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(W_OK)));
module      2809 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_R_OK__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(R_OK)));
module      2810 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-mktime", SCM_OBJ(&syslib_sys_mktime__STUB));
module      2811 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-localtime", SCM_OBJ(&syslib_sys_localtime__STUB));
module      2812 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-gmtime", SCM_OBJ(&syslib_sys_gmtime__STUB));
module      2813 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-strftime", SCM_OBJ(&syslib_sys_strftime__STUB));
module      2814 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-difftime", SCM_OBJ(&syslib_sys_difftime__STUB));
module      2815 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-ctime", SCM_OBJ(&syslib_sys_ctime__STUB));
module      2816 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-asctime", SCM_OBJ(&syslib_sys_asctime__STUB));
module      2817 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "seconds->time", SCM_OBJ(&syslib_seconds_TOtime__STUB));
module      2818 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "time->seconds", SCM_OBJ(&syslib_time_TOseconds__STUB));
module      2819 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "time?", SCM_OBJ(&syslib_timeP__STUB));
module      2820 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "current-time", SCM_OBJ(&syslib_current_time__STUB));
module      2821 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-time", SCM_OBJ(&syslib_sys_time__STUB));
module      2823 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-wait-stopsig", SCM_OBJ(&syslib_sys_wait_stopsig__STUB));
module      2826 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-wait-stopped?", SCM_OBJ(&syslib_sys_wait_stoppedP__STUB));
module      2829 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-wait-termsig", SCM_OBJ(&syslib_sys_wait_termsig__STUB));
module      2832 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-wait-signaled?", SCM_OBJ(&syslib_sys_wait_signaledP__STUB));
module      2835 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-wait-exit-status", SCM_OBJ(&syslib_sys_wait_exit_status__STUB));
module      2838 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-wait-exited?", SCM_OBJ(&syslib_sys_wait_exitedP__STUB));
module      2847 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-waitpid", SCM_OBJ(&syslib_sys_waitpid__STUB));
module      2850 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-wait", SCM_OBJ(&syslib_sys_wait__STUB));
module      2852 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-fstat", SCM_OBJ(&syslib_sys_fstat__STUB));
module      2854 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-lstat", SCM_OBJ(&syslib_sys_lstat__STUB));
module      2856 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-stat", SCM_OBJ(&syslib_sys_stat__STUB));
module      2857 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-strerror", SCM_OBJ(&syslib_sys_strerror__STUB));
module      2859 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_RAND_MAX__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeIntegerFromUI(RAND_MAX)));
module      2860 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-srandom", SCM_OBJ(&syslib_sys_srandom__STUB));
module      2861 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-random", SCM_OBJ(&syslib_sys_random__STUB));
module      2862 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-system", SCM_OBJ(&syslib_sys_system__STUB));
module      2863 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-getenv", SCM_OBJ(&syslib_sys_getenv__STUB));
module      2864 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-exit", SCM_OBJ(&syslib_sys_exit__STUB));
module      2865 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-mkstemp", SCM_OBJ(&syslib_sys_mkstemp__STUB));
module      2866 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-tmpnam", SCM_OBJ(&syslib_sys_tmpnam__STUB));
module      2867 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-rename", SCM_OBJ(&syslib_sys_rename__STUB));
module      2868 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-remove", SCM_OBJ(&syslib_sys_remove__STUB));
module      2869 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-sigsuspend", SCM_OBJ(&syslib_sys_sigsuspend__STUB));
module      2870 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-sigmask", SCM_OBJ(&syslib_sys_sigmask__STUB));
module      2872 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_SIG_UNBLOCK__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(SIG_UNBLOCK)));
module      2874 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_SIG_BLOCK__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(SIG_BLOCK)));
module      2876 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_SIG_SETMASK__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(SIG_SETMASK)));
module      2877 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "get-signal-handlers", SCM_OBJ(&syslib_get_signal_handlers__STUB));
module      2878 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "get-signal-handler", SCM_OBJ(&syslib_get_signal_handler__STUB));
module      2879 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "set-signal-handler!", SCM_OBJ(&syslib_set_signal_handlerX__STUB));
module      2880 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-kill", SCM_OBJ(&syslib_sys_kill__STUB));
module      2881 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-signal-name", SCM_OBJ(&syslib_sys_signal_name__STUB));
module      2882 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-sigset-empty!", SCM_OBJ(&syslib_sys_sigset_emptyX__STUB));
module      2883 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-sigset-fill!", SCM_OBJ(&syslib_sys_sigset_fillX__STUB));
module      2884 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-sigset-delete!", SCM_OBJ(&syslib_sys_sigset_deleteX__STUB));
module      2885 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-sigset-add!", SCM_OBJ(&syslib_sys_sigset_addX__STUB));
module      2886 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-user-name->uid", SCM_OBJ(&syslib_sys_user_name_TOuid__STUB));
module      2887 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-uid->user-name", SCM_OBJ(&syslib_sys_uid_TOuser_name__STUB));
module      2888 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-getpwnam", SCM_OBJ(&syslib_sys_getpwnam__STUB));
module      2889 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-getpwuid", SCM_OBJ(&syslib_sys_getpwuid__STUB));
module      2890 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-setlocale", SCM_OBJ(&syslib_sys_setlocale__STUB));
module      2892 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_LC_TIME__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(LC_TIME)));
module      2894 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_LC_NUMERIC__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(LC_NUMERIC)));
module      2896 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_LC_MONETARY__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(LC_MONETARY)));
module      2898 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_LC_CTYPE__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(LC_CTYPE)));
module      2900 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_LC_COLLATE__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(LC_COLLATE)));
module      2902 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_LC_ALL__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(LC_ALL)));
module      2903 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-group-name->gid", SCM_OBJ(&syslib_sys_group_name_TOgid__STUB));
module      2904 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-gid->group-name", SCM_OBJ(&syslib_sys_gid_TOgroup_name__STUB));
module      2905 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-getgrnam", SCM_OBJ(&syslib_sys_getgrnam__STUB));
module      2906 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-getgrgid", SCM_OBJ(&syslib_sys_getgrgid__STUB));
module      2909 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EXFULL__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EXFULL)));
module      2913 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EXDEV__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EXDEV)));
module      2917 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EWOULDBLOCK__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EWOULDBLOCK)));
module      2921 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EUSERS__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EUSERS)));
module      2925 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EUNATCH__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EUNATCH)));
module      2929 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EUCLEAN__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EUCLEAN)));
module      2933 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_ETXTBSY__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(ETXTBSY)));
module      2937 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_ETOOMANYREFS__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(ETOOMANYREFS)));
module      2941 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_ETIMEDOUT__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(ETIMEDOUT)));
module      2945 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_ETIME__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(ETIME)));
module      2949 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_ESTRPIPE__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(ESTRPIPE)));
module      2953 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_ESTALE__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(ESTALE)));
module      2957 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_ESRMNT__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(ESRMNT)));
module      2961 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_ESRCH__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(ESRCH)));
module      2965 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_ESPIPE__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(ESPIPE)));
module      2969 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_ESOCKTNOSUPPORT__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(ESOCKTNOSUPPORT)));
module      2973 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_ESHUTDOWN__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(ESHUTDOWN)));
module      2977 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EROFS__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EROFS)));
module      2981 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_ERESTART__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(ERESTART)));
module      2985 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EREMOTEIO__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EREMOTEIO)));
module      2989 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EREMOTE__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EREMOTE)));
module      2993 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EREMCHG__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EREMCHG)));
module      2997 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_ERANGE__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(ERANGE)));
module      3001 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EPROTOTYPE__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EPROTOTYPE)));
module      3005 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EPROTONOSUPPORT__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EPROTONOSUPPORT)));
module      3009 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EPROTO__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EPROTO)));
module      3013 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EPIPE__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EPIPE)));
module      3017 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EPFNOSUPPORT__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EPFNOSUPPORT)));
module      3021 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EPERM__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EPERM)));
module      3025 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EOVERFLOW__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EOVERFLOW)));
module      3029 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EOPNOTSUPP__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EOPNOTSUPP)));
module      3033 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_ENXIO__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(ENXIO)));
module      3037 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_ENOTUNIQ__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(ENOTUNIQ)));
module      3041 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_ENOTTY__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(ENOTTY)));
module      3045 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_ENOTSOCK__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(ENOTSOCK)));
module      3049 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_ENOTNAM__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(ENOTNAM)));
module      3053 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_ENOTEMPTY__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(ENOTEMPTY)));
module      3057 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_ENOTDIR__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(ENOTDIR)));
module      3061 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_ENOTCONN__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(ENOTCONN)));
module      3065 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_ENOTBLK__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(ENOTBLK)));
module      3069 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_ENOSYS__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(ENOSYS)));
module      3073 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_ENOSTR__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(ENOSTR)));
module      3077 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_ENOSR__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(ENOSR)));
module      3081 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_ENOSPC__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(ENOSPC)));
module      3085 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_ENOPROTOOPT__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(ENOPROTOOPT)));
module      3089 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_ENOPKG__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(ENOPKG)));
module      3093 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_ENONET__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(ENONET)));
module      3097 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_ENOMSG__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(ENOMSG)));
module      3101 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_ENOMEM__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(ENOMEM)));
module      3105 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_ENOMEDIUM__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(ENOMEDIUM)));
module      3109 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_ENOLINK__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(ENOLINK)));
module      3113 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_ENOLCK__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(ENOLCK)));
module      3117 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_ENOKEY__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(ENOKEY)));
module      3121 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_ENOEXEC__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(ENOEXEC)));
module      3125 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_ENOENT__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(ENOENT)));
module      3129 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_ENODEV__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(ENODEV)));
module      3133 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_ENODATA__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(ENODATA)));
module      3137 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_ENOCSI__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(ENOCSI)));
module      3141 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_ENOBUFS__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(ENOBUFS)));
module      3145 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_ENOANO__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(ENOANO)));
module      3149 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_ENFILE__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(ENFILE)));
module      3153 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_ENETUNREACH__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(ENETUNREACH)));
module      3157 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_ENETRESET__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(ENETRESET)));
module      3161 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_ENETDOWN__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(ENETDOWN)));
module      3165 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_ENAVAIL__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(ENAVAIL)));
module      3169 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_ENAMETOOLONG__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(ENAMETOOLONG)));
module      3173 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EMULTIHOP__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EMULTIHOP)));
module      3177 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EMSGSIZE__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EMSGSIZE)));
module      3181 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EMLINK__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EMLINK)));
module      3185 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EMFILE__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EMFILE)));
module      3189 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EMEDIUMTYPE__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EMEDIUMTYPE)));
module      3193 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_ELOOP__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(ELOOP)));
module      3197 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_ELNRNG__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(ELNRNG)));
module      3201 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_ELIBSCN__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(ELIBSCN)));
module      3205 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_ELIBMAX__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(ELIBMAX)));
module      3209 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_ELIBEXEC__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(ELIBEXEC)));
module      3213 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_ELIBBAD__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(ELIBBAD)));
module      3217 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_ELIBACC__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(ELIBACC)));
module      3221 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EL3RST__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EL3RST)));
module      3225 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EL3HLT__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EL3HLT)));
module      3229 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EL2NSYNC__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EL2NSYNC)));
module      3233 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EL2HLT__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EL2HLT)));
module      3237 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EKEYREVOKED__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EKEYREVOKED)));
module      3241 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EKEYREJECTED__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EKEYREJECTED)));
module      3245 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EKEYEXPIRED__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EKEYEXPIRED)));
module      3249 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EISNAM__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EISNAM)));
module      3253 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EISDIR__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EISDIR)));
module      3257 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EISCONN__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EISCONN)));
module      3261 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EIO__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EIO)));
module      3265 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EINVAL__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EINVAL)));
module      3269 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EINTR__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EINTR)));
module      3273 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EINPROGRESS__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EINPROGRESS)));
module      3277 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EILSEQ__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EILSEQ)));
module      3281 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EIDRM__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EIDRM)));
module      3285 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EHOSTUNREACH__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EHOSTUNREACH)));
module      3289 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EHOSTDOWN__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EHOSTDOWN)));
module      3293 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EFBIG__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EFBIG)));
module      3297 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EFAULT__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EFAULT)));
module      3301 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EEXIST__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EEXIST)));
module      3305 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EDQUOT__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EDQUOT)));
module      3309 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EDOTDOT__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EDOTDOT)));
module      3313 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EDOM__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EDOM)));
module      3317 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EDESTADDRREQ__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EDESTADDRREQ)));
module      3321 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EDEADLOCK__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EDEADLOCK)));
module      3325 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EDEADLK__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EDEADLK)));
module      3329 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_ECONNRESET__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(ECONNRESET)));
module      3333 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_ECONNREFUSED__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(ECONNREFUSED)));
module      3337 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_ECONNABORTED__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(ECONNABORTED)));
module      3341 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_ECOMM__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(ECOMM)));
module      3345 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_ECHRNG__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(ECHRNG)));
module      3349 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_ECHILD__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(ECHILD)));
module      3353 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_ECANCELED__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(ECANCELED)));
module      3357 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EBUSY__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EBUSY)));
module      3361 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EBFONT__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EBFONT)));
module      3365 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EBADSLT__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EBADSLT)));
module      3369 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EBADRQC__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EBADRQC)));
module      3373 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EBADR__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EBADR)));
module      3377 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EBADMSG__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EBADMSG)));
module      3381 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EBADFD__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EBADFD)));
module      3385 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EBADF__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EBADF)));
module      3389 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EBADE__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EBADE)));
module      3393 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EALREADY__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EALREADY)));
module      3397 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EAGAIN__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EAGAIN)));
module      3401 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EAFNOSUPPORT__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EAFNOSUPPORT)));
module      3405 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EADV__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EADV)));
module      3409 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EADDRNOTAVAIL__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EADDRNOTAVAIL)));
module      3413 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EADDRINUSE__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EADDRINUSE)));
module      3417 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_EACCES__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(EACCES)));
module      3421 src/syslib.c   Scm_DefineConst(module, SCM_SYMBOL(SCM_OBJ(syslib_E2BIG__VAR)), SCM_OBJ(Scm_MakeInteger(E2BIG)));
module      3423 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-dirname", SCM_OBJ(&syslib_sys_dirname__STUB));
module      3424 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-basename", SCM_OBJ(&syslib_sys_basename__STUB));
module      3428 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-normalize-pathname", SCM_OBJ(&syslib_sys_normalize_pathname__STUB));
module      3429 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-glob", SCM_OBJ(&syslib_sys_glob__STUB));
module      3430 src/syslib.c   SCM_DEFINE(module, "sys-readdir", SCM_OBJ(&syslib_sys_readdir__STUB));
module      162 src/vm.c      v->module = proto ? proto->module : Scm_SchemeModule();
module      611 src/vm.c          gloc = Scm_FindBinding(SCM_IDENTIFIER(v)->module,      \
module      1315 src/vm.c              gloc = Scm_FindBinding(id->module, id->name,
module      1320 src/vm.c                  gloc = Scm_FindBinding(id->module, id->name, FALSE);
module      1366 src/vm.c              Scm_Define(SCM_IDENTIFIER(var)->module,
module      1369 src/vm.c              Scm_DefineConst(SCM_IDENTIFIER(var)->module,
module      2780 src/vm.c      Scm_VM()->module = SCM_MODULE(data);
module      2803 src/vm.c        ScmObj after = Scm_MakeSubr(eval_restore_env, (void*)vm->module,