start       78 ext/uvector/gauche/uvector.h                int start, int end);
start       80 ext/uvector/gauche/uvector.h extern ScmObj Scm_UVectorCopy(ScmUVector *v, int start, int end);
start       85 ext/uvector/gauche/uvector.h               int start, int end, ScmObj endian);
start       87 ext/uvector/gauche/uvector.h               int start, int end, ScmObj endian);
start       113 ext/uvector/gauche/uvector.h extern ScmObj Scm_S8VectorToList(ScmS8Vector *vec, int start, int end);
start       115 ext/uvector/gauche/uvector.h extern ScmObj Scm_S8VectorCopy(ScmS8Vector *vec, int start, int end);
start       118 ext/uvector/gauche/uvector.h extern ScmObj Scm_S8VectorToVector(ScmS8Vector *vec, int start, int end);
start       119 ext/uvector/gauche/uvector.h extern ScmObj Scm_VectorToS8Vector(ScmVector *vec, int start, int end, int clamp);
start       170 ext/uvector/gauche/uvector.h extern ScmObj Scm_U8VectorToList(ScmU8Vector *vec, int start, int end);
start       172 ext/uvector/gauche/uvector.h extern ScmObj Scm_U8VectorCopy(ScmU8Vector *vec, int start, int end);
start       175 ext/uvector/gauche/uvector.h extern ScmObj Scm_U8VectorToVector(ScmU8Vector *vec, int start, int end);
start       176 ext/uvector/gauche/uvector.h extern ScmObj Scm_VectorToU8Vector(ScmVector *vec, int start, int end, int clamp);
start       227 ext/uvector/gauche/uvector.h extern ScmObj Scm_S16VectorToList(ScmS16Vector *vec, int start, int end);
start       229 ext/uvector/gauche/uvector.h extern ScmObj Scm_S16VectorCopy(ScmS16Vector *vec, int start, int end);
start       232 ext/uvector/gauche/uvector.h extern ScmObj Scm_S16VectorToVector(ScmS16Vector *vec, int start, int end);
start       233 ext/uvector/gauche/uvector.h extern ScmObj Scm_VectorToS16Vector(ScmVector *vec, int start, int end, int clamp);
start       284 ext/uvector/gauche/uvector.h extern ScmObj Scm_U16VectorToList(ScmU16Vector *vec, int start, int end);
start       286 ext/uvector/gauche/uvector.h extern ScmObj Scm_U16VectorCopy(ScmU16Vector *vec, int start, int end);
start       289 ext/uvector/gauche/uvector.h extern ScmObj Scm_U16VectorToVector(ScmU16Vector *vec, int start, int end);
start       290 ext/uvector/gauche/uvector.h extern ScmObj Scm_VectorToU16Vector(ScmVector *vec, int start, int end, int clamp);
start       341 ext/uvector/gauche/uvector.h extern ScmObj Scm_S32VectorToList(ScmS32Vector *vec, int start, int end);
start       343 ext/uvector/gauche/uvector.h extern ScmObj Scm_S32VectorCopy(ScmS32Vector *vec, int start, int end);
start       346 ext/uvector/gauche/uvector.h extern ScmObj Scm_S32VectorToVector(ScmS32Vector *vec, int start, int end);
start       347 ext/uvector/gauche/uvector.h extern ScmObj Scm_VectorToS32Vector(ScmVector *vec, int start, int end, int clamp);
start       398 ext/uvector/gauche/uvector.h extern ScmObj Scm_U32VectorToList(ScmU32Vector *vec, int start, int end);
start       400 ext/uvector/gauche/uvector.h extern ScmObj Scm_U32VectorCopy(ScmU32Vector *vec, int start, int end);
start       403 ext/uvector/gauche/uvector.h extern ScmObj Scm_U32VectorToVector(ScmU32Vector *vec, int start, int end);
start       404 ext/uvector/gauche/uvector.h extern ScmObj Scm_VectorToU32Vector(ScmVector *vec, int start, int end, int clamp);
start       455 ext/uvector/gauche/uvector.h extern ScmObj Scm_S64VectorToList(ScmS64Vector *vec, int start, int end);
start       457 ext/uvector/gauche/uvector.h extern ScmObj Scm_S64VectorCopy(ScmS64Vector *vec, int start, int end);
start       460 ext/uvector/gauche/uvector.h extern ScmObj Scm_S64VectorToVector(ScmS64Vector *vec, int start, int end);
start       461 ext/uvector/gauche/uvector.h extern ScmObj Scm_VectorToS64Vector(ScmVector *vec, int start, int end, int clamp);
start       512 ext/uvector/gauche/uvector.h extern ScmObj Scm_U64VectorToList(ScmU64Vector *vec, int start, int end);
start       514 ext/uvector/gauche/uvector.h extern ScmObj Scm_U64VectorCopy(ScmU64Vector *vec, int start, int end);
start       517 ext/uvector/gauche/uvector.h extern ScmObj Scm_U64VectorToVector(ScmU64Vector *vec, int start, int end);
start       518 ext/uvector/gauche/uvector.h extern ScmObj Scm_VectorToU64Vector(ScmVector *vec, int start, int end, int clamp);
start       569 ext/uvector/gauche/uvector.h extern ScmObj Scm_F32VectorToList(ScmF32Vector *vec, int start, int end);
start       571 ext/uvector/gauche/uvector.h extern ScmObj Scm_F32VectorCopy(ScmF32Vector *vec, int start, int end);
start       574 ext/uvector/gauche/uvector.h extern ScmObj Scm_F32VectorToVector(ScmF32Vector *vec, int start, int end);
start       575 ext/uvector/gauche/uvector.h extern ScmObj Scm_VectorToF32Vector(ScmVector *vec, int start, int end, int clamp);
start       626 ext/uvector/gauche/uvector.h extern ScmObj Scm_F64VectorToList(ScmF64Vector *vec, int start, int end);
start       628 ext/uvector/gauche/uvector.h extern ScmObj Scm_F64VectorCopy(ScmF64Vector *vec, int start, int end);
start       631 ext/uvector/gauche/uvector.h extern ScmObj Scm_F64VectorToVector(ScmF64Vector *vec, int start, int end);
start       632 ext/uvector/gauche/uvector.h extern ScmObj Scm_VectorToF64Vector(ScmVector *vec, int start, int end, int clamp);
start       112 ext/uvector/uvector.c ScmObj Scm_UVectorAlias(ScmClass *klass, ScmUVector *v, int start, int end)
start       116 ext/uvector/uvector.c   SCM_CHECK_START_END(start, end, len);
start       123 ext/uvector/uvector.c   if ((start*srcalign)%reqalign != 0 || (end*srcalign)%reqalign != 0) {
start       125 ext/uvector/uvector.c          Scm_ClassOf(SCM_OBJ(v)), start, end, klass);
start       127 ext/uvector/uvector.c   if (reqalign >= srcalign) dstsize = (end-start) / (reqalign/srcalign);
start       128 ext/uvector/uvector.c   else dstsize = (end-start) * (srcalign/reqalign);
start       131 ext/uvector/uvector.c                  (char*)v->elements + start*srcalign,
start       840 ext/uvector/uvector.c ScmObj Scm_VectorToS8Vector(ScmVector *ivec, int start, int end, int clamp)
start       844 ext/uvector/uvector.c   SCM_CHECK_START_END(start, end, length);
start       845 ext/uvector/uvector.c   vec = make_s8vector(end-start, NULL);
start       846 ext/uvector/uvector.c   for (i=start; i<end; i++) {
start       850 ext/uvector/uvector.c     vec->elements[i-start] = elt;
start       859 ext/uvector/uvector.c ScmObj Scm_S8VectorFill(ScmS8Vector *vec, signed char fill, int start, int end)
start       862 ext/uvector/uvector.c   SCM_CHECK_START_END(start, end, size);
start       864 ext/uvector/uvector.c   for (i=start; i<end; i++) vec->elements[i] = fill;
start       893 ext/uvector/uvector.c ScmObj Scm_S8VectorToList(ScmS8Vector *vec, int start, int end)
start       897 ext/uvector/uvector.c   SCM_CHECK_START_END(start, end, size);
start       898 ext/uvector/uvector.c   for (i=start; i<end; i++) {
start       907 ext/uvector/uvector.c ScmObj Scm_S8VectorToVector(ScmS8Vector *vec, int start, int end)
start       911 ext/uvector/uvector.c   SCM_CHECK_START_END(start, end, size);
start       912 ext/uvector/uvector.c   ovec = Scm_MakeVector(end-start, SCM_UNDEFINED);
start       913 ext/uvector/uvector.c   for (i=start; i<end; i++) {
start       917 ext/uvector/uvector.c     SCM_VECTOR_ELEMENT(ovec, i-start) = obj;
start       922 ext/uvector/uvector.c ScmObj Scm_S8VectorCopy(ScmS8Vector *vec, int start, int end)
start       925 ext/uvector/uvector.c   SCM_CHECK_START_END(start, end, size);
start       926 ext/uvector/uvector.c   return Scm_MakeS8VectorFromArray(end-start,
start       927 ext/uvector/uvector.c                   SCM_S8VECTOR_ELEMENTS(vec)+start);
start      1044 ext/uvector/uvector.c ScmObj Scm_VectorToU8Vector(ScmVector *ivec, int start, int end, int clamp)
start      1048 ext/uvector/uvector.c   SCM_CHECK_START_END(start, end, length);
start      1049 ext/uvector/uvector.c   vec = make_u8vector(end-start, NULL);
start      1050 ext/uvector/uvector.c   for (i=start; i<end; i++) {
start      1054 ext/uvector/uvector.c     vec->elements[i-start] = elt;
start      1063 ext/uvector/uvector.c ScmObj Scm_U8VectorFill(ScmU8Vector *vec, unsigned char fill, int start, int end)
start      1066 ext/uvector/uvector.c   SCM_CHECK_START_END(start, end, size);
start      1068 ext/uvector/uvector.c   for (i=start; i<end; i++) vec->elements[i] = fill;
start      1097 ext/uvector/uvector.c ScmObj Scm_U8VectorToList(ScmU8Vector *vec, int start, int end)
start      1101 ext/uvector/uvector.c   SCM_CHECK_START_END(start, end, size);
start      1102 ext/uvector/uvector.c   for (i=start; i<end; i++) {
start      1111 ext/uvector/uvector.c ScmObj Scm_U8VectorToVector(ScmU8Vector *vec, int start, int end)
start      1115 ext/uvector/uvector.c   SCM_CHECK_START_END(start, end, size);
start      1116 ext/uvector/uvector.c   ovec = Scm_MakeVector(end-start, SCM_UNDEFINED);
start      1117 ext/uvector/uvector.c   for (i=start; i<end; i++) {
start      1121 ext/uvector/uvector.c     SCM_VECTOR_ELEMENT(ovec, i-start) = obj;
start      1126 ext/uvector/uvector.c ScmObj Scm_U8VectorCopy(ScmU8Vector *vec, int start, int end)
start      1129 ext/uvector/uvector.c   SCM_CHECK_START_END(start, end, size);
start      1130 ext/uvector/uvector.c   return Scm_MakeU8VectorFromArray(end-start,
start      1131 ext/uvector/uvector.c                   SCM_U8VECTOR_ELEMENTS(vec)+start);
start      1248 ext/uvector/uvector.c ScmObj Scm_VectorToS16Vector(ScmVector *ivec, int start, int end, int clamp)
start      1252 ext/uvector/uvector.c   SCM_CHECK_START_END(start, end, length);
start      1253 ext/uvector/uvector.c   vec = make_s16vector(end-start, NULL);
start      1254 ext/uvector/uvector.c   for (i=start; i<end; i++) {
start      1258 ext/uvector/uvector.c     vec->elements[i-start] = elt;
start      1267 ext/uvector/uvector.c ScmObj Scm_S16VectorFill(ScmS16Vector *vec, short fill, int start, int end)
start      1270 ext/uvector/uvector.c   SCM_CHECK_START_END(start, end, size);
start      1272 ext/uvector/uvector.c   for (i=start; i<end; i++) vec->elements[i] = fill;
start      1301 ext/uvector/uvector.c ScmObj Scm_S16VectorToList(ScmS16Vector *vec, int start, int end)
start      1305 ext/uvector/uvector.c   SCM_CHECK_START_END(start, end, size);
start      1306 ext/uvector/uvector.c   for (i=start; i<end; i++) {
start      1315 ext/uvector/uvector.c ScmObj Scm_S16VectorToVector(ScmS16Vector *vec, int start, int end)
start      1319 ext/uvector/uvector.c   SCM_CHECK_START_END(start, end, size);
start      1320 ext/uvector/uvector.c   ovec = Scm_MakeVector(end-start, SCM_UNDEFINED);
start      1321 ext/uvector/uvector.c   for (i=start; i<end; i++) {
start      1325 ext/uvector/uvector.c     SCM_VECTOR_ELEMENT(ovec, i-start) = obj;
start      1330 ext/uvector/uvector.c ScmObj Scm_S16VectorCopy(ScmS16Vector *vec, int start, int end)
start      1333 ext/uvector/uvector.c   SCM_CHECK_START_END(start, end, size);
start      1334 ext/uvector/uvector.c   return Scm_MakeS16VectorFromArray(end-start,
start      1335 ext/uvector/uvector.c                   SCM_S16VECTOR_ELEMENTS(vec)+start);
start      1452 ext/uvector/uvector.c ScmObj Scm_VectorToU16Vector(ScmVector *ivec, int start, int end, int clamp)
start      1456 ext/uvector/uvector.c   SCM_CHECK_START_END(start, end, length);
start      1457 ext/uvector/uvector.c   vec = make_u16vector(end-start, NULL);
start      1458 ext/uvector/uvector.c   for (i=start; i<end; i++) {
start      1462 ext/uvector/uvector.c     vec->elements[i-start] = elt;
start      1471 ext/uvector/uvector.c ScmObj Scm_U16VectorFill(ScmU16Vector *vec, unsigned short fill, int start, int end)
start      1474 ext/uvector/uvector.c   SCM_CHECK_START_END(start, end, size);
start      1476 ext/uvector/uvector.c   for (i=start; i<end; i++) vec->elements[i] = fill;
start      1505 ext/uvector/uvector.c ScmObj Scm_U16VectorToList(ScmU16Vector *vec, int start, int end)
start      1509 ext/uvector/uvector.c   SCM_CHECK_START_END(start, end, size);
start      1510 ext/uvector/uvector.c   for (i=start; i<end; i++) {
start      1519 ext/uvector/uvector.c ScmObj Scm_U16VectorToVector(ScmU16Vector *vec, int start, int end)
start      1523 ext/uvector/uvector.c   SCM_CHECK_START_END(start, end, size);
start      1524 ext/uvector/uvector.c   ovec = Scm_MakeVector(end-start, SCM_UNDEFINED);
start      1525 ext/uvector/uvector.c   for (i=start; i<end; i++) {
start      1529 ext/uvector/uvector.c     SCM_VECTOR_ELEMENT(ovec, i-start) = obj;
start      1534 ext/uvector/uvector.c ScmObj Scm_U16VectorCopy(ScmU16Vector *vec, int start, int end)
start      1537 ext/uvector/uvector.c   SCM_CHECK_START_END(start, end, size);
start      1538 ext/uvector/uvector.c   return Scm_MakeU16VectorFromArray(end-start,
start      1539 ext/uvector/uvector.c                   SCM_U16VECTOR_ELEMENTS(vec)+start);
start      1656 ext/uvector/uvector.c ScmObj Scm_VectorToS32Vector(ScmVector *ivec, int start, int end, int clamp)
start      1660 ext/uvector/uvector.c   SCM_CHECK_START_END(start, end, length);
start      1661 ext/uvector/uvector.c   vec = make_s32vector(end-start, NULL);
start      1662 ext/uvector/uvector.c   for (i=start; i<end; i++) {
start      1666 ext/uvector/uvector.c     vec->elements[i-start] = elt;
start      1675 ext/uvector/uvector.c ScmObj Scm_S32VectorFill(ScmS32Vector *vec, ScmInt32 fill, int start, int end)
start      1678 ext/uvector/uvector.c   SCM_CHECK_START_END(start, end, size);
start      1680 ext/uvector/uvector.c   for (i=start; i<end; i++) vec->elements[i] = fill;
start      1709 ext/uvector/uvector.c ScmObj Scm_S32VectorToList(ScmS32Vector *vec, int start, int end)
start      1713 ext/uvector/uvector.c   SCM_CHECK_START_END(start, end, size);
start      1714 ext/uvector/uvector.c   for (i=start; i<end; i++) {
start      1723 ext/uvector/uvector.c ScmObj Scm_S32VectorToVector(ScmS32Vector *vec, int start, int end)
start      1727 ext/uvector/uvector.c   SCM_CHECK_START_END(start, end, size);
start      1728 ext/uvector/uvector.c   ovec = Scm_MakeVector(end-start, SCM_UNDEFINED);
start      1729 ext/uvector/uvector.c   for (i=start; i<end; i++) {
start      1733 ext/uvector/uvector.c     SCM_VECTOR_ELEMENT(ovec, i-start) = obj;
start      1738 ext/uvector/uvector.c ScmObj Scm_S32VectorCopy(ScmS32Vector *vec, int start, int end)
start      1741 ext/uvector/uvector.c   SCM_CHECK_START_END(start, end, size);
start      1742 ext/uvector/uvector.c   return Scm_MakeS32VectorFromArray(end-start,
start      1743 ext/uvector/uvector.c                   SCM_S32VECTOR_ELEMENTS(vec)+start);
start      1860 ext/uvector/uvector.c ScmObj Scm_VectorToU32Vector(ScmVector *ivec, int start, int end, int clamp)
start      1864 ext/uvector/uvector.c   SCM_CHECK_START_END(start, end, length);
start      1865 ext/uvector/uvector.c   vec = make_u32vector(end-start, NULL);
start      1866 ext/uvector/uvector.c   for (i=start; i<end; i++) {
start      1870 ext/uvector/uvector.c     vec->elements[i-start] = elt;
start      1879 ext/uvector/uvector.c ScmObj Scm_U32VectorFill(ScmU32Vector *vec, ScmUInt32 fill, int start, int end)
start      1882 ext/uvector/uvector.c   SCM_CHECK_START_END(start, end, size);
start      1884 ext/uvector/uvector.c   for (i=start; i<end; i++) vec->elements[i] = fill;
start      1913 ext/uvector/uvector.c ScmObj Scm_U32VectorToList(ScmU32Vector *vec, int start, int end)
start      1917 ext/uvector/uvector.c   SCM_CHECK_START_END(start, end, size);
start      1918 ext/uvector/uvector.c   for (i=start; i<end; i++) {
start      1927 ext/uvector/uvector.c ScmObj Scm_U32VectorToVector(ScmU32Vector *vec, int start, int end)
start      1931 ext/uvector/uvector.c   SCM_CHECK_START_END(start, end, size);
start      1932 ext/uvector/uvector.c   ovec = Scm_MakeVector(end-start, SCM_UNDEFINED);
start      1933 ext/uvector/uvector.c   for (i=start; i<end; i++) {
start      1937 ext/uvector/uvector.c     SCM_VECTOR_ELEMENT(ovec, i-start) = obj;
start      1942 ext/uvector/uvector.c ScmObj Scm_U32VectorCopy(ScmU32Vector *vec, int start, int end)
start      1945 ext/uvector/uvector.c   SCM_CHECK_START_END(start, end, size);
start      1946 ext/uvector/uvector.c   return Scm_MakeU32VectorFromArray(end-start,
start      1947 ext/uvector/uvector.c                   SCM_U32VECTOR_ELEMENTS(vec)+start);
start      2064 ext/uvector/uvector.c ScmObj Scm_VectorToS64Vector(ScmVector *ivec, int start, int end, int clamp)
start      2068 ext/uvector/uvector.c   SCM_CHECK_START_END(start, end, length);
start      2069 ext/uvector/uvector.c   vec = make_s64vector(end-start, NULL);
start      2070 ext/uvector/uvector.c   for (i=start; i<end; i++) {
start      2074 ext/uvector/uvector.c     vec->elements[i-start] = elt;
start      2083 ext/uvector/uvector.c ScmObj Scm_S64VectorFill(ScmS64Vector *vec, ScmInt64 fill, int start, int end)
start      2086 ext/uvector/uvector.c   SCM_CHECK_START_END(start, end, size);
start      2088 ext/uvector/uvector.c   for (i=start; i<end; i++) vec->elements[i] = fill;
start      2117 ext/uvector/uvector.c ScmObj Scm_S64VectorToList(ScmS64Vector *vec, int start, int end)
start      2121 ext/uvector/uvector.c   SCM_CHECK_START_END(start, end, size);
start      2122 ext/uvector/uvector.c   for (i=start; i<end; i++) {
start      2131 ext/uvector/uvector.c ScmObj Scm_S64VectorToVector(ScmS64Vector *vec, int start, int end)
start      2135 ext/uvector/uvector.c   SCM_CHECK_START_END(start, end, size);
start      2136 ext/uvector/uvector.c   ovec = Scm_MakeVector(end-start, SCM_UNDEFINED);
start      2137 ext/uvector/uvector.c   for (i=start; i<end; i++) {
start      2141 ext/uvector/uvector.c     SCM_VECTOR_ELEMENT(ovec, i-start) = obj;
start      2146 ext/uvector/uvector.c ScmObj Scm_S64VectorCopy(ScmS64Vector *vec, int start, int end)
start      2149 ext/uvector/uvector.c   SCM_CHECK_START_END(start, end, size);
start      2150 ext/uvector/uvector.c   return Scm_MakeS64VectorFromArray(end-start,
start      2151 ext/uvector/uvector.c                   SCM_S64VECTOR_ELEMENTS(vec)+start);
start      2268 ext/uvector/uvector.c ScmObj Scm_VectorToU64Vector(ScmVector *ivec, int start, int end, int clamp)
start      2272 ext/uvector/uvector.c   SCM_CHECK_START_END(start, end, length);
start      2273 ext/uvector/uvector.c   vec = make_u64vector(end-start, NULL);
start      2274 ext/uvector/uvector.c   for (i=start; i<end; i++) {
start      2278 ext/uvector/uvector.c     vec->elements[i-start] = elt;
start      2287 ext/uvector/uvector.c ScmObj Scm_U64VectorFill(ScmU64Vector *vec, ScmUInt64 fill, int start, int end)
start      2290 ext/uvector/uvector.c   SCM_CHECK_START_END(start, end, size);
start      2292 ext/uvector/uvector.c   for (i=start; i<end; i++) vec->elements[i] = fill;
start      2321 ext/uvector/uvector.c ScmObj Scm_U64VectorToList(ScmU64Vector *vec, int start, int end)
start      2325 ext/uvector/uvector.c   SCM_CHECK_START_END(start, end, size);
start      2326 ext/uvector/uvector.c   for (i=start; i<end; i++) {
start      2335 ext/uvector/uvector.c ScmObj Scm_U64VectorToVector(ScmU64Vector *vec, int start, int end)
start      2339 ext/uvector/uvector.c   SCM_CHECK_START_END(start, end, size);
start      2340 ext/uvector/uvector.c   ovec = Scm_MakeVector(end-start, SCM_UNDEFINED);
start      2341 ext/uvector/uvector.c   for (i=start; i<end; i++) {
start      2345 ext/uvector/uvector.c     SCM_VECTOR_ELEMENT(ovec, i-start) = obj;
start      2350 ext/uvector/uvector.c ScmObj Scm_U64VectorCopy(ScmU64Vector *vec, int start, int end)
start      2353 ext/uvector/uvector.c   SCM_CHECK_START_END(start, end, size);
start      2354 ext/uvector/uvector.c   return Scm_MakeU64VectorFromArray(end-start,
start      2355 ext/uvector/uvector.c                   SCM_U64VECTOR_ELEMENTS(vec)+start);
start      2472 ext/uvector/uvector.c ScmObj Scm_VectorToF32Vector(ScmVector *ivec, int start, int end, int clamp)
start      2476 ext/uvector/uvector.c   SCM_CHECK_START_END(start, end, length);
start      2477 ext/uvector/uvector.c   vec = make_f32vector(end-start, NULL);
start      2478 ext/uvector/uvector.c   for (i=start; i<end; i++) {
start      2482 ext/uvector/uvector.c     vec->elements[i-start] = elt;
start      2491 ext/uvector/uvector.c ScmObj Scm_F32VectorFill(ScmF32Vector *vec, float fill, int start, int end)
start      2494 ext/uvector/uvector.c   SCM_CHECK_START_END(start, end, size);
start      2496 ext/uvector/uvector.c   for (i=start; i<end; i++) vec->elements[i] = fill;
start      2525 ext/uvector/uvector.c ScmObj Scm_F32VectorToList(ScmF32Vector *vec, int start, int end)
start      2529 ext/uvector/uvector.c   SCM_CHECK_START_END(start, end, size);
start      2530 ext/uvector/uvector.c   for (i=start; i<end; i++) {
start      2539 ext/uvector/uvector.c ScmObj Scm_F32VectorToVector(ScmF32Vector *vec, int start, int end)
start      2543 ext/uvector/uvector.c   SCM_CHECK_START_END(start, end, size);
start      2544 ext/uvector/uvector.c   ovec = Scm_MakeVector(end-start, SCM_UNDEFINED);
start      2545 ext/uvector/uvector.c   for (i=start; i<end; i++) {
start      2549 ext/uvector/uvector.c     SCM_VECTOR_ELEMENT(ovec, i-start) = obj;
start      2554 ext/uvector/uvector.c ScmObj Scm_F32VectorCopy(ScmF32Vector *vec, int start, int end)
start      2557 ext/uvector/uvector.c   SCM_CHECK_START_END(start, end, size);
start      2558 ext/uvector/uvector.c   return Scm_MakeF32VectorFromArray(end-start,
start      2559 ext/uvector/uvector.c                   SCM_F32VECTOR_ELEMENTS(vec)+start);
start      2676 ext/uvector/uvector.c ScmObj Scm_VectorToF64Vector(ScmVector *ivec, int start, int end, int clamp)
start      2680 ext/uvector/uvector.c   SCM_CHECK_START_END(start, end, length);
start      2681 ext/uvector/uvector.c   vec = make_f64vector(end-start, NULL);
start      2682 ext/uvector/uvector.c   for (i=start; i<end; i++) {
start      2686 ext/uvector/uvector.c     vec->elements[i-start] = elt;
start      2695 ext/uvector/uvector.c ScmObj Scm_F64VectorFill(ScmF64Vector *vec, double fill, int start, int end)
start      2698 ext/uvector/uvector.c   SCM_CHECK_START_END(start, end, size);
start      2700 ext/uvector/uvector.c   for (i=start; i<end; i++) vec->elements[i] = fill;
start      2729 ext/uvector/uvector.c ScmObj Scm_F64VectorToList(ScmF64Vector *vec, int start, int end)
start      2733 ext/uvector/uvector.c   SCM_CHECK_START_END(start, end, size);
start      2734 ext/uvector/uvector.c   for (i=start; i<end; i++) {
start      2743 ext/uvector/uvector.c ScmObj Scm_F64VectorToVector(ScmF64Vector *vec, int start, int end)
start      2747 ext/uvector/uvector.c   SCM_CHECK_START_END(start, end, size);
start      2748 ext/uvector/uvector.c   ovec = Scm_MakeVector(end-start, SCM_UNDEFINED);
start      2749 ext/uvector/uvector.c   for (i=start; i<end; i++) {
start      2753 ext/uvector/uvector.c     SCM_VECTOR_ELEMENT(ovec, i-start) = obj;
start      2758 ext/uvector/uvector.c ScmObj Scm_F64VectorCopy(ScmF64Vector *vec, int start, int end)
start      2761 ext/uvector/uvector.c   SCM_CHECK_START_END(start, end, size);
start      2762 ext/uvector/uvector.c   return Scm_MakeF64VectorFromArray(end-start,
start      2763 ext/uvector/uvector.c                   SCM_F64VECTOR_ELEMENTS(vec)+start);
start      9611 ext/uvector/uvector.c ScmObj Scm_UVectorCopy(ScmUVector *v, int start, int end)
start      9614 ext/uvector/uvector.c   case 0: return Scm_S8VectorCopy(SCM_S8VECTOR(v), start, end);
start      9615 ext/uvector/uvector.c   case 1: return Scm_U8VectorCopy(SCM_U8VECTOR(v), start, end);
start      9616 ext/uvector/uvector.c   case 2: return Scm_S16VectorCopy(SCM_S16VECTOR(v), start, end);
start      9617 ext/uvector/uvector.c   case 3: return Scm_U16VectorCopy(SCM_U16VECTOR(v), start, end);
start      9618 ext/uvector/uvector.c   case 4: return Scm_S32VectorCopy(SCM_S32VECTOR(v), start, end);
start      9619 ext/uvector/uvector.c   case 5: return Scm_U32VectorCopy(SCM_U32VECTOR(v), start, end);
start      9620 ext/uvector/uvector.c   case 6: return Scm_S64VectorCopy(SCM_S64VECTOR(v), start, end);
start      9621 ext/uvector/uvector.c   case 7: return Scm_U64VectorCopy(SCM_U64VECTOR(v), start, end);
start      9622 ext/uvector/uvector.c   case 8: return Scm_F32VectorCopy(SCM_F32VECTOR(v), start, end);
start      9623 ext/uvector/uvector.c   case 9: return Scm_F64VectorCopy(SCM_F64VECTOR(v), start, end);
start      9681 ext/uvector/uvector.c            int start, int end, ScmObj endian)
start      9685 ext/uvector/uvector.c   SCM_CHECK_START_END(start, end, len);
start      9691 ext/uvector/uvector.c   r = Scm_Getz((char*)v->elements + start*eltsize,
start      9692 ext/uvector/uvector.c         (end-start)*eltsize, port);
start      9707 ext/uvector/uvector.c            int start, int end, ScmObj endian)
start      9710 ext/uvector/uvector.c   SCM_CHECK_START_END(start, end, len);
start      9721 ext/uvector/uvector.c     Scm_Putz((const char*)v->elements + start*eltsize,
start      9722 ext/uvector/uvector.c         (end-start)*eltsize, port);
start      9733 ext/uvector/uvector.c       for (i=start; i<end; i++) {
start      9744 ext/uvector/uvector.c       for (i=start; i<end; i++) {
start      9755 ext/uvector/uvector.c       for (i=start; i<end; i++) {
start       182 ext/uvector/uvlib.c  int start;
start       198 ext/uvector/uvlib.c  start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start       209 ext/uvector/uvlib.c SCM_RESULT = Scm_S8VectorCopy(v, start, end);
start       286 ext/uvector/uvlib.c  int start;
start       302 ext/uvector/uvlib.c  start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start       313 ext/uvector/uvlib.c SCM_RESULT = Scm_S8VectorToList(v, start, end);
start       356 ext/uvector/uvlib.c  int start;
start       374 ext/uvector/uvlib.c  start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start       385 ext/uvector/uvlib.c  SCM_RETURN(Scm_S8VectorFill(v, filler, start, end));
start       397 ext/uvector/uvlib.c  int start;
start       413 ext/uvector/uvlib.c  start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start       424 ext/uvector/uvlib.c SCM_RESULT = Scm_S8VectorToVector(v, start, end);
start       438 ext/uvector/uvlib.c  int start;
start       456 ext/uvector/uvlib.c  start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start       471 ext/uvector/uvlib.c SCM_RETURN(Scm_VectorToS8Vector(v, start, end, clamp_arg(clamp)));
start       631 ext/uvector/uvlib.c  int start;
start       647 ext/uvector/uvlib.c  start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start       658 ext/uvector/uvlib.c SCM_RESULT = Scm_U8VectorCopy(v, start, end);
start       735 ext/uvector/uvlib.c  int start;
start       751 ext/uvector/uvlib.c  start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start       762 ext/uvector/uvlib.c SCM_RESULT = Scm_U8VectorToList(v, start, end);
start       805 ext/uvector/uvlib.c  int start;
start       823 ext/uvector/uvlib.c  start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start       834 ext/uvector/uvlib.c  SCM_RETURN(Scm_U8VectorFill(v, filler, start, end));
start       846 ext/uvector/uvlib.c  int start;
start       862 ext/uvector/uvlib.c  start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start       873 ext/uvector/uvlib.c SCM_RESULT = Scm_U8VectorToVector(v, start, end);
start       887 ext/uvector/uvlib.c  int start;
start       905 ext/uvector/uvlib.c  start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start       920 ext/uvector/uvlib.c SCM_RETURN(Scm_VectorToU8Vector(v, start, end, clamp_arg(clamp)));
start      1080 ext/uvector/uvlib.c  int start;
start      1096 ext/uvector/uvlib.c  start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start      1107 ext/uvector/uvlib.c SCM_RESULT = Scm_S16VectorCopy(v, start, end);
start      1184 ext/uvector/uvlib.c  int start;
start      1200 ext/uvector/uvlib.c  start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start      1211 ext/uvector/uvlib.c SCM_RESULT = Scm_S16VectorToList(v, start, end);
start      1254 ext/uvector/uvlib.c  int start;
start      1272 ext/uvector/uvlib.c  start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start      1283 ext/uvector/uvlib.c  SCM_RETURN(Scm_S16VectorFill(v, filler, start, end));
start      1295 ext/uvector/uvlib.c  int start;
start      1311 ext/uvector/uvlib.c  start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start      1322 ext/uvector/uvlib.c SCM_RESULT = Scm_S16VectorToVector(v, start, end);
start      1336 ext/uvector/uvlib.c  int start;
start      1354 ext/uvector/uvlib.c  start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start      1369 ext/uvector/uvlib.c SCM_RETURN(Scm_VectorToS16Vector(v, start, end, clamp_arg(clamp)));
start      1529 ext/uvector/uvlib.c  int start;
start      1545 ext/uvector/uvlib.c  start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start      1556 ext/uvector/uvlib.c SCM_RESULT = Scm_U16VectorCopy(v, start, end);
start      1633 ext/uvector/uvlib.c  int start;
start      1649 ext/uvector/uvlib.c  start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start      1660 ext/uvector/uvlib.c SCM_RESULT = Scm_U16VectorToList(v, start, end);
start      1703 ext/uvector/uvlib.c  int start;
start      1721 ext/uvector/uvlib.c  start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start      1732 ext/uvector/uvlib.c  SCM_RETURN(Scm_U16VectorFill(v, filler, start, end));
start      1744 ext/uvector/uvlib.c  int start;
start      1760 ext/uvector/uvlib.c  start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start      1771 ext/uvector/uvlib.c SCM_RESULT = Scm_U16VectorToVector(v, start, end);
start      1785 ext/uvector/uvlib.c  int start;
start      1803 ext/uvector/uvlib.c  start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start      1818 ext/uvector/uvlib.c SCM_RETURN(Scm_VectorToU16Vector(v, start, end, clamp_arg(clamp)));
start      1978 ext/uvector/uvlib.c  int start;
start      1994 ext/uvector/uvlib.c  start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start      2005 ext/uvector/uvlib.c SCM_RESULT = Scm_S32VectorCopy(v, start, end);
start      2082 ext/uvector/uvlib.c  int start;
start      2098 ext/uvector/uvlib.c  start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start      2109 ext/uvector/uvlib.c SCM_RESULT = Scm_S32VectorToList(v, start, end);
start      2152 ext/uvector/uvlib.c  int start;
start      2170 ext/uvector/uvlib.c  start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start      2181 ext/uvector/uvlib.c  SCM_RETURN(Scm_S32VectorFill(v, filler, start, end));
start      2193 ext/uvector/uvlib.c  int start;
start      2209 ext/uvector/uvlib.c  start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start      2220 ext/uvector/uvlib.c SCM_RESULT = Scm_S32VectorToVector(v, start, end);
start      2234 ext/uvector/uvlib.c  int start;
start      2252 ext/uvector/uvlib.c  start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start      2267 ext/uvector/uvlib.c SCM_RETURN(Scm_VectorToS32Vector(v, start, end, clamp_arg(clamp)));
start      2427 ext/uvector/uvlib.c  int start;
start      2443 ext/uvector/uvlib.c  start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start      2454 ext/uvector/uvlib.c SCM_RESULT = Scm_U32VectorCopy(v, start, end);
start      2531 ext/uvector/uvlib.c  int start;
start      2547 ext/uvector/uvlib.c  start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start      2558 ext/uvector/uvlib.c SCM_RESULT = Scm_U32VectorToList(v, start, end);
start      2601 ext/uvector/uvlib.c  int start;
start      2619 ext/uvector/uvlib.c  start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start      2630 ext/uvector/uvlib.c  SCM_RETURN(Scm_U32VectorFill(v, filler, start, end));
start      2642 ext/uvector/uvlib.c  int start;
start      2658 ext/uvector/uvlib.c  start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start      2669 ext/uvector/uvlib.c SCM_RESULT = Scm_U32VectorToVector(v, start, end);
start      2683 ext/uvector/uvlib.c  int start;
start      2701 ext/uvector/uvlib.c  start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start      2716 ext/uvector/uvlib.c SCM_RETURN(Scm_VectorToU32Vector(v, start, end, clamp_arg(clamp)));
start      2876 ext/uvector/uvlib.c  int start;
start      2892 ext/uvector/uvlib.c  start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start      2903 ext/uvector/uvlib.c SCM_RESULT = Scm_S64VectorCopy(v, start, end);
start      2980 ext/uvector/uvlib.c  int start;
start      2996 ext/uvector/uvlib.c  start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start      3007 ext/uvector/uvlib.c SCM_RESULT = Scm_S64VectorToList(v, start, end);
start      3050 ext/uvector/uvlib.c  int start;
start      3068 ext/uvector/uvlib.c  start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start      3079 ext/uvector/uvlib.c  SCM_RETURN(Scm_S64VectorFill(v, filler, start, end));
start      3091 ext/uvector/uvlib.c  int start;
start      3107 ext/uvector/uvlib.c  start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start      3118 ext/uvector/uvlib.c SCM_RESULT = Scm_S64VectorToVector(v, start, end);
start      3132 ext/uvector/uvlib.c  int start;
start      3150 ext/uvector/uvlib.c  start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start      3165 ext/uvector/uvlib.c SCM_RETURN(Scm_VectorToS64Vector(v, start, end, clamp_arg(clamp)));
start      3325 ext/uvector/uvlib.c  int start;
start      3341 ext/uvector/uvlib.c  start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start      3352 ext/uvector/uvlib.c SCM_RESULT = Scm_U64VectorCopy(v, start, end);
start      3429 ext/uvector/uvlib.c  int start;
start      3445 ext/uvector/uvlib.c  start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start      3456 ext/uvector/uvlib.c SCM_RESULT = Scm_U64VectorToList(v, start, end);
start      3499 ext/uvector/uvlib.c  int start;
start      3517 ext/uvector/uvlib.c  start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start      3528 ext/uvector/uvlib.c  SCM_RETURN(Scm_U64VectorFill(v, filler, start, end));
start      3540 ext/uvector/uvlib.c  int start;
start      3556 ext/uvector/uvlib.c  start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start      3567 ext/uvector/uvlib.c SCM_RESULT = Scm_U64VectorToVector(v, start, end);
start      3581 ext/uvector/uvlib.c  int start;
start      3599 ext/uvector/uvlib.c  start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start      3614 ext/uvector/uvlib.c SCM_RETURN(Scm_VectorToU64Vector(v, start, end, clamp_arg(clamp)));
start      3774 ext/uvector/uvlib.c  int start;
start      3790 ext/uvector/uvlib.c  start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start      3801 ext/uvector/uvlib.c SCM_RESULT = Scm_F32VectorCopy(v, start, end);
start      3878 ext/uvector/uvlib.c  int start;
start      3894 ext/uvector/uvlib.c  start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start      3905 ext/uvector/uvlib.c SCM_RESULT = Scm_F32VectorToList(v, start, end);
start      3948 ext/uvector/uvlib.c  int start;
start      3966 ext/uvector/uvlib.c  start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start      3977 ext/uvector/uvlib.c  SCM_RETURN(Scm_F32VectorFill(v, filler, start, end));
start      3989 ext/uvector/uvlib.c  int start;
start      4005 ext/uvector/uvlib.c  start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start      4016 ext/uvector/uvlib.c SCM_RESULT = Scm_F32VectorToVector(v, start, end);
start      4030 ext/uvector/uvlib.c  int start;
start      4048 ext/uvector/uvlib.c  start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start      4063 ext/uvector/uvlib.c SCM_RETURN(Scm_VectorToF32Vector(v, start, end, clamp_arg(clamp)));
start      4223 ext/uvector/uvlib.c  int start;
start      4239 ext/uvector/uvlib.c  start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start      4250 ext/uvector/uvlib.c SCM_RESULT = Scm_F64VectorCopy(v, start, end);
start      4327 ext/uvector/uvlib.c  int start;
start      4343 ext/uvector/uvlib.c  start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start      4354 ext/uvector/uvlib.c SCM_RESULT = Scm_F64VectorToList(v, start, end);
start      4397 ext/uvector/uvlib.c  int start;
start      4415 ext/uvector/uvlib.c  start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start      4426 ext/uvector/uvlib.c  SCM_RETURN(Scm_F64VectorFill(v, filler, start, end));
start      4438 ext/uvector/uvlib.c  int start;
start      4454 ext/uvector/uvlib.c  start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start      4465 ext/uvector/uvlib.c SCM_RESULT = Scm_F64VectorToVector(v, start, end);
start      4479 ext/uvector/uvlib.c  int start;
start      4497 ext/uvector/uvlib.c  start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start      4512 ext/uvector/uvlib.c SCM_RETURN(Scm_VectorToF64Vector(v, start, end, clamp_arg(clamp)));
start      8870 ext/uvector/uvlib.c  int start;
start      8889 ext/uvector/uvlib.c  start = Scm_GetInteger(start_scm);
start      8900 ext/uvector/uvlib.c SCM_RESULT = Scm_UVectorAlias(klass, v, start, end);
start      8956 ext/uvector/uvlib.c  int start;
start      8981 ext/uvector/uvlib.c  start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start      8998 ext/uvector/uvlib.c SCM_RESULT = Scm_ReadBlockX(v, port, start, end, endian);
start      9014 ext/uvector/uvlib.c  int start;
start      9039 ext/uvector/uvlib.c  start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start      9056 ext/uvector/uvlib.c SCM_RESULT = Scm_WriteBlock(v, port, start, end, endian);
start      9065 ext/uvector/uvlib.c static ScmObj string_to_bytevector(ScmClass *klass, ScmString *s, int start, int end)
start      9069 ext/uvector/uvlib.c  SCM_CHECK_START_END(start, end, len);
start      9070 ext/uvector/uvlib.c  if (start == 0) sp = ss;
start      9071 ext/uvector/uvlib.c  else sp = Scm_StringPosition(s, start);
start      9083 ext/uvector/uvlib.c  int start;
start      9099 ext/uvector/uvlib.c  start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start      9108 ext/uvector/uvlib.c SCM_RETURN(string_to_bytevector(SCM_CLASS_S8VECTOR, s, start, end));
start      9120 ext/uvector/uvlib.c  int start;
start      9136 ext/uvector/uvlib.c  start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start      9145 ext/uvector/uvlib.c SCM_RETURN(string_to_bytevector(SCM_CLASS_U8VECTOR, s, start, end));
start      9152 ext/uvector/uvlib.c static ScmObj string_to_bytevectorX(ScmUVector *v, int tstart, ScmString *s, int start, int end)
start      9160 ext/uvector/uvlib.c  SCM_CHECK_START_END(start, end, len);
start      9161 ext/uvector/uvlib.c  if (start == 0) sp = ss;
start      9162 ext/uvector/uvlib.c  else sp = Scm_StringPosition(s, start);
start      9183 ext/uvector/uvlib.c  int start;
start      9205 ext/uvector/uvlib.c  start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start      9214 ext/uvector/uvlib.c SCM_RETURN(string_to_bytevectorX(SCM_UVECTOR(v), tstart, s, start, end));
start      9230 ext/uvector/uvlib.c  int start;
start      9252 ext/uvector/uvlib.c  start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start      9261 ext/uvector/uvlib.c SCM_RETURN(string_to_bytevectorX(SCM_UVECTOR(v), tstart, s, start, end));
start      9268 ext/uvector/uvlib.c static ScmObj bytevector_to_string(ScmUVector *v, int start, int end)
start      9271 ext/uvector/uvlib.c  SCM_CHECK_START_END(start, end, len);
start      9272 ext/uvector/uvlib.c  return Scm_MakeString((char *)(SCM_UVECTOR_ELEMENTS(v)+start),
start      9273 ext/uvector/uvlib.c             end-start, -1, SCM_MAKSTR_COPYING);
start      9280 ext/uvector/uvlib.c  int start;
start      9296 ext/uvector/uvlib.c  start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start      9305 ext/uvector/uvlib.c SCM_RETURN(bytevector_to_string(SCM_UVECTOR(v), start, end));
start      9317 ext/uvector/uvlib.c  int start;
start      9333 ext/uvector/uvlib.c  start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start      9342 ext/uvector/uvlib.c SCM_RETURN(bytevector_to_string(SCM_UVECTOR(v), start, end));
start      9349 ext/uvector/uvlib.c static ScmObj string_to_wordvector(ScmClass *klass, ScmString *s, int start, int end)
start      9354 ext/uvector/uvlib.c  SCM_CHECK_START_END(start, end, len);
start      9355 ext/uvector/uvlib.c  if (start == 0) sp = ss;
start      9356 ext/uvector/uvlib.c  else sp = Scm_StringPosition(s, start);
start      9359 ext/uvector/uvlib.c  v = Scm_MakeUVector(klass, end - start, NULL);
start      9374 ext/uvector/uvlib.c  int start;
start      9390 ext/uvector/uvlib.c  start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start      9399 ext/uvector/uvlib.c SCM_RETURN(string_to_wordvector(SCM_CLASS_S32VECTOR, s, start, end));
start      9411 ext/uvector/uvlib.c  int start;
start      9427 ext/uvector/uvlib.c  start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start      9436 ext/uvector/uvlib.c SCM_RETURN(string_to_wordvector(SCM_CLASS_U32VECTOR, s, start, end));
start      9443 ext/uvector/uvlib.c static ScmObj wordvector_to_string(ScmUVector *v, int start, int end)
start      9448 ext/uvector/uvlib.c  SCM_CHECK_START_END(start, end, len);
start      9450 ext/uvector/uvlib.c  for (; start < end; start++) {
start      9451 ext/uvector/uvlib.c   ScmChar ch = (ScmChar)eltp[start];
start      9461 ext/uvector/uvlib.c  int start;
start      9477 ext/uvector/uvlib.c  start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start      9486 ext/uvector/uvlib.c SCM_RETURN(wordvector_to_string(SCM_UVECTOR(v), start, end));
start      9498 ext/uvector/uvlib.c  int start;
start      9514 ext/uvector/uvlib.c  start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start      9523 ext/uvector/uvlib.c SCM_RETURN(wordvector_to_string(SCM_UVECTOR(v), start, end));
start       166 ext/vport/vport.c     const char *start;
start       169 ext/vport/vport.c     start = Scm_GetStringContent(SCM_STRING(s), &size, NULL, NULL);
start       172 ext/vport/vport.c       memcpy(buf, start, buflen);
start       175 ext/vport/vport.c       memcpy(buf, start, size);
start       516 gc/aix_irix_threads.c   void *(*start)(void *);
start       537 gc/aix_irix_threads.c   start = si -> start_routine;
start       547 gc/aix_irix_threads.c   result = (*start)(start_arg);
start       168 gc/allchblk.c   ptr_t start, end;
start       173 gc/allchblk.c 	start = GC_heap_sects[i].hs_start;
start       175 gc/allchblk.c 	end = start + bytes;
start       181 gc/allchblk.c 	GC_printf2("***Section from 0x%lx to 0x%lx\n", start, end);
start       182 gc/allchblk.c 	for (p = start; p < end;) {
start       850 gc/alloc.c       unsigned long start = (unsigned long) GC_heap_sects[i].hs_start;
start       856 gc/alloc.c     		  start, (unsigned long)(start + len));
start       857 gc/alloc.c     	for (h = (struct hblk *)start; h < (struct hblk *)(start + len); h++) {
start       270 gc/blacklst.c word GC_number_stack_black_listed(start, endp1)
start       271 gc/blacklst.c struct hblk *start, *endp1;
start       276 gc/blacklst.c   for (h = start; h < endp1; h++) {
start       292 gc/blacklst.c   	struct hblk * start = (struct hblk *) GC_heap_sects[i].hs_start;
start       294 gc/blacklst.c   	struct hblk * endp1 = start + len/HBLKSIZE;
start       296 gc/blacklst.c   	total += GC_number_stack_black_listed(start, endp1);
start       155 gc/checksums.c   register ptr_t start;
start       166 gc/checksums.c   	start = GC_heap_sects[i].hs_start;
start       167 gc/checksums.c     for (h = (struct hblk *)start;
start       168 gc/checksums.c       h < (struct hblk *)(start + GC_heap_sects[i].hs_bytes);
start       357 gc/cord/cordxtra.c size_t CORD_str(CORD x, size_t start, CORD s)
start       372 gc/cord/cordxtra.c   if (s == CORD_EMPTY) return(start);
start       380 gc/cord/cordxtra.c   if (xlen < start || xlen - start < slen) return(CORD_NOT_FOUND);
start       383 gc/cord/cordxtra.c   CORD_set_pos(xpos, x, start);
start       393 gc/cord/cordxtra.c   for (match_pos = start; ; match_pos++) {
start       245 gc/dyn_load.c     char * start;
start       256 gc/dyn_load.c         start = ((char *)(p->p_vaddr)) + offset;
start       258 gc/dyn_load.c          start,
start       259 gc/dyn_load.c          start + p->p_memsz,
start       307 gc/dyn_load.c char *GC_parse_map_entry(char *buf_ptr, word *start, word *end,
start       317 gc/dyn_load.c   word start, end;
start       336 gc/dyn_load.c     buf_ptr = GC_parse_map_entry(buf_ptr, &start, &end, prot_buf, &maj_dev);
start       342 gc/dyn_load.c 	  if (start <= (word)GC_stackbottom && end >= (word)GC_stackbottom) {
start       347 gc/dyn_load.c 	   if (GC_segment_is_thread_stack(start, end)) continue;
start       350 gc/dyn_load.c 	  if (start < least_ha && end > least_ha) {
start       353 gc/dyn_load.c 	  if (start < greatest_ha && end > greatest_ha) {
start       354 gc/dyn_load.c 		start = greatest_ha;
start       356 gc/dyn_load.c 	  if (start >= least_ha && end <= greatest_ha) continue;
start       357 gc/dyn_load.c 	  GC_add_roots_inner((char *)start, (char *)end, TRUE);
start       399 gc/dyn_load.c  char * start;
start       413 gc/dyn_load.c 	 start = ((char *)(p->p_vaddr)) + info->dlpi_addr;
start       414 gc/dyn_load.c 	 GC_add_roots_inner(start, start + p->p_memsz, TRUE);
start       539 gc/dyn_load.c     char * start;
start       550 gc/dyn_load.c         start = ((char *)(p->p_vaddr)) + offset;
start       551 gc/dyn_load.c         GC_add_roots_inner(start, start + p->p_memsz, TRUE);
start       594 gc/dyn_load.c   register ptr_t start;
start       643 gc/dyn_load.c     start = (ptr_t)(addr_map[i].pr_vaddr);
start       644 gc/dyn_load.c     if (GC_roots_present(start)) goto irrelevant;
start       645 gc/dyn_load.c     if (start < heap_end && start >= heap_start)
start       648 gc/dyn_load.c 	 if (GC_is_thread_stack(start)) goto irrelevant;
start       651 gc/dyn_load.c     limit = start + addr_map[i].pr_size;
start       656 gc/dyn_load.c 	 if (addr_map[i].pr_off == 0 && strncmp(start, ELFMAG, 4) == 0) {
start       669 gc/dyn_load.c 	    if (map_irr[i] == start) goto irrelevant;
start       671 gc/dyn_load.c 	  arg = (caddr_t)start;
start       678 gc/dyn_load.c 	        map_irr[n_irr++] = start;
start       685 gc/dyn_load.c     GC_add_roots_inner(start, limit, TRUE);
start       709 gc/dyn_load.c   extern void GC_get_next_stack(char *start, char **lo, char **hi);
start       788 gc/dyn_load.c  static GC_bool is_frame_buffer(ptr_t start, size_t len, DWORD tp)
start       824 gc/dyn_load.c 	    start);
start      1142 gc/dyn_load.c   unsigned long start,end,i;
start      1148 gc/dyn_load.c       start = slide + sec->addr;
start      1149 gc/dyn_load.c       end = start + sec->size;
start      1152 gc/dyn_load.c         start,end,sec->size,GC_dyld_name_for_hdr(hdr));
start      1154 gc/dyn_load.c     GC_add_roots((char*)start,(char*)end);
start      1163 gc/dyn_load.c   unsigned long start,end,i;
start      1169 gc/dyn_load.c     start = slide + sec->addr;
start      1170 gc/dyn_load.c     end = start + sec->size;
start      1173 gc/dyn_load.c         start,end,sec->size,GC_dyld_name_for_hdr(hdr));
start      1175 gc/dyn_load.c     GC_remove_roots((char*)start,(char*)end);
start       224 gc/include/cord.h size_t CORD_str(CORD x, size_t start, CORD s);
start       346 gc/include/gc.h GC_API void GC_exclude_static_roots GC_PROTO((GC_PTR start, GC_PTR finish));
start      1497 gc/include/private/gc_priv.h 	struct hblk *start, struct hblk *endp1));
start      1770 gc/include/private/gc_priv.h  void GC_unmap(ptr_t start, word bytes);
start      1771 gc/include/private/gc_priv.h  void GC_remap(ptr_t start, word bytes);
start       424 gc/mark_rts.c void GC_exclude_static_roots(start, finish)
start       425 gc/mark_rts.c GC_PTR start;
start       434 gc/mark_rts.c 	next = GC_next_exclusion(start);
start       443 gc/mark_rts.c      next -> e_start = (ptr_t)start;
start       454 gc/mark_rts.c   GC_excl_table[next_index].e_start = (ptr_t)start;
start       277 gc/os_dep.c  char *GC_parse_map_entry(char *buf_ptr, word *start, word *end,
start       294 gc/os_dep.c      *start = strtoul(tok, NULL, 16);
start       876 gc/os_dep.c     word start, end;
start       882 gc/os_dep.c      buf_ptr = GC_parse_map_entry(buf_ptr, &start, &end, prot_buf, &maj_dev);
start       885 gc/os_dep.c  	  if (end < (word)(&dummy) && start > current_best) current_best = start;
start      1201 gc/os_dep.c   ptr_t GC_least_described_address(ptr_t start)
start      1210 gc/os_dep.c    p = (ptr_t)((word)start & ~(GC_page_size - 1));
start      1806 gc/os_dep.c  ptr_t GC_unmap_start(ptr_t start, word bytes)
start      1808 gc/os_dep.c    ptr_t result = start;
start      1812 gc/os_dep.c    if (result + GC_page_size > start + bytes) return 0;
start      1818 gc/os_dep.c  ptr_t GC_unmap_end(ptr_t start, word bytes)
start      1820 gc/os_dep.c    ptr_t end_addr = start + bytes;
start      1836 gc/os_dep.c  void GC_unmap(ptr_t start, word bytes)
start      1838 gc/os_dep.c    ptr_t start_addr = GC_unmap_start(start, bytes);
start      1839 gc/os_dep.c    ptr_t end_addr = GC_unmap_end(start, bytes);
start      1871 gc/os_dep.c  void GC_remap(ptr_t start, word bytes)
start      1873 gc/os_dep.c    ptr_t start_addr = GC_unmap_start(start, bytes);
start      1874 gc/os_dep.c    ptr_t end_addr = GC_unmap_end(start, bytes);
start      2019 gc/os_dep.c  void GC_push_thread_stack(start, stop)
start      2020 gc/os_dep.c  word start, stop;
start      2022 gc/os_dep.c    GC_push_all_stack((ptr_t)start, (ptr_t)stop + sizeof(word));
start      2821 gc/os_dep.c    ptr_t start;
start      2830 gc/os_dep.c      start = GC_heap_sects[i].hs_start;
start      2833 gc/os_dep.c       PROTECT(start, len);
start      2836 gc/os_dep.c  	 GC_ASSERT(PAGE_ALIGNED(start))
start      2837 gc/os_dep.c  	 current_start = current = (struct hblk *)start;
start      2838 gc/os_dep.c  	 limit = (struct hblk *)(start + len);
start      1126 gc/pthread_support.c   void *(*start)(void *);
start      1170 gc/pthread_support.c   start = si -> start_routine;
start      1172 gc/pthread_support.c 	GC_printf1("start_routine = 0x%lx\n", start);
start      1183 gc/pthread_support.c   result = (*start)(start_arg);
start       748 gc/solaris_threads.c    start:
start       757 gc/solaris_threads.c            goto start; /* Thread started just before we */
start       406 gc/win32_threads.c void GC_get_next_stack(char *start, char **lo, char **hi)
start       416 gc/win32_threads.c 	if (0 != s && s > start && s < current_min) {
start       426 gc/win32_threads.c   if (*lo < start) *lo = start;
start       450 gc/win32_threads.c   LPTHREAD_START_ROUTINE start;
start       476 gc/win32_threads.c   	args -> start = lpStartAddress;
start       500 gc/win32_threads.c 	ret = args->start (args->param);
start       659 gc/win32_threads.c   void *(*start)(void *);
start       681 gc/win32_threads.c   start = si -> start_routine;
start       689 gc/win32_threads.c   result = (*start)(start_arg);
start       899 src/extlib.c   ScmObj start;
start       904 src/extlib.c   start = (start_scm);
start       911 src/extlib.c  SCM_RESULT = Scm_MonotonicMerge(start, sequences);
start      1826 src/extlib.c   int start;
start      1835 src/extlib.c   start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start      1840 src/extlib.c   ScmObj r = Scm_StringSubstitute(target, start, str);
start      1841 src/extlib.c   if (!SCM_STRINGP(r)) Scm_Error("argument out of range: (%d %S)", start, str);
start      1854 src/extlib.c   ScmObj start;
start      1869 src/extlib.c   start = (start_scm);
start      1879 src/extlib.c  SCM_RESULT = Scm_MaybeSubstring(str, start, end);
start      2059 src/extlib.c   int start;
start      2082 src/extlib.c   start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start      2093 src/extlib.c  SCM_RESULT = Scm_MakeStringPointer(str, index, start, end);
start      2284 src/extlib.c  SCM_RESULT = (sp->current - sp->start);
start      2717 src/extlib.c   int start;
start      2735 src/extlib.c   start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start      2752 src/extlib.c  SCM_RESULT = Scm_VectorCopy(v, start, end, fill);
start       779 src/gauche.h  #define	SCM_APPEND1(start, last, obj)              \
start       781 src/gauche.h  	if (SCM_NULLP(start)) {                 \
start       782 src/gauche.h  	  (start) = (last) = Scm_Cons((obj), SCM_NIL);    \
start       789 src/gauche.h  #define	SCM_APPEND(start, last, obj)          \
start       792 src/gauche.h  	if (SCM_NULLP(start)) {             \
start       793 src/gauche.h  	  (start) = (list_SCM_GLS);          \
start       863 src/gauche.h  SCM_EXTERN ScmObj Scm_MonotonicMerge(ScmObj start, ScmObj sequences);
start       969 src/gauche.h    const char *start;
start       994 src/gauche.h  #define SCM_STRING_BODY_START(body)    ((body)->start)
start      1018 src/gauche.h  #define SCM_STRING_START(obj)  (SCM_STRING_BODY(obj)->start)
start      1080 src/gauche.h  SCM_EXTERN ScmObj Scm_StringSubstitute(ScmString *target, int start,
start      1083 src/gauche.h  SCM_EXTERN ScmObj Scm_Substring(ScmString *x, int start, int end);
start      1084 src/gauche.h  SCM_EXTERN ScmObj Scm_MaybeSubstring(ScmString *x, ScmObj start, ScmObj end);
start      1194 src/gauche.h    const char *start;
start      1205 src/gauche.h  					int start, int end);
start      1237 src/gauche.h  #define SCM_CHECK_START_END(start, end, len)              \
start      1239 src/gauche.h      if ((start) < 0 || (start) > (len)) {              \
start      1240 src/gauche.h        Scm_Error("start argument out of range: %d\n", (start));  \
start      1245 src/gauche.h      } else if ((end) < (start)) {                  \
start      1248 src/gauche.h             (end), (start));                 \
start      1255 src/gauche.h  SCM_EXTERN ScmObj Scm_VectorFill(ScmVector *vec, ScmObj fill, int start, int end);
start      1257 src/gauche.h  SCM_EXTERN ScmObj Scm_ListToVector(ScmObj l, int start, int end);
start      1258 src/gauche.h  SCM_EXTERN ScmObj Scm_VectorToList(ScmVector *v, int start, int end);
start      1259 src/gauche.h  SCM_EXTERN ScmObj Scm_VectorCopy(ScmVector *vec, int start, int end,
start      1383 src/gauche.h        const char *start;
start      2531 src/gauche.h      int start;
start       115 src/gauche/char_euc_jp.h #define SCM_CHAR_BACKWARD(cp, start, result)          \
start       116 src/gauche/char_euc_jp.h   ((result) = Scm_CharBackwardEUC(cp, start))
start       118 src/gauche/char_euc_jp.h SCM_EXTERN const char *Scm_CharBackwardEUC(const char *cp, const char *start);
start       137 src/gauche/char_euc_jp.h const char *Scm_CharBackwardEUC(const char *cp, const char *start)
start       141 src/gauche/char_euc_jp.h   switch (cp - start) {
start       65 src/gauche/char_none.h #define SCM_CHAR_BACKWARD(cp, start, result)  \
start       67 src/gauche/char_none.h     if ((cp) > (start)) (result) = (cp)-1; \
start       99 src/gauche/char_sjis.h #define SCM_CHAR_BACKWARD(cp, start, result)          \
start       102 src/gauche/char_sjis.h     if ((result) == (start)) (result) = NULL;        \
start       103 src/gauche/char_sjis.h     else if ((result) == (start) + 1) (result) = (start);  \
start       101 src/gauche/char_utf_8.h #define SCM_CHAR_BACKWARD(cp, start, result)          \
start       103 src/gauche/char_utf_8.h     switch ((cp) - (start)) {                \
start       112 src/list.c     ScmObj start = SCM_NIL, cp = SCM_NIL, obj;
start       118 src/list.c   	if (SCM_NULLP(start)) {
start       119 src/list.c         start = SCM_OBJ(SCM_NEW(ScmPair));
start       121 src/list.c         SCM_SET_CAR(start, obj);
start       122 src/list.c         SCM_SET_CDR(start, SCM_NIL);
start       123 src/list.c         cp = start;
start       134 src/list.c     return start;
start       242 src/list.c     ScmObj start = SCM_NIL, last = SCM_NIL;
start       247 src/list.c       SCM_APPEND1(start, last, SCM_CAR(list));
start       250 src/list.c     return start;
start       260 src/list.c     ScmObj start = SCM_NIL, last = SCM_NIL;
start       265 src/list.c       SCM_APPEND1(start, last, fill);
start       267 src/list.c     return start;
start       295 src/list.c     ScmObj start = SCM_NIL, last = SCM_NIL;
start       300 src/list.c   	SCM_APPEND1(start, last, SCM_CAR(list));
start       304 src/list.c     return start;
start       309 src/list.c     ScmObj start = SCM_NIL, last = SCM_NIL, cp;
start       312 src/list.c         if (SCM_NULLP(start)) return SCM_CAR(cp);
start       320 src/list.c         SCM_APPEND(start, last, Scm_CopyList(SCM_CAR(cp)));
start       323 src/list.c     return start;
start       452 src/list.c     ScmObj start = SCM_NIL, last = SCM_NIL, cp, prev = list;
start       458 src/list.c           SCM_APPEND1(start, last, SCM_CAR(prev));
start       463 src/list.c     if (SCM_NULLP(start)) return prev;
start       465 src/list.c     return start;
start       531 src/list.c     ScmObj start = SCM_NIL, last = SCM_NIL, cp, p, prev = alist;
start       542 src/list.c             SCM_APPEND1(start, last, SCM_CAR(prev));
start       548 src/list.c     if (SCM_NULLP(start)) return prev;
start       550 src/list.c     return start;
start       621 src/list.c   ScmObj Scm_MonotonicMerge(ScmObj start, ScmObj sequences)
start       623 src/list.c     ScmObj result = Scm_Cons(start, SCM_NIL), next, h;
start       617 src/load.c   static const char *get_la_val(const char *start)
start       620 src/load.c     if (start[0] == '\'') start++;
start       621 src/load.c     end = strrchr(start, '\'');
start       623 src/load.c       char *p = SCM_NEW_ATOMIC2(char*, (end-start+1));
start       624 src/load.c       memcpy(p, start, (end-start));
start       625 src/load.c       p[end-start] = '\0';
start       628 src/load.c       return start;
start       904 src/port.c     p->src.istr.start = s;
start       882 src/portapi.c     r = (off_t)(p->src.istr.current - p->src.istr.start);
start       886 src/portapi.c       z += (long)(p->src.istr.current - p->src.istr.start);
start       888 src/portapi.c       z += (long)(p->src.istr.end - p->src.istr.start);
start       890 src/portapi.c     if (z < 0 || z > (long)(p->src.istr.end - p->src.istr.start)) {
start       893 src/portapi.c       p->src.istr.current = p->src.istr.start + z;
start       894 src/portapi.c       r = (off_t)(p->src.istr.current - p->src.istr.start);
start       560 src/read.c     ScmObj start = SCM_NIL, last = SCM_NIL, item;
start       568 src/read.c         return start;
start       581 src/read.c           if (start == SCM_NIL) goto baddot;
start       596 src/read.c       SCM_APPEND1(start, last, item);
start      1935 src/regexp.c      rm->matches[i].start = -1;
start      1962 src/regexp.c           const char *start, const char *end)
start      1975 src/regexp.c      rex_rec(ctx.codehead, start, &ctx, NULL);
start      1988 src/regexp.c    const char *start = SCM_STRING_BODY_START(b);
start      1989 src/regexp.c    const char *end = start + SCM_STRING_BODY_SIZE(b);
start      2013 src/regexp.c      return rex(rx, str, start, end);
start      2016 src/regexp.c    while (start <= end-mustMatchLen) {
start      2017 src/regexp.c      ScmObj r = rex(rx, str, start, end);
start      2019 src/regexp.c      start += SCM_CHAR_NFOLLOWS(*start)+1;
start      2057 src/regexp.c    } else if (sub->start < 0) {
start      2058 src/regexp.c      sub->start = Scm_MBLen(rm->input, sub->startp);
start      2060 src/regexp.c    return Scm_MakeInteger(sub->start);
start      2071 src/regexp.c    } else if (sub->start < 0) {
start      2072 src/regexp.c      sub->start = Scm_MBLen(rm->input, sub->startp);
start      2077 src/regexp.c    return Scm_MakeInteger(sub->start + sub->length);
start      2907 src/stdlib.c   int start;
start      2916 src/stdlib.c   start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start      2923 src/stdlib.c  SCM_RESULT = Scm_Substring(str, start, end);
start      2957 src/stdlib.c   ScmObj start;
start      2972 src/stdlib.c   start = (start_scm);
start      2980 src/stdlib.c   ScmObj xstr = Scm_MaybeSubstring(str, start, end);
start      3013 src/stdlib.c   ScmObj start;
start      3028 src/stdlib.c   start = (start_scm);
start      3036 src/stdlib.c   ScmObj xstr = Scm_MaybeSubstring(str, start, end);
start      3051 src/stdlib.c   ScmObj start;
start      3069 src/stdlib.c   start = (start_scm);
start      3079 src/stdlib.c  SCM_RESULT = Scm_StringFill(str, c, start, end);
start      3245 src/stdlib.c   int start;
start      3261 src/stdlib.c   start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start      3272 src/stdlib.c  SCM_RESULT = Scm_VectorToList(vec, start, end);
start      3286 src/stdlib.c   int start;
start      3302 src/stdlib.c   start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start      3313 src/stdlib.c  SCM_RESULT = Scm_ListToVector(list, start, end);
start      3329 src/stdlib.c   int start;
start      3347 src/stdlib.c   start = SCM_INT_VALUE(start_scm);
start      3356 src/stdlib.c  Scm_VectorFill(vec, fill, start, end);
start       69 src/string.c    s->initialBody.start = p;
start       78 src/string.c    b->start = p;
start       253 src/string.c      ((ScmStringBody*)b)->start = p; /* discard const qualifier */
start       299 src/string.c    const char *start = SCM_STRING_BODY_START(b);
start       303 src/string.c    return SCM_OBJ(make_str(len, size, start, newflags));
start       540 src/string.c    memcpy(p, xb->start, sizex);
start       541 src/string.c    memcpy(p+sizex, yb->start, sizey);
start       561 src/string.c    memcpy(p, xb->start, sizex);
start       702 src/string.c                  const ScmStringBody *xb, int start,
start       707 src/string.c    int end = start + leny, sizez, newlen;
start       711 src/string.c    if (start < 0) Scm_Error("start index out of range: %d", start);
start       721 src/string.c      if (start > 0) memcpy(p, SCM_STRING_BODY_START(xb), start);
start       722 src/string.c      memcpy(p+start, str, sizey);
start       723 src/string.c      memcpy(p+start+sizey, SCM_STRING_BODY_START(xb)+end, sizex-end);
start       728 src/string.c      s = forward_pos(SCM_STRING_BODY_START(xb), start);
start       729 src/string.c      e = forward_pos(s, end - start);
start       732 src/string.c      if (start > 0) {
start       751 src/string.c  ScmObj Scm_StringSubstitute(ScmString *x, int start, ScmString *y)
start       756 src/string.c                start,
start       787 src/string.c    memcpy(p, xb->start, size);
start       800 src/string.c  static ScmObj substring(const ScmStringBody *xb, int start, int end)
start       802 src/string.c    if (start < 0)
start       803 src/string.c      Scm_Error("start argument needs to be positive: %d", start);
start       806 src/string.c    if (end < start)
start       807 src/string.c      Scm_Error("end argument must be equal to or greater than the start argument: start=%d, end=%d", start, end);
start       809 src/string.c      return SCM_OBJ(make_str(end-start,
start       810 src/string.c                  end-start,
start       811 src/string.c                  SCM_STRING_BODY_START(xb) + start,
start       815 src/string.c      if (start) s = forward_pos(SCM_STRING_BODY_START(xb), start);
start       817 src/string.c      e = forward_pos(s, end - start);
start       818 src/string.c      return SCM_OBJ(make_str(end - start, e - s, s, 0));
start       822 src/string.c  ScmObj Scm_Substring(ScmString *x, int start, int end)
start       824 src/string.c    return substring(SCM_STRING_BODY(x), start, end);
start       830 src/string.c  ScmObj Scm_MaybeSubstring(ScmString *x, ScmObj start, ScmObj end)
start       834 src/string.c    if (SCM_UNBOUNDP(start) || SCM_UNDEFINEDP(start)) {
start       837 src/string.c      if (!SCM_INTP(start))
start       838 src/string.c        Scm_Error("exact integer required for start, but got %S", start);
start       839 src/string.c      istart = SCM_INT_VALUE(start);
start      1064 src/string.c    ScmObj start = SCM_NIL, end = SCM_NIL;
start      1074 src/string.c      SCM_APPEND1(start, end, SCM_MAKE_CHAR(ch));
start      1076 src/string.c    return start;
start      1082 src/string.c    int len, i, start, end, prelen, midlen, postlen;
start      1095 src/string.c      start = 0;
start      1100 src/string.c      start = SCM_INT_VALUE(maybe_start);
start      1110 src/string.c    if (start < 0 || start > end || end > len) {
start      1111 src/string.c      Scm_Error("start/end pair is out of range: (%d %d)", start, end);
start      1113 src/string.c    if (start == end) return SCM_OBJ(str);
start      1116 src/string.c    for (i = 0; i < start; i++) s += SCM_CHAR_NFOLLOWS(*s)+1;
start      1124 src/string.c                  prelen + (end-start)*chlen + postlen + 1);
start      1127 src/string.c    for (i=0; i < end-start; i++) {
start      1135 src/string.c                 prelen + (end-start)*chlen + postlen,
start      1233 src/string.c  ScmObj Scm_MakeStringPointer(ScmString *src, int index, int start, int end)
start      1241 src/string.c    SCM_CHECK_START_END(start, end, len);
start      1242 src/string.c    while (index < 0) index += (end - start) + 1;
start      1243 src/string.c    if (index > (end - start)) goto badindex;
start      1246 src/string.c      sptr = SCM_STRING_BODY_START(srcb) + start;
start      1248 src/string.c      effective_size = end - start;
start      1250 src/string.c      sptr = forward_pos(SCM_STRING_BODY_START(srcb), start);
start      1252 src/string.c      eptr = forward_pos(sptr, end - start);
start      1257 src/string.c    sp->length = (SCM_STRING_BODY_INCOMPLETE_P(srcb)? -1 : (end-start));
start      1259 src/string.c    sp->start = sptr;
start      1306 src/string.c      SCM_CHAR_BACKWARD(sp->current, sp->start, prev);
start      1321 src/string.c      sp->current = sp->start + index;
start      1325 src/string.c      sp->current = forward_pos(sp->start, index);
start      1339 src/string.c        return SCM_OBJ(make_str(-1, sp->index, sp->start, 0));
start      1343 src/string.c                    sp->start + sp->size - sp->current,
start      1347 src/string.c                    sp->current - sp->start,
start      1348 src/string.c                    sp->start, 0));
start      1360 src/string.c    sp2->start  = sp1->start;
start      1373 src/string.c         sp1, sp1->length, sp1->size, sp1->start, sp1->index,
start       79 src/vector.c  ScmObj Scm_ListToVector(ScmObj l, int start, int end)
start       88 src/vector.c      SCM_CHECK_START_END(start, end, size);
start       89 src/vector.c      v = make_vector(size - start);
start       91 src/vector.c      SCM_CHECK_START_END(start, end, end);
start       92 src/vector.c      v = make_vector(end - start);
start       94 src/vector.c    e = Scm_ListTail(l, start, SCM_UNBOUND);
start       95 src/vector.c    for (i=0; i<end-start; i++, e=SCM_CDR(e)) {
start       104 src/vector.c  ScmObj Scm_VectorToList(ScmVector *v, int start, int end)
start       107 src/vector.c    SCM_CHECK_START_END(start, end, len);
start       108 src/vector.c    return Scm_ArrayToList(SCM_VECTOR_ELEMENTS(v)+start,
start       109 src/vector.c               end-start);
start       135 src/vector.c  ScmObj Scm_VectorFill(ScmVector *vec, ScmObj fill, int start, int end)
start       138 src/vector.c    SCM_CHECK_START_END(start, end, len);
start       139 src/vector.c    for (i=start; i < end; i++) {
start       145 src/vector.c  ScmObj Scm_VectorCopy(ScmVector *vec, int start, int end, ScmObj fill)
start       150 src/vector.c    if (end < start) {
start       152 src/vector.c           start, end);
start       153 src/vector.c    } else if (end == start) {
start       157 src/vector.c      v = make_vector(end - start);
start       158 src/vector.c      for (i=0; i<end-start; i++) {
start       159 src/vector.c        if (i+start < 0 || i+start >= len) {
start       162 src/vector.c          SCM_VECTOR_ELEMENT(v, i) = SCM_VECTOR_ELEMENT(vec, i+start);